calendar 24 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Decyzja o warunkach zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego

KARTA INFORMACYJNA URZĄD GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE ul. Ostrowska 8 

REFERAT GEODEZJI, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA tel. 762 97 70 lub 762 97 00


Decyzja o warunkach zabudowy / decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Podstawa prawna:

  • art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1, art. 61 ust. 1, oraz art. 64, w związku z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 199 ze zmianami) oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zmianami)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy/ lokalizacji inwestycji celu publicznego
  2. Kopia mapy zasadniczej z oznaczeniem granic terenu objętego wnioskiem
  3. Kopia mapy zasadniczej z oznaczeniem granic terenu objętego wnioskiem z naszkicowanym zamierzeniem inwestycyjnym
  4. Upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy

II. OPŁATY:

  • 598,00 zł (niezależnie od rodzaju inwestycji)
  • z opłaty tej będą zwolnieni właściciele oraz użytkownicy wieczyści nieruchomości, bez względu na cel wydania tej decyzji.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  •     Do 90 dni

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Geodezji Budownictwa i Ochrony Środowiska.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

VI. UWAGI

Wniosek wraz z załącznikami należy dostarczyć osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce lub do referatu prowadzącego sprawę. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w biurze prowadzącym sprawę. Odbiór decyzji może nastąpić osobiście w przypadku dokonania wpłaty opłaty skarbowej lub za pośrednictwem poczty w pozostałych przypadkach.

Klauzula informacyjna (RODO)

ZAŁĄCZNIKI

1. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy/ lokalizacji inwestycji celu publicznego

2. Wniosek o zmianę warunków zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego