calendar 24 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Referat Budżetu i Finansów

W skład referatu wchodzi:

KASA  pok. nr 23 II piętro, tel. 62 762 97 34

WYMIAR PODATKÓW pok. nr 24 II piętro, tel.  62 762 97 33

e-mail: podatki@noweskalmierzyce.pl

KSIĘGOWOŚĆ, PŁACE pok. nr 25 II piętro, tel. 62 762 97 32

e-mail: ksiegowosc@noweskalmierzyce.pl

Zadania realizowane w referacie to:

 • przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza,
 • udzielanie pomocy Burmistrzowi w wykonywaniu budżetu Gminy,
 • zapewnianie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Urzędu,
 • uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,
 • przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,
 • sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
 • prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • rozliczanie inwentaryzacji, prowadzenie księgi inwentarzowej,
 • dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
 • sporządzanie sprawozdawczości budżetowej,
 • sporządzanie bilansu jednostki, łącznych bilansów jednostek budżetowych oraz bilansów Gminy i Miasta,
 • sporządzanie bilansu z wykonania budżetu Gminy i Miasta,
 • dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,
 • gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
 • przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,
 • podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
 • prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
 • przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat,
 • analiza kosztów funkcjonowania Urzędu oraz dbanie o terminowe uiszczanie opłat z tym związanych.