Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

2021

  1. Od gruntów:

a)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

od 1 m2 powierzchni    0,89 zł


b)  pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

- od 1 ha powierzchni     4,83 zł  


c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

- od 1 m2 powierzchni    0,31 zł

 

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730,1696 ) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania  przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu  w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa  budowlanego 

- od 1 m2 powierzchni   3,17 zł

 

  1. Od budynków lub ich części:

 

a)      mieszkalnych

- od 1m2 powierzchni użytkowej          0,75 zł

 

b)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

– od 1 m2 powierzchni użytkowej        23,09 zł

 

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

- od 1 m2 powierzchni użytkowej   10,91 zł

 

d)   związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych  w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

– od 1 m2 powierzchni użytkowej        4,74 zł

 

e)   pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

- od 1 m2powierzchni użytkowej   5,77 zł

 

 

  1. Od budowli - od wartości określonej na podstawie

art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy             2 %

 

I.  Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

 

  1. Grunty, budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności statutowej służącej ochronie przeciwpożarowej, za wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą.
  2. Grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności charytatywnej, za wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą.
  3. Grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby działalności w zakresie kultury, za wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą.
  4. Grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby opieki społecznej, za wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą.
  5. Grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby działalności w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, za wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą.
  6. Grunty, budynki lub ich części zajęte na cele bezpieczeństwa i porządku publicznego, za wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą.

 

Na podstawie Uchwały nr XXXII.274.2020 z dnia 29 października 2020 roku