calendar 22 Maj 2022

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

02 Kwiecień 2014

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Niniejsze opracowanie jest drugą, całościową edycją tego dokumentu w Gminie, stanowiąc zmianę dotychczas obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nowe Skalmierzyce” przyjętego Uchwałą Nr XV/84/99 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 20 grudnia 1999 r. i zmienionego Uchwałą Nr XXIII/146/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nowe Skalmierzyce” (w granicach określonych uchwałą  Nr XVI/96/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 marca 2004 roku).

Studium jest podstawowym dokumentem dla władz samorządowych Gminy, na podstawie którego prowadzona ma być polityka i strategia działań, przede wszystkim w sferze zagospodarowania przestrzennego, ale także w sferze społeczno-gospodarczej i ekologicznej, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na kształtowanie struktury przestrzennej i układu funkcjonalno-przestrzennego. W przypadku istotnych zmian uwarunkowań lub dokonania znaczących odstępstw od ustaleń niniejszego Studium, należy przystąpić do kolejnych jego aktualizacji. Między innymi dlatego celowe jest dokonywanie oceny aktualności Studium co najmniej raz w ciągu kadencji Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.