calendar 22 Lipiec 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Otwarty konkurs ofert - 2022

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych

Zarządzenie Nr ROiSP.0050.3.2023 

Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 

z dnia 09 stycznia 2023 roku

 

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)

 

 

Na podstawie:

–    art. 15 ust. 2a, 2b i 2d z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2022 poz. 1327 ze zm.);

–    art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2023 poz. 40);

 

§ 1

 

Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert opublikowanego w dniu 18 listopada 2022 roku na realizację w 2023 roku zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu) zgodnie z załącznikami do zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję Referat Kultury, Sportu i Promocji Gminy do przygotowania umowy o przyznaniu dotacji.

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wyniki otwartego konkursu ofert:

 

 1. Prowadzenie zespołu muzycznego
 1. Sport, w tym szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja przedsięwzięć sportowych lub zawodów.

 

 

 1. Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności.

 

 1. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży.

 

 1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

 1. Działalność na rzecz osób starszych oraz integracji społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2022 poz. 1327 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok.”

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

 

ogłasza

 

otwarty konkurs ofert

na realizację w 2023 roku zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)

 

I.  Cel konkursu:

 

Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce określonych w „Programie współpracy Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2023 rok.”

 

II.   Opis zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:

Rodzaje zadań:

 1. Prowadzenie zespołu muzycznego

50.000 zł

 1. Sport, w tym szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja przedsięwzięć sportowych lub zawodów.

 

300.000 zł

 

 1. Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności.

 

45.000 zł

 1. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży.

 

25.000 zł

 1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

10.000 zł

 1. Działalność na rzecz osób starszych oraz integracji społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

10.000 zł

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań: 440.000 zł

 

 

 

 

III.    Podmioty uprawnione do składania ofert:

 

 1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2022 poz. 1327 ze zm.).
 2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
 3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
 4. Spółdzielnie socjalne.
 5. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, o których mowa w art. 3, ust. 3, pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2022 poz. 1327 ze zm.).

 

IV. Zasady przyznania dotacji:

 

Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2022 poz. 1327 ze zm.).

 

Zasady przyznania dotacji:

 1. Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2022 poz. 1327 ze zm.) na podstawie otrzymanej oferty złożonej zgodnie z wzorem określonym w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.
 2. Złożenie oferty o dofinansowanie zadania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 3. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W przypadku powierzenia realizacji zadania podmiot zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania. Niedostarczenie korekty w ciągu 7 dni od podania oficjalnych wyników rozumie się jako rezygnację z dotacji.
 4. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce po zapoznaniu się z materiałem pomocniczym przedstawionym przez Komisję powołaną do rozpatrzenia ofert konkursowych.
 5. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

 

V.  Termin i rezultaty realizacji zadań:

 

 • Zadanie 1 – od 18 stycznia do 22 grudnia 2023

Celem zadania jest prowadzenie na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce zespołu muzycznego, w szczególności orkiestry składającej się głównie z instrumentów dętych.

 

Oczekiwane rezultaty zadania:

 

-organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego poprzez naukę oraz doskonalenie gry na instrumentach muzycznych, w szczególności instrumentów dętych

-realizacja cyklu wydarzeń muzycznych o zasięgu lokalnym- minimum 6 koncertów.

Oferent nie może wykazywać wartości wkładu rzeczowego w części kosztorysowej

 

 • Zadanie 2 – od 18 stycznia do 22 grudnia 2023

 

Celem zadania jest prowadzenie na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce zajęć sportowych, w tym szkolenia dzieci i młodzieży, organizacja przedsięwzięć sportowych lub zawodów oraz uczestnictwo w zawodach ligowych.

 

Oczekiwane rezultaty zadania:

 

-organizacja procesu szkoleniowego w dyscyplinach mających szczególne znaczenie dla Gminy, tj. piłka nożna, piłka ręczna, piłka koszykowa, piłka siatkowa, tenis, lekkoatletyka, sporty walki, badminton, szachy, kolarstwo, gimnastyka, sporty motorowe lub organizacja zawodów sportowych.

-grupa docelowa powinna wynosić nie mniej niż 20 osób.

 

Koszty administracyjne ogółem nie mogą być większe niż 5% wartości dotacji.

Udział dotacji nie może być większy niż 70% wartości zadania.

Wkład osobowy nie może być mniejszy niż 10% wartości dotacji.

Oferent nie może wykazywać wartości wkładu rzeczowego w części kosztorysowej

 

 • Zadanie 3 – od 18 stycznia do 22 grudnia 2023

 

Celem zadania jest wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności poprzez organizację wydarzeń o charakterze lokalnym.

 

Oczekiwane rezultaty zadania:

 

- organizacja min. jednego wydarzenia o charakterze kulturalnym lub społecznym

- grupa docelowa powinna wynosić nie mniej niż 30 osób.

- integracja mieszkańców poprzez udział w organizowanym przedsięwzięciu

 

Oferent nie może wykazywać wartości wkładu rzeczowego w części kosztorysowej

Maksymalna wartość jednej oferty: 4.000,00 zł

 

 • Zadanie 4 – od 18 stycznia do 22 grudnia 2023

 

Celem zadania jest organizacja pobytu oraz opieki dla dzieci i młodzieży. W ramach realizacji zadania wspierane będą przedsięwzięcia polegające na zagospodarowaniu czasu wolnego mieszkańców Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Działania planowane w ramach realizacji poszczególnych przedsięwzięć powinny mieć na celu m.in.: działalność integracyjną, działalność prozdrowotną, kulturalną, edukacyjną, sportową oraz propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez organizację kolonii, półkolonii i obozów z uwzględnieniem wytycznych i obostrzeń wprowadzonych na terenie kraju w związku z wystąpieniem zagrożeniem epidemicznym z powodu Covid-19.

