Imieniny: Marcin / Włodzisław / Piotr

Małe miasto dużych możliwości

BIP

Ogłoszenie - nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)
w następującym zakresie:
„Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”
na zadanie „Integracja mieszkańców Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce poprzez organizację imprez”

 

KRYTERIA OGÓLNE

W pracach komisji konkursowych mogą brać udział przedstawiciele organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w konkursie;
  • w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby, które nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
  • w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby, które przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą oraz nie były członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy;
  • korzystają z pełni praw publicznych.

Zgłoszenia przyjmowane są drogą pocztową lub osobiście w Referacie Kultury, Sportu i Promocji Gminy, ul. Ostrowska 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce, pokój nr 21, I p. w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 28.06.2019 r.

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1.