calendar 28 Wrzesień 2021

12 °C

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Obwieszczenia

Protokół inwentaryzacyjny nr 4/2021

Protokół inwentaryzacyjny nr 3/2021

Protokół inwentaryzacyjny nr 2/2021


Protokół inwentaryzacyjny nr 1/2021


Protokół inwentaryzacyjny nr 7/2020

Protokół inwentaryzacyjny nr 8/2020


Protokół inwentaryzacyjny nr 1/2020

Protokół inwentaryzacyjny nr 2/2020

Protokół inwentaryzacyjny nr 3/2020

Protokół inwentaryzacyjny nr 4/2020

Protokół inwentaryzacyjny nr 5/2020

Protokół inwentaryzacyjny nr 6/2020


Protokół inwentaryzacyjny nr 1/2019


Protokół inwentaryzacyjny nr 1/2018


Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 8 sierpnia 2018 roku o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji - "Budowa drogi gminnej ul. Słonecznej w Fabianowie"


Od 1 stycznia 2013 r. kwestie związane z obowiązkiem meldunkowym będzie można załatwić podczas jednej wizyty w urzędzie. Ułatwienia przewiduje zmiana ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Od Nowego Roku nie będzie konieczne wymeldowanie się w jednym urzędzie, aby zameldować się w drugim. Wszystkie te czynności wykonać będzie można w tym samym urzędzie, w którym nastąpić ma meldunek.

Wymagane dokumenty

  • wypełniony i podpisany formularz „zgłoszenie pobytu stałego", zawierający określone ustawą dane dotyczące osoby, nowego miejsca zameldowania oraz wskazanie adresu lub adresów dotychczasowego miejsca pobytu a także potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia ( druki do pobrania poniżej);
  • dowód osobisty, a w  uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (osoby niepełnoletnie nieposiadające dokumentu stwierdzającego tożsamość - odpis skrócony aktu urodzenia);
  • do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: umowa cywilno-prawna, wypis z  księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu;

Uwagi

  • zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym urzędzie stanu cywilnego zastępuje zameldowanie. Datą zameldowania dziecka jest data sporządzenia aktu urodzenia. Zameldowania dokonuje organ gminy właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego matki dziecka lub tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa, a w przypadku braku miejsca pobytu stałego - organ właściwy ze  względu na miejsce pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące. Zameldowanie następuje na podstawie odpisu skróconego aktu urodzenia, przekazanego przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził ten akt, bez konieczności wypełniania odpowiednio formularza „Zgłoszenie pobytu stałego";
  • zameldowania w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach - innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości;
  • za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę;

 

Od 1 stycznia 2013 r. zniesione zostaną niektóre zapisy dotyczące obowiązku meldunkowego. Zniesione zostaną również sankcje karne m.in. dla obywateli polskich czy obywateli UE, za niedopełnienie obowiązku meldunkowego.

Obecnie, zgodnie z przepisami, za niedopełnienie obowiązku meldunkowego grozi m.in. grzywna. Dłuższy będzie także termin na zgłoszenie meldunku. Z aktualnych 4 dni, termin zostanie wydłużony do 30 dni. Zgodnie z oczekiwaniami obywateli będzie można dopełnić formalności meldunkowych w urzędzie przez ustanowionego pełnomocnika. Będzie on mógł m.in. zameldować, jak i wymeldować z miejsca stałego pobytu oraz z miejsca pobytu czasowego, trwającego ponad 3 miesiące.

Ponadto od 1 stycznia 2013 roku zniknął obowiązek zameldowania obywateli polskich oraz obywateli UE na pobyt czasowy, nie przekraczający trzech miesięcy.

Zniknie obowiązek weryfikowania wypełniania meldunku przez mieszkańców lub pracowników. Do tej pory mieli to robić właściciele, dozorcy i administratorzy nieruchomości oraz zakłady pracy. Nie będzie także obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów.

Zgodnie z ustawą obowiązek meldunkowy zostanie zniesiony z początkiem stycznia  2016 roku.
OBWIESZCZENIE
Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 marca 2011

 

 Pobierz obwieszczenie w formacie PDF

 

------------------------------------

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 4 marca 2011 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 700 ze zm.)

