Imieniny: Edyta / Kamila / Cyprian

Małe miasto dużych możliwości

BIP

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Karta Informacyjna Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ul. Ostrowska 8

Referat Geodezji, Budownictwa i Ochrony Środowiska tel. 762 97 70 lub 762 97 00


Wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Podstawa prawna:

  • Art. 9b, 9c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.).

 

I. Wymagane dokumenty:

1)     Wniosek o wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

2)     Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

3)     Dowód uiszczenia opłaty skarbowej:

-         w przypadku wpisu do rejestru działalności regulowanej w wysokości 50,00 zł;

-         w przypadku zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli: dotyczy ona rozszerzenia zakresu działalności – 50% stawek określonych od wpisu - 25,00 zł;

-         w przypadku, gdy wniosek składany jest przez pełnomocnika także dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł  pobieranej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) - w przypadku, gdy wniosek składany jest przez pełnomocnika.


II. Opłaty:

  • 50,00 zł za wpis lub 25,00 zł za zmianę jeżeli dot. rozszerzenia działalności.

          Opłatę skarbową należy zapłacić z chwilą złożenia wniosku na wskazany przez gminę rachunek bankowy.


 III. Termin załatwienia sprawy:

  • 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z załącznikami.


IV. Jednostka odpowiedzialna:

  • Referat Geodezji, Budownictwa i Ochrony Środowiska.


V. Forma załatwienia

  • Po pozytywnej weryfikacji wniosku burmistrz gminy i miasta wpisze firmę do rejestru firm prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku. Urząd nada firmie numer rejestrowy oraz wyda zaświadczenie o wpisie do rejestru.

    W przypadku przedsiębiorców wpisanych do CEIDG, urząd przekazuje do CEIDG, nie później niż w następnym  dniu roboczym, informację o dokonanym wpisie przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej.

 

VI. Tryb odwoławczy:

  • Odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Samorządowego w Kaliszu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.