 

 

Oczekiwane rezultaty zadania:

Organizacja pobytu oraz opieki dla dzieci i młodzieży mieszkających na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Dopuszczalne są zarówno kolonie/półkolonie na miejscu jak i wyjazd poza teren samorządu.  Grupa docelowa- minimum 25 osób.

Oferent nie może wykazywać wartości wkładu rzeczowego w części kosztorysowej

Maksymalna wartość jednej oferty: 15.000,00 zł

 

 • Zadanie 5 – od 18 stycznia do 22 grudnia 2023

 

Celem niniejszego zadania jest wyłonienie ofert w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz organizacja wydarzeń mających na celu integrację osób z niepełnosprawnością.

 

Oczekiwane rezultaty zadania:

- organizacja min. jednego wydarzenia o charakterze społeczno-kulturalnym mającego na celu integrację osób z niepełnosprawnością.

 

Oferent nie może wykazywać wartości wkładu rzeczowego w części kosztorysowej

Maksymalna wartość jednej oferty: 5.000,00 zł

 

 

 • Zadanie 6 – od 18 stycznia do 22 grudnia 2023

 

Celem zadania jest działalność na rzecz osób starszych oraz integracji społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez organizację wydarzeń o charakterze lokalnym.

 

Oczekiwane rezultaty zadania:

- organizacja min. jednego wydarzenia o charakterze społeczno-kulturalnym mającego na celu integrację osób 60+.

- grupa docelowa powinna wynosić nie mniej niż 15 osób.

 

Oferent nie może wykazywać wartości wkładu rzeczowego w części kosztorysowej

Maksymalna wartość jednej oferty: 5.000,00 zł

 

VI.  Termin i zasady składania ofert:

 

Oferty należy składać w terminie od godz. 12.00 dnia 21.11.2022 roku do godz. 15.00 dnia 13.12.2022 roku za pomocą platformy Witkac. Dotacja może zostać przyznana oferentowi, który w terminie złoży prawidłowo opracowaną ofertę realizacji zadania publicznego w postaci elektronicznej w systemie Witkac.pl (http://www.witkac.pl) oraz w wersji papierowej stanowiącej podpisany wydruk z systemu. Wnioski złożone w inny niż opisany wyżej sposób nie będą rozpatrywane.

Ofertę w wersji papierowej stanowiącej wydruk z systemu Witkac.pl, zawierający zgodną

sumę kontrolną oraz podpisaną przez upoważnione osoby, należy złożyć osobiście do sekretariatu urzędu lub drogą pocztową pod adresem Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, 63-460 Skalmierzyce. ul. Ostrowska 8 w terminie do 16.12.2022 (data stempla pocztowego).

 

 

VII.    Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

 

Wyboru ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy
i Miasta Nowe Skalmierzyce w terminie do 21 dni. Oferty będą oceniane w dwóch etapach:

Etap I oceny – zgodność oferty z wymogami formalnymi. Oceny dokonuje komisja konkursowa, która może wezwać organizację do usunięcia lub uzupełnienia braków formalnych lub innych wad oferty w terminie do 7 dni od dnia stwierdzenia uchybień przy pomocy systemu Witkac. Oferta, która nie zostanie uzupełniona nie jest rozpatrywana.

Etap II oceny – do etapu II dopuszczone zostaną oferty, które spełniają wszystkie kryteria formalne. Kryteria II etapu oceny (0 - 100 pkt):

 1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez wnioskodawcę-ocena 0-20 pkt,
 2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - ocena 0-20 pkt,
 3. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone będą realizować zadanie publiczne - ocena 0-30 pkt,
 4. Zadeklarowany udział środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania - ocena 0-10 pkt,
 5. Zadeklarowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków - ocena 0-10 pkt,
 6. Analiza i ocena wykonania zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków - ocena 0-10 pkt

 

Oferty, które otrzymają mniej niż 50 pkt nie zostaną zaproponowane do dofinansowania.

 

VIII.    W latach 2021 i 2022 Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce przekazała na realizację zadań odpowiednio:

 

 

2020

 

2021

Zadanie 1                 

45.000 zł

Zadanie 1                 

45.000 zł

Zadanie 2

85.000 zł

Zadanie 2             

70.000 zł

Zadanie 3

380.000 zł

Zadanie 3

430.000 zł

Zadanie 4

80.000 zł

Zadanie 4

90.000 zł

Zadanie 5

20.000 zł

Zadanie 5

25.000 zł

Zadanie 6

15.000 zł

Zadanie 6

20.000 zł

Zadanie 7

15.000 zł

Zadanie 7

15.000 zł

 

Wszelkie informacje na temat konkursu, w tym formularze wniosków, wzór umowy, formularz sprawozdania można uzyskać pod adresem:

https://btest5.wokiss.pl/noweskalmierzyce/bip/przetargi/2022/ogloszenia-o-przetargu/otwarty-konkurs-ofert.html   

Załączniki: 

 

Burmistrz Gminy i Miasta

Nowe Skalmierzyce