calendar 22 Lipiec 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Wzrost wartości nieruchomości "renta planistyczna"

KARTA INFORMACYJNA URZĘDU GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE UL. OSTROWSKA 8

REFERAT GEODEZJI, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA tel. 762 97 70 lub 762 97 00


Postępowanie administracyjne związane z naliczaniem jednorazowej opłaty tzw. „renty planistycznej", spowodowanej wzrostem wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Podstwa prawna:

  • Art. 36 ust. 4 oraz art. 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm./.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Akt notarialny

II. OPŁATY:

  • według wyliczeń

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  • -

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

  • Referat Geodezji, Budownictwa i Ochrony Środowiska

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

  • Odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Samorządowego w Kaliszu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

VI. UWAGI:

Informacje o zasadach naliczania „renty planistycznej".

Rzeczoznawca majątkowy określa zrost wartości nieruchomości stanowiący różnicę między wartością nieruchomości określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu po uchwaleniu lub zmianie planu a jej wartością, określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu przed uchwaleniem lub zmianą planu, będącej przedmiotem sprzedaży aktem notarialnym, a sprzedaż nastąpiła przed upływem 5 lat od dnia, w którym plan lub zmiana planu stały się obowiązujące. Procedurę wszczyna się z urzędu po otrzymaniu wypisu aktu notarialnego.