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 28 lutego 2011 r. decyzji nr 3/2011 (znak IR.III- 2.7045-43/10) o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700, PN 8,4  MPa Gustorzyn - Odolanów - Etap II na terenie powiatu tureckiego, kaliskiego, Miasta Kalisz oraz powiatu ostrowskiego, na terenie województwa wielkopolskiego.Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art.12 ust. 1 ww. ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, na stronach internetowych tych gmin oraz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim.Od powyższej decyzji służy odwołanie do Ministra Infrastruktury za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia o wydaniu decyzji. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, al. Niepodległości 16/18, budynek C, pok. 106 lub 103 (tel. 61-854-1975) oraz na stronie internetowej www.poznan.uw.gov.pl (Komunikaty/Obwieszczenia).

z up. Wojewody Wielkopolskiego

/-/ Aida Januszkiewicz - Piotrowska

z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

 


 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 1 lutego 2011 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

w zakresie terminalu

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 700 ze zm.) - zwanej dalej „ustawą",

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 Gustorzyn - Odolanów ETAP II.

Ww. inwestycja wymaga przejęcia nieruchomości, lub ich części, w związku z czym sporządzono mapy z projektami podziału nieruchomości przeznaczonych na ten cel. Wykaz nieruchomości objętych wnioskiem oraz ich podział przedstawiono poniżej.

W wykazie zastosowano następujące oznaczenia:

- przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi;

- w nawiasie podano nr działek powstałych po podziale.Województwo: wielkopolskie

Powiat: turecki

Gmina Turek obr. Żuki, ark . 1, dz. o nr ewid.: 216, 215, 202/16, 202/21, 204/1, 202/17, 203/1, 201, 196/4,196/3, 197/1, 189/1, 188/1, 95/1, 94/1, 93/1, 97, 103/2, 104, 26, 27/1, 27/2, 27/3, 25/2, 15/3,328, 16, 17, 75, 18, 19 (19/1, 19/2), 13, 7, 8, 9, 1;

obr. Turkowice, ark . 2, dz. o nr ewid.: 262, 261/3;

obr. Cisew, ark . 1, dz. o nr ewid.: 977, 368 (368/1, 368/2), 369/2, 370, 371, 351, 372, 841, 378,384, 385/2, 390, 391, 397, 398, 406, 407, 412, 413, 418, 419, 425, 426, 431, 432, 436, 437,446/1, 445, 444/4, 444/1, 447;ark . 2, dz. o nr ewid.: 789/2 (789/3, 789/4, 789/5), 767, 766, 765, 764, 763, 762, 761, 760, 759, 758, 757, 756, 755, 754, 752, 750, 749, 748/1, 748/2, 1040/3, 1040/1, 745, 744, 743/1,742/1, 741, 740, 739, 737, 736, 735/1, 734, 733, 732/2, 732/1, 729, 728, 727/3, 726, 972, 724, 723, 721, 722, 720/2, 718/2, 717, 714, 713, 712, 711 (711/1, 711/2, 711/3), 710, 709, 706, 705/1, 701, 700/2, 699/2, 698/2, 691/1 (691/3, 691/4, 691/5), 611, 610, 609/30, 609/20,609/11, 609/12, 609/19;ark . 3, dz. o nr ewid.: 448/4, 448/3, 457/1, 458, 462/1, 463, 466, 467/1, 470/1, 471, 478, 479, 480, 483, 490, 491, 496, 497, 502, 503, 512/1, 513, 525, 526, 534, 535, 540, 541, 544,545, 550, 924, 554.

Miasto Turek

 obr. Turek B, ark . 17, dz. o nr ewid.: 760, 762/7, 790/1, 761, 791, 793/3, 792/5, 792/6, 792/8;

obr. Turek C, ark . 10, dz. o nr ewid: 490, 489, 488, 487, 485, 484, 483, 482, 481/2, 480, 478, 477,476, 474, 464, 463, 456/4, 455, 454, 452, 450, 447, 444, 441, 439, 438, 437, 436, 491, 424/3, 423/2, 423/1 (423/3, 423/4), 397/2; 1 ark . 11, dz. o nr ewid.: 492/2, 493, 494, 495, 496/1, 497, 498/9, 500, 501, 506, 508/3, 509/6, 510, 511, 512/2, 513, 514, 515, 516/4, 517, 518, 519, 520, 521/2, 522, 524, 525, 526, 529/2, 530, 541, 549, 551, 552/18, 552/3; ark . 15, dz. o nr ewid.: 1183, 1184, 1185, 1122/2;

