Imieniny: Celina / Ireneusz / Euzebiusz

Małe miasto dużych możliwości

BIP

Rekrutacja do szkół i przedszkoli

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 


Harmonogramu czynności w postępowaniu

rekrutacyjnym  oraz  postępowaniu  uzupełniającym do   publicznych   przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce w roku szkolnym 2018/2019


LP.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

 

 

 

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

1

Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Do 5 marca 2018

Nie dotyczy

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

1

Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

06.03.2018 – 20.03.2018

5.04.2018 – 12.04.2018

2

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

21.03.2018

13.04.2018

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

22.03.2018- 30.03.2018

16.04.2018- 20.04.2018

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

31.03.2018

23.04.2018

 

 

W roku szkolnym 2018/2019 w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyc beda funkcjonowały następujące placówki przedszkolne oraz oddziały przedszkolne:

 • Publiczne Przedszkole nr 1 "Jarzębinka" w Nowych Skalmierzycach
 • Publiczne Przedszkole nr 2 "Pod Kasztanami" w Nowych Skalmierzycach
 • Publiczne Przedszkole w Kotowiecku
 • Publiczne Przedszkole w Ociążu

 • Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach
 • Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Bł. Księdza Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie
 • Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Biskup[icach Ołobocznych
 • Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Droszewie

Rekrutacja do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych odbywa sie w okresie od 6 do 20 marca 2018 roku. Wniosek o przyjęcie dziecka należy składać w przedszkolach oraz szkołach podstawowych..

Wniosek o przyjecie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 do szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce


Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce na rok szkolny 2018/2019

 

 

LP.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie w szkole pierwszego wyboru wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

15.03.2018 -31.03.2018

7.05.2018 - 18.05.2018

2

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

03.04.2018 -04.04.2018

21.05.2018 – 23.05.2018

3

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

5.04.2018

24.05.2018

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

6.04.2018 - 12.04.2018

25.05.2018 – 29.05.2018

5

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

13.04.2018

30.05.2018

 


Zasady przyjęć do klas I w Szkołach Podstawowych  w roku szkolny 2018/2019

 

            Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego publiczne szkoły podstawowe są szkołami obwodowymi tzn. każdej z nich przypisany jest pewien obszar danych wsi lub miasta wyznaczony przez określone ulice lub ich części.

            Szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce tworzą tzw. sieć szkół pokrywającą cały obszar Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

            24  marca 2017r. Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce podejmie uchwałę w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.  W uchwale m.in. określone zostaną nowe obwody szkół.

Informacje ogólne

 • Do klas I przyjmowane są:
  • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2011) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2012) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej
 • Dziecko, które w roku szkolnym 2017/2018 realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie  której mieszka, jest przyjmowane na wniosek rodziców do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Wniosek, o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie do 31 marca 2018r.

Zasady przyjęć

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

 

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia (Wzór zgłoszenia określa art. 151 ustawy prawo oświatowe). Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

 Zgłoszenie dziecka do I klasy w obwodzie szkoły

Kandydaci spoza obwodu

 • kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół, układając własną listę preferencji.
 • szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru.
 • niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.
 • kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
 • umieszczenie na liście preferencji (na dowolnej pozycji) szkoły obwodowej oznacza, że dziecko ma w niej zapewnione miejsce w sytuacji, gdy nie zostanie zakwalifikowane do innej szkoły.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2018/2019 jest prowadzone w terminach określonych w harmonogramie czynności.

 

Zgłoszenie dziecka spoza obwodu szkoły


Dot. możliwości przyjęcia niektórych uczniów do klas IV i VII  do powstałej z przekształcenia Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach ,

Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach w roku szkolnym 2017/2018 oraz  2018/2019.

Wyciąg z Uchwały Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce nr XXXIV.255.2017 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą -  prawo oświatowe

Dotychczasowe  Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach z dniem 1 września 2017 roku przekształca się w Szkołę Podstawową im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach z siedzibą w Nowych Skalmierzycach,  ul. Kaliska 52, 63-460 Nowe Skalmierzyce.
W ramach nowopowstałej z przekształcenia Szkoły Podstawowej  określa się następujący sposób jej tworzenia w ramach podziału obwodu Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Nowych Skalmierzycach

Nazwa i adres szkoły

Rok szkolny 2017/2018

Rok szkolny

2018/2019

Rok szkolny

2019/2020

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach z siedzibą w Nowych Skalmierzycach,  ul. Kaliska 52, 63-460 Nowe Skalmierzyce.

W roku szkolnym 2017/2018 tworzy się w szkole odziały klasy I , IV, VII

W szkole funkcjonują klasy dotychczasowego gimnazjum II, III

W roku szkolnym 2018/2019 tworzy się w szkole odziały klasy I, II, IV, V, VII, VIII

W szkole funkcjonują klasy dotychczasowego gimnazjum III

W roku szkolnym 2019/2020 tworzy się w szkole odziały klasy I, II, III,  IV, V,  VI, VII, VIII

 

 

 

 Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce nr XXXIV.255.2017 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego Ustawą Prawo Oświatowe z dniem 1 września 2017 roku dotychczasowe Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach przekształca się w Szkołę Podstawową im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach z oddziałami przedszkolnymi. W ramach nowej struktury Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach na wniosek rodziców mogą zostać utworzone klasy IV oraz VII  w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 .

Określa się wzór wniosku o przyjęcie  niektórych uczniów do klasy IV lub  VII  Szkoły Podstawowej powstałej z przekształcenia Gimnazjum.
Zgodnie z art. 205 ust. 2  i 5  ustala się termin 5 kwietnia danego roku szkolnego, dniem do którego rodzice mogą składać wnioski o przyjęcie dziecka do klasy IV lub VII.  

wniosek o przejęcie ucznia do klasy IV lub VII