calendar 22 Lipiec 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Parki krajobrazowe

Na terenie gminy znajdują się pomajątkowe zabytkowe parki w Chotowie, Kotowiecku, Miedzianowie i Śliwnikach oraz wiejskie parki w Boczkowie, Ociążu, Kurowie, Czachorach i Gostyczynie. Poza tym w Gałązkach Wielkich, Gałązkach Małych, Mącznikach i Osieku występują zespoły zadrzewieniowe o charakterze parkowym. We wszystkich tych parkach jak i na terenach zadrzewionych występuje starodrzew z gatunkami drzew rodzimych głównie lipy drobnolistnej, lipy szerokolistnej, dębów szypułkowych, świerków, jesionów, klonów, buków, jaworów, grabów, wiązów, rzadko innych drzew. W kilku parkach rosną pojedyncze okazy sędziwych drzew, które ujęto w rejestrze pomników przyrody. Parki w Kurowie , Boczkowie , Ociążu oraz w Śmiłowie są obecnie własnością Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Parki przykościelne

Starodrzew występuje również przy kościołach parafialnych. Na uwagę zasługuje zadrzewienie w parku przykościelnym w Skalmierzycach. Rosną tam: 2 lipy , jesion, 3 wiązy szypułkowe , które ze względu na sędziwy wiek i imponujące rozmiary zaliczano do pomników przyrody. Pięknym obrazem jest bluszcz pospolity, który , rośnie naprzeciw plebani w Skalmierzycach oraz na cmentarzu.
Ciekawym obrazem jest także dąb , który rośnie przed Domem Katolickim w Skalmierzycach. Został on posadzony w 1919 roku w pierwsza rocznicę odzyskania niepodległość i przez Polskę.

Park w Śliwnikach

Park krajobrazowy o powierzchni ok.10,5 ha. Założony w połowie XIX w. W1887 r. otoczono go częściowo strzyżonym żywopłotem z głogu jedno i dwu szyjkowego , dzikiej róży i bzu. Rozplanowany na rzucie czworoboku ograniczony od pd. i pn drogami , a od zach. Sąsiadował z pastwiskiem i podwórzem folwarcznym. Na pd. od pałacu na dużej trawiastej polanie , przed 1945 r. znajdowały się klomby kwiatowe ławki. Pn –zach. Część parku zajmowały cztery stawy połączone rowami. W okresie międzywojennym w parku była ustawiona figura św. Jana Nepomucena , a przy podjeździe do pałacu kamienne lwy.
Dawniej na obrazach ogrodu znajdowała się cieplarnia z 1895 r. i domek ogrodnika . Wśród drzewostanu najczęściej występuje paklon , jesion wyniosły , grab pospolity , kasztanowiec biały , lipa drobnolistna. Wiele drzew posiada walory pomnikowe. Niestety obecnie park jest silnie przetrzebiony i zniszczony. Na obrzeżach pd. zachowała się do dziś kapliczka Matki Boskiej z pocz. XX w przebudowana po 1945r.

Park w Boczkowie

Park krajobrazowy , o powierzchni ok. 1 ha. Został założony na początku XX wieku, na miejscu ogrodu użytkowego. Od zach. ograniczony drogą biegnącą przez wieś, od , wsch. Aleja dojazdową na dawne podwórze folwarcze .
Wśród drzewostanu znajduje się dąb szypułkowy wymiarach pamiątkowych. Obecnie w części pd. znajduje się trawiasta polana z boiskiem.

Park w Chotowie

Park ten został założony w 2 poł. XVIII., i zjmuje powierzchnię 5,1 ha w tym 0,5 ha to wody. W 1900 roku park został powiększony o człon zach. z nowymi nasadzeniami z ok. 1912r., wysepką i groblą między stawami przeformowaną w latach 30.XXw . Przy zach. obrzeżu zachowała się aleja lipowa.
Drzewostan złożony jest głównie z grabów , lip , jesionów, klonów i dębów szypułkowych. szypułkowych parku znajduje się również aleja grabowa zwana również aleja dojazdowa , która biegnie do dworu, są także 3 stawy. Na terenie parku rosną okazy sędziwych drzew, które ujęto w rejestrze pomników przyrody i są to: 3 dęby szypułkowe o obwodach ponad 5m oraz aleja grabowa o długości około 100 metrów.

Park w Śmiłowie

Do pomników przyrody zalicza się pomajątkowy XIX wieczny park w Śmołowie o powierzchni 6,28ha, który stanowi własność Skarbu Państwa. Teren parku jest falisty i przylega równolegle do wysokiego brzegu Prosny.
W parku tym można spotkać potężne dęby szypułkowe dochodzące w obwodzie do 6m, okazałe lipy drobnolistne w obwodach do 4m , a także świerki pospolite , jesiony , jawory i inne.

Park w Miedzianowie

W pomajątkowym parku w Miedzianowie rosną , ujęte w rejestrze pomników przyrody 2 platany klonolistne o obwodach : 3,90 i 4,60 m. Platan rosnący tuz przy pałacu jest jednym z największych i najładniejszych okazów tego gatunku na naszym terenie.

Park w Czachorach

W parku rosną ujęte w rejestrze pomników przyrody :

  • 1 białodrzew o obwodzie 6,40 m
  • 2 platan klonolistny o obwodzie 4,18 m
  • 3 dęby szypułkowe o obwodach do 5m

Park w Ociążu

Tu także rosną ujęte w rejestrze pomników przyrody okazy jak :

  • 2 dęby szypułkowe o obw. ok.5m
  • 1 świerk pospolity o obw.3,30 m

W parku rosną także inne sędziwe drzewa ,nie będące pomnikami przyrody , takie jak mało spotykamy na naszym terenie czarny orzech czy buk czerwony.