Gmina Malanów

obr. 0007-Feliksów, ark . 1, dz. o nr ewid: 224, 223, 222 (222/1, 222/2, 222/3), 221, 220 (220/1,

220/2, 220/3), 219, 218, 217, 216, 215, 214, 213, 212/2, 211/4, 211/3, 210/4, 210/1, 208/4,

208/3 (208/5, 208/6), 207/6 (207/11, 207/12), 207/9, 207/8, 206, 205, 204, 203, 202, 201,

200, 199, 198, 197, 196, 195, 193, 191/3, 191/2, 191/1, 189/1, 189/2, 187, 185, 183, 181,

179, 178, 177, 176/3, 175, 174, 172, 170, 168, 166, 164, 162, 160, 157, 155, 153, 151, 149,

147/2, 147/1, 145/3, 145/1, 143, 158, 142, 141, 140/3, 140/2, 138/2, 138/1, 135, 131;

ark . 2, dz. o nr ewid.: 405/6, 405/9, 406/30, 406/29, 406/28 (406/31, 406/32), 407 (407/1,

407/2), 408/2, 404, 401/2, 400, 399, 398/2, 397, 294, 396/4;

obr. 0008-Grąbków, ark . 1, dz. o nr ewid.: 1035 (1035/1, 1035/2, 1035/3), 1034, 1033/1, 1033/4,

1032 (1032/1, 1032/2, 1032/3), 1031 (1031/1, 1031/2, 1031/3), 1030 (1030/1, 1030/2), 1029

(1029/1, 1029/2), 32, 1027 (1027/1, 1027/2, 1027/3), 1028, 33, 34, 35, 36, 37, 38 (38/1,

38/2, 38/3), 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62,

63, 64, 65/1, 66 (66/1, 66/2, 66/3, 66/4), 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,

81, 82, 83, 84, 85, 86, 20, 88, 89, 90/4, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 100, 101/3, 99, 102, 103/1,

104;

ark . 2, dz. o nr ewid.: 90/1;

obr. 0010-Malanów, ark . 2, dz. o ewid.: 114, 32, 35, 34, 37, 39, 41, 44, 46 (46/4, 46/5, 46/6),

48/2, 48/1, 51, 54, 59, 69, 73, 80, 86, 55, 91, 977, 85/3, 92, 115/3, 115/2, 128;

ark . 3, dz. o nr ewid.: 136/4, 135/4, 143/2, 142, 141, 140, 139;

ark . 4, dz. o nr ewid.: 160/2, 150/1, 160/3, 150/2, 159, 158/1, 158/2, 148;

obr. 0018-Zygmuntówek, ark . 2, dz. o nr ewid.: 5292/10 (5292/13, 5292/14), 5293/4 (5293/5,

5293/6), 5293/2 (5293/7, 5293/8), 5292/6 (5292/11, 5292/12);

obr. 0019-Żdżenice, ark . 1, dz. o nr ewid.: 5213/6 (5213/9, 5213/10), 5213/4 (5213/7, 5213/8).

Powiat: kaliski

Gmina Mycielin

obr. 0015-Teodorów, ark . 5, dz. o nr ewid.: 5346/4 (5346/5, 5346/6), 5347/4 (5347/5, 5347/6),

215, 5357/1 (5357/3, 5357/4), 5358/4 (5358/5, 5358/6).

Gmina Ceków Kolonia

obr. Prażuchy Nowe, ark . 1, dz. o nr ewid.: 250/2, 358/10 (358/16, 358/17, 358/18), 358/15, 5,

5358/4 (5358/13, 5358/14), 21/2, 22/2, 23, 24, 25 (25/1, 25/2, 25/3), 5363/2 (5363/7,

5363/8), 5363/4 (5363/9, 5363/10), 30, 31 (31/1, 31/2, 31/3), 34, 35, 38 (38/1, 38/2, 38/3),

39/1 (39/2, 39/3, 39/4), 41 (41/1, 41/2, 41/3), 42 (42/1, 42/2, 42/3), 43, 44/1, 45, 47, 48;

ark . 3, dz. o nr ewid.: 5358/2 (5358/10, 5358/11, 5358/12), 348/3, 5358/9 (5358/15,

5358/16), 358/8, 358/7;

obr. Ceków, ark . 1, dz. o nr ewid.: 20 (20/1, 20/2, 20/3), 19, 251 (251/1, 251/2), 252/2, 22 (22/1,

22/2, 22/3), 23, 84, 105, 106, 104, 81, 126, 125, 124, 123, 122, 121, 120, 119, 118, 129, 151,

150, 149, 146/1, 160, 170;

obr. Ceków Kolonia, ark . 1, dz. o nr ewid.: 29/6, 28, 24, 27/1, 23, 22/1, 21/1, 21/2, 43, 46/15,

2

348/3, 47, 48, 49/8, 52, 53/2, 54, 58, 59, 61/11, 61/16, 61/36, 62/1, 63, 64, 67, 66;

obr. Plewnia, ark . 1, dz. o nr ewid.: 1, 2, 4, 6, 10, 13, 15, 17, 71, 72, 83, 85/1, 174;

obr. Kosmów Kolonia, ark . 2, dz. o nr ewid.: 175, 176, 188, 177, 178, 182, 183, 184, 185, 223,

220, 219, 218, 217, 83, 239, 243, 247, 248;

obr. Szadek, ark . 1, dz. o nr ewid.: 50, 49, 58, 89, 88, 95, 97, 87, 76, 102, 101, 107, 103, 100,

114/1;

obr. Morawin, ark . 1, dz. o nr ewid.: 31, 32, 33, 28, 35, 30, 26, 500, 38/1, 42, 18, 41, 43, 50,

104/2, 105, 111/1, 112, 115, 114/4, 114/11, 114/7, 114/2, 114/1, 113, 524, 116;

obr. Podzborów, ark . 1, dz. o nr ewid.: 125, 124, 123, 122/2, 121, 157, 119/1, 116, 115, 118, 117,

114, 109, 143, 141, 139, 138 (138/1, 138/2, 138/3), 136, 99, 137/1, 135, 133, 131, 129

(129/1, 129/2, 129/3), 127;

obr. Kamień, ark. 1, dz. o nr ewid.: 6, 5, 4, 3, 2, 7, 19, 18, 17, 16, 15, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,

31, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53;

ark . 2, dz. o nr ewid.: 91, 89, 85/1, 85/2, 83/1, 95, 86, 84, 94.

Gmina Żelazków

obr. Zborów, ark . 2, dz. o nr ewid .: 397/2, 398, 399/2, 399/1, 400, 401, 404, 279, 411/2, 412,

410/1, 410/2, 409, 408, 387;

obr. Florentyna, ark . 1, dz. o nr ewid.: 97, 95/1, 95/2, 96/4, 96/2, 96/3, 105/3, 105/4, 79/1, 37/3,

58/2, 60, 53/1, 68/1, 67/1, 67/3, 29;

ark . 2, dz. o nr ewid.: 5049/2, 5049/1, 136, 133, 129/1, 129/2, 128, 160;

obr. Ilno, ark . 1 dz. o nr ewid.: 75/4, 75/5, 73, 72, 71/2, 70, 69, 68, 67/1, 66, 65;

obr. Skarszew, ark . 1 dz. o nr ewid.: 65, 67, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 47, 36, 37, 38/1, 38/2, 39,

40, 41, 42, 43, 44, 45/1, 10, 8/12, 8/11, 8/10, 8/2, 8/4, 8/5, 7/1, 12, 29/1, 28, 27, 26/1, 26/2,

25/2, 23, 22, 21/1, 21/2, 20, 19, 18, 11;

obr. Skarszewek, ark . 1, dz. o nr ewid.: 39, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22/2, 22/1, 21, 20, 19, 18

(18/1, 18/2, 18/3), 17, 90, 119, 118, 117, 116, 115, 114/1, 114/2, 113, 112, 111, 110, 109,

108, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 101, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91;

obr. Borków Nowy, ark . 1, dz. o nr ewid .: 50/2, 176, 175, 173, 91, 88, 87, 85, 83, 81, 79, 76, 74,

72, 69, 77, 66, 70, 67, 65, 64, 62/2, 60, 58, 56, 54, 51/14, 71, 52;

obr. Kokanin, ark . 2, dz. o nr ewid.: 283, 270, 284, 282, 279, 278, 287, 288, 289, 290, 291, 298,

297/4, 297/6, 297/17, 297/14, 297/12, 247, 176/7, 158/4, 162/1, 163/1, 163/2, 160/4, 159/5,

159/4, 160/6, 160/7.

Gmina Blizanów

obr. Pawłówek, ark . 1, dz. o nr ewid.: 192, 193/1, 187, 185, 182/3, 182/1, 182/2, 181/1, 181/2,

109, 220, 218/1, 218/2, 217, 216, 215/4, 215/2, 214, 212, 211/1, 210/1, 208, 207, 209;

obr. Warszówka, ark . 1, dz. o nr ewid.: 26, 105/2.

Miasto Kalisz

obr. 125-Ogrody, ark . 1, dz. o nr ewid.: 16, 6, 5/5, 5/3, 4/1, 3/1, 2/1, 1/2, 2/2, 15;

obr. 130-Ogrody, ark . 1, dz o nr ewid.: 39, 27, 28, 29, 41;

obr. 132-Piskorzewie, ark . 1, dz. o nr ewid.: 4, 5, 3/2, 2/3, 1/3, 2/4, 1/5;

3

obr. 133-Piskorzewie, ark . 1, dz. o nr ewid.: 9, 14, 1, 2;

obr. 136-Majków, ark . 1, dz. o nr ewid.: 5/5, 5/6, 5/10, 6/6, 7/1, 8, 16;

obr. 139-Majków, ark . 1, dz. o nr ewid.: 1, 2, 4/3, 6/1, 7;

obr. 140-Majków, ark . 1, dz o nr ewid.: 4/1, 4/2, 3, 2, 1;

obr. 153-Dobrzec, ark . 1, dz. o nr ewid.: 46/4, 47/2, 45/1, 44/1, 43/1, 42/1, 41/3, 40/2, 40/1, 39,

38/1, 37/1, 36, 35/1;

obr.160-Dobrzec, ark . 1, dz. o nr ewid.: 646, 29/2, 28/1, 27, 26/2, 25, 23/1, 23/2, 22/3, 22/1, 21,

20, 19/2, 19/1, 18, 17, 16, 14/1, 13/2, 12/1, 11, 10, 9/4, 9/1, 8, 24/2, 34/1;

ark . 2, dz. o nr ewid.: 78, 74, 73/9, 73/6, 72, 71/6, 71/4, 70, 69 (69/1, 69/2, 69/3), 68, 67, 66,

65, 64, 86/2, 102, 101, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 89, 88, 85, 425, 435, 409,

645/3, 645/2, 645/1;

ark . 3, dz. o nr ewid.: 87, 441, 440, 439, 438, 437, 452, 430, 429, 428, 427, 426, 436,434,

433, 432, 412, 411, 410, 408, 431;

ark . 4, dz. o nr ewid.: 404.

Powiat: ostrowski

Gmina Nowe Skalmierzyce

obr. 0001-Biskupice, ark . 1, dz. o nr ewid.: 63/4, 62/4, 61, 73/3, 68, 67, 66/1, 65;

obr. 0003-Boczków, ark . 1, dz. o nr ewid.: 116/3 (116/4, 116/5), 117, 139, 138/1 (138/2, 138/3),

141/7, 144, 173/2, 174/2, 175/1, 176/1, 177/1, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 141/4,

186/2, 211, 212, 201, 190/6, 190/4, 190/2, 199/4, 199/1, 195/8, 192/3, 193/1, 194/1, 194/3,

194/2;

obr. 0010-Gniazdów, ark . 1, dz. o nr ewid.: 32/5, 30, 32/6, 33/2, 36, 37/2, 41/6, 41/5, 40/2, 45,

56/10, 46/2, 47/2, 50/2, 51;

obr. 0018-Skalmierzyce, ark . 1, dz. o nr ewid.: 339/2, 346/7;

ark . 2, dz. o nr ewid.: 326/2, 326/1, 278, 281, 282, 285, 286, 289, 290/2, 1468/2, 293/2,

294/2, 297/2, 298/2, 301/2, 302/2, 306/2, 307/7, 307/4, 310/2, 311/2, 314/2, 315/4, 317/2,

1458/8, 327/2, 340/7;

ark . 3, dz. o nr ewid.: 305/2, 392, 391, 393/1, 390, 389, 685, 666/2, 352/7, 351/7, 350/7,

349/7, 348/7, 347/7, 345/7, 688;

ark . 5, dz. o nr ewid.: 1342/2;

ark . 6, dz. o nr ewid.: 1237/2, 1181/2, 1482/2, 1183/2, 1185/2, 1181/4, 1482/4, 1183/4,

1185/4, 1186/4, 1187/4, 1188/4, 1189/4, 1190/4, 1191/4, 1192/4, 1188/3, 1189/3, 1190/3,

1191/3, 1192/3, 1285/2, 1303/2, 1308/2, 1325/2, 1301/4;

ark . 7, dz. o nr ewid.: 1286/2, 1193/1, 1239, 1350/2, 1281/2, 1282/2, 1283/2, 1284/2,

1287/2, 1288/4, 1289/4, 1290/2, 1293/2, 1294/2, 1295/2, 1296/2, 1297/2, 1298/2, 1299/2,

1300/4, 1302/2, 1304/2, 1305/4, 1306/2, 1307/2, 1481/2, 1309/2, 1310/2, 1311/9, 1311/8,

1312/2, 1313/2, 1314/2, 1315/2, 1316/2, 1317/2, 1318/2, 1319/2, 1320/2, 1321/2, 1322/2,

1323/4, 1324/2, 1327/2, 1328/2, 1329/2, 1330/2, 1331/2, 1332/2, 1333/2, 1334/5, 1335/2,

1336/2, 1337/2, 1338/2, 1339/2, 1340/7, 1340/4, 1343/2, 1344/2, 1345/2, 1346/2, 1347/2,

1348/2, 1349/2, 1326/2;

ark . 8, dz. o nr ewid.: 1372/2, 1353, 1541, 1375, 1352/6, 1373, 1351/8;

obr. 0016-Ociąż, ark . 1, dz. o nr ewid.: 246/17, 246/13, 246/15, 246/6, 246/4, 368/1, 247/4, 247/1,

248/6, 249/7, 268, 269, 267, 277/6, 283, 284, 282, 285, 286, 287/1, 289/2, 289/1, 292,

293/1, 294/3, 294/2, 295/1, 296/3, 297/2, 298/1, 66, 43/5, 43/3 (43/6, 43/7, 43/8), 44/2, 48/1,

4

49/1, 50/2, 50/1, 51/1, 52/1, 53/6, 54, 56, 12, 11, 60;

obr. 0006-Fabianów, ark . 1, dz. o nr ewid.: 320, 321, 322, 323, 324, 260, 325/2, 365, 330/7,

330/4, 332, 334/2.

Gmina Ostrów Wlkp.

obr. Karski, ark . 1, dz o nr ewid.: 359, 187, 188, 189, 179/2, 180/2, 49, 50, 51, 48/4;

obr. Czekanów, ark . 1, dz. o nr ewid.: 70, 63/2, 31, 33/1, 33/2, 34, 35, 43, 44/1, 44/2, 45/1, 46, 47,

48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57/2, 58/2, 59/1, 60/3, 61, 68, 69;

ark . 2, dz. o nr ewid.: 399/2, 398/2, 397/2, 396/2, 395/2, 394/2, 390, 391/3, 388, 389/20,

389/19, 150, 151/13, 152/3, 153/1, 154/3, 154/5, 155, 156, 157, 158, 137, 166, 167/1, 168/6,

168/5, 171, 178/1, 179, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 188/4, 188/1, 115/9, 115/10, 115/11,

115/13, 189, 192, 193, 197, 212/7, 212/2, 213/2, 221/1, 606/14, 221/5, 222, 223/1, 223/4.

Miasto Ostrów Wlkp.

obr. 0016-Ostrów Wielkopolski, ark . 1, dz. o nr ewid.: 28/1, 27, 26, 24, 25, 20;

obr. 0017-Ostrów Wielkopolski, ark . 1, dz. o nr ewid.: 36, 35, 34;

obr. 0018-Ostrów Wielkopolski, ark . 1, dz. o nr ewid.: 47/2, 46/2, 46/1, 43/2, 43/1, 42/3, 42/1,

37/1, 36/1, 36/3, 37/3, 37/2, 42/1, 24/1, 42/2, 38, 39, 41/1, 44/1, 44/2, 45/2, 45/1, 48/2, 48/1;

obr. 0019-Ostrów Wielkopolski, ark . 1, dz. o nr ewid.: 1, 6/2, 5, 4, 3, 2, 23/2, 24/2, 27/2, 28/2, 31;

obr. 0020-Ostrów Wielkopolski, ark . 1, dz. o nr ewid.: 27/2, 24/4, 25/6, 26/6, 28/4, 29/4, 30/5, 31;

obr. 0021-Ostrów Wielkopolski, ark . 1, dz. o nr ewid.: 3/6;

obr. 0022-Ostrów Wielkopolski, ark . 1, dz. o nr ewid.: 36/5, 36/4, 18, 19, 20, 21/2, 17/5, 13/5,

13/4, 13/2, 13/1, 14/13, 9/2, 4, 9/1, 6, 8/17;

obr. 0087-Ostrów Wielkopolski, ark . 1, dz. o nr ewid.: 17, 15/3, 15/10, 16/3, 16/14, 16/15, 18/3,

19/5, 19/1, 17;

obr. 0088-Ostrów Wielkopolski, ark . 1, dz. o nr ewid.: 23, 9, 8, 7/1, 7/2, 6, 3, 5/13, 4/3, 1/10, 1/9,

1/8, 1/7, 1/6, 1/5;

obr. 0089-Ostrów Wielkopolski, ark . 1, dz. o nr ewid.: 7/1, 7/3 (7/5, 7/6, 7/7);

obr. 0090-Ostrów Wielkopolski, ark . 1, dz. o nr ewid.: 28, 27, 26/38, 26/39, 20, 19, 18;

obr. 0125-Ostrów Wielkopolski, ark . 1, dz. o nr ewid.: 24, 28, 23, 27, 22, 52, 53, 51, 47/1, 47/2,

47/3, 47/4, 54/5, 54/4, 54/3, 54/1, 55, 50;

obr. 0126-Ostrów Wielkopolski, ark . 1, dz. o nr ewid.: 48, 47, 35, 34, 41/7, 41/8, 41/3, 41/4, 41/5,

41/6, 36, 33, 32, 11, 10, 12, 18, 9;

obr. 0127-Ostrów Wielkopolski, ark . 1, dz. o nr ewid.: 29/2, 30, 28, 27, 26;

obr. 0155-Ostrów Wielkopolski, ark . 1 dz. o nr ewid.: 28/10, 28/8, 28/11, 38, 30, 33, 34, 35, 36/2,

37, 40/1, 40/2, 41, 39;

obr. 0156-Ostrów Wielkopolski, ark . 1, dz. o nr ewid.: 5, 6, 8, 15/2, 15/1, 17/2, 17/1, 13/4, 19;

obr. 0198-Ostrów Wielkopolski, ark . 1, dz. o nr ewid.: 1/1 (1/8, 1/9);

obr. 0206-Ostrów Wielkopolski, ark . 1, dz. o nr ewid.: 1/22, 1/8, 1/9, 1/13, 2, 10, 40/2, 44, 47, 49,

50;

obr. 0210-Ostrów Wielkopolski, ark . 1, dz. o nr ewid.: 36, 39, 103/4, 103/5, 104/2, 105/2, 106,

5

107/2, 108/2, 109/2, 198, 199, 200, 224, 230/11, 230/1, 235/1, 235/2, 236/7, 236/6, 236/9,

238/1, 238/2, 238/3, 263/1, 263/2, 263/3, 241/1, 241/2, 241/3, 242/1, 242/2, 242/3, 243/1,

243/2, 243/3, 246/1, 247/5, 247/6, 255.

Gmina Przygodzice

obr. 0007-Janków Przygodzki, ark . 1, dz. o nr ewid.: 496/4, 496/3, 496/2, 496/1, 497/2, 497/4,

498/1, 494, 492, 491/1, 465, 326/1, 326/2, 303, 327, 328/2, 329/7, 362/6, 289, 286/8,

284/10, 282, 281/2, 280/2, 279/3, 277/2, 276/1, 274/1, 273/6, 272/4, 271, 270/2, 269, 267,

265, 264, 263/5, 262, 261, 260, 259, 258, 257, 256, 255, 254, 253, 252, 251, 189, 224, 215,

191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200, 198, 174, 170, 169, 166, 165, 158, 999, 157/1,

150, 149/2, 148, 147/2, 144, 145, 138, 137, 130, 129, 119, 118, 112, 111, 106, 105, 98, 97;

obr. 0009-Przygodzice, ark . 1, dz. o nr ewid.: 8, 9/10, 9/9, 13/8, 13/6, 13/7, 14/2, 15/2, 16, 17, 18,

21/2, 22/1, 24/1, 25/4, 25/3, 26/3, 55/1, 275/2, 275/16, 281/5, 281/10, 281/9, 281/7, 282,

275/9;

obr. 0012-Topola Wielka, ark . 2, dz. o nr ewid.: 280, 279, 281, 282, 283/2, 283/1, 284/2, 284/4,

284/3, 285, 286, 287, 288, 121, 373/1, 374, 375, 376, 377, 379, 389, 380;

ark . 3, dz. o n ewid .: 1866 (1866/1, 1866/2, 1866/3), 1865, 1852 (1852/1, 1852/2, 1852/3),

1853 (1853/1, 1853/2, 1853/3), 1854 (1854/1, 1854/2, 1854/3), 1859 (1859/1, 1859/2), 1858

(1858/1, 1858/2), 1857 (1857/1, 1857/2), 1883 (1883/1, 1883/2), 1855 (1855/1, 1855/2),

1885 (1885/1, 1885/2);

ark . 4, dz. o nr ewid.: 430, 431, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 440/2, 440/1, 441, 442, 443/2,

443/1, 444, 445, 446, 447, 448/1, 476, 493, 490, 489, 478, 491, 488, 487, 519, 516, 514,

569, 1892 (1892/1, 1892/2, 1892/3), 1893 (1893/1, 1893/2), 572, 573, 1586, 1589, 1598,

1599/1, 1599/2, 1600/2, 1600/1, 1584/1, 1556, 1557, 1558/1, 1566, 1559, 1567, 1568, 1569,

1570 (1570/1, 1570/2, 1570/3), 1571, 1572, 1574, 1573, 1583, 1575;

obr. 0013-Wysocko Małe, ark . 1, dz. o nr ewid.: 111/1, 109/2, 106/1, 104/1, 102, 101/1, 99, 96/2,

94, 93, 92, 90/1, 44, 43, 42, 39, 32/2, 30/1, 29/2, 26/2, 26/1, 25, 24, 14, 7.

Gmina Odolanów

obr. 0001-Odolanów, ark . 1, dz. o nr ewid.: 27, 26, 25, 24, 23, 2, 3/2, 5/2, 5/1, 4, 6, 1;

obr. 0003-Gliśnica, ark . 2, dz. o nr ewid.: 1020, 1019, 1018, 1017, 1005, 1025/2, 1035, 1040,

1034.

obr. 0011-Tarchały Wielkie, ark . 1, dz. o nr ewid.: 54, 53, 56, 52, 50/4, 50/3, 49, 28/1, 29/7, 29/8,

40, 39, 38, 61, 70/1, 70/2, 68, 67, 64, 63, 69, 1611, 1618/1, 1618/3, 1613, 1591, 1585, 1584,

1577, 1583, 1586, 1579, 1581, 1518, 1517/5, 1519/2, 1517/4, 1519/1, 1522/1, 1508, 1509,

1507/4, 1510/7;

ark . 2, dz. o nr ewid.: 279, 276, 350, 277, 278, 289, 175, 176, 172, 158, 160, 161, 162, 159,

140, 139, 177;

ark . 3, dz. o nr ewid.: 282, 324, 283/2, 280, 661.

 

Informuję, że:

1. Z dniem doręczenia zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu:

a) nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego 6 zakazu jest nieważna;

b) w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu do czasu wydania takiej decyzji, nie wydaje się decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego; toczące się postępowania ulegają zawieszeniu z mocy prawa do czasu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu;

c) w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, do czasu wydania takiej decyzji, zawiesza się postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.).

2. W przypadku zbycia własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, po doręczeniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, nabywca i zbywca są zobowiązani do zgłoszenia Wojewodzie Wielkopolskiemu (Wydział Infrastruktury i Rolnictwa) danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego. Brak dokonania powyższego zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania.

3. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), zawiadomienie pozostałych stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu i w urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, na stronach internetowych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

4. Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, al. Niepodległości 16/18, budynek C, pok. 106 (tel. 61-854-19-75), w godzinach pracy Urzędu.

5. W toku postępowania strony postępowania mogą składać ewentualne uwagi.

6. Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 ww. ustawy

Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Wicewojewoda Wielkopolski

/-/ Przemysław Pacia