calendar 22 Lipiec 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

KARTA INFORMACYJNA

URZĄD GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE ul. Ostrowska 8 
REFERAT FINANSÓW I BUDŻETU- Wymiar podatków 
tel. (62) 762 97 32

 


 

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Podstawa prawna:

-     Art. 306e ustawy z dnia 29 sierpnia 1197 r. – Ordynacja Podatkowa( Dz. U.  z 2012 r.      poz. 749, z późn. zm.)

-     Art.8 pkt. 1 ustawy z dn. 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r.       poz. 1282, z późn. zm.)

  • Art.306e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia (wniosek powinien zawierać dane składającego wniosek oraz w jakim celu i w jakiej instytucji ma być przedłożone zaświadczenie)

 

II. OPŁATY:

  • opłata skarbowa w wysokości 21 zł lub zwolnione z opłaty

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  • nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 

Referat Finansów i Budżetu - Księgowość

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

  • Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w terminie 7 dniu licząc od dnia otrzymania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej.

VI. UWAGI:

  • brak