Imieniny: Bogusław / Jagoda / Katarzyna

Małe miasto dużych możliwości

BIP

Ogłoszenie - nabór na członków komisji konkursowej

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu) w następujących zakresach zadań: 

 

  1. Organizacja i prowadzenie procesu szkolenia sportowego dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w popularnych dyscyplinach sportowych w mieście Nowe Skalmierzyce i na terenie Gminy, w tym również udział we współzawodnictwie sportowym.
  2. Organizacja letniego i zimowego wypoczynku, kolonii, obozów, rajdów dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy.
  3. Prowadzenie Miejsko-Gminnej Orkiestry Dętej –  wykonywanie okolicznościowych programów artystycznych związanych z obchodami rocznic państwowych i lokalnych, udział w przeglądach  i koncertach oraz szkolenie młodej kadry instrumentalistów.
  4. Organizacja przeglądów artystycznych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.
  5. Organizacja otwartych imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych.
  6. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

KRYTERIA OGÓLNE

W pracach komisji konkursowych mogą brać udział przedstawiciele organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w konkursie;
  • w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby, które nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
  • w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby, które przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą oraz nie były członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy;
  • korzystają z pełni praw publicznych.

Zgłoszenia przyjmowane są drogą pocztową lub osobiście w Referacie Kultury, Sportu i Promocji Gminy, ul. Ostrowska 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce, pokój nr 15, I p. w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 11.12.2018 r.

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1.

Załącznik: