calendar 22 Lipiec 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Podział nieruchomości

KARTA INFORMACYJNA URZĘDU GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE UL. OSTROWSKA 8

REFERAT GEODEZJI, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA tel. 762 97 70 lub 762 97 00


Postępowanie administracyjne w sprawie podziału nieruchomości

PODSTAWA PRAWNA:

 • Art. 92-99 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm./ oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o podział nieruchomości - I etap:

 1. tytuł prawny do nieruchomości w szczególności oświadczenie, o którym mowa w art. 116 ust. 2 pkt 4;
  - odpis księgi wieczystej,
  - oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej
  założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o podział wraz ze wskazaniem
  numeru księgi wieczystej
  - zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Dodatkowe dokumenty: akt własności ziemi, postanowienie o nabycie praw do spadku, akt poświadczenia dziedziczenia.
 2. wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi,
 3. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2;
 4. pozwolenie, o którym mowa w art. 96 ust. 1a (pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków), w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
 5. wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95.
Wstępny projekt podziału nieruchomości opracowuje się na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku - na kopii mapy katastralnej, uzupełnionej o niezbędne dla projektu podziału elementy
zagospodarowania terenu. Wstępny projekt podziału nieruchomości powinien zawierać w szczególności:
1) granice nieruchomości podlegającej podziałowi;
2) oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku - według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości;
3) powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi;
4) naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu;
5) przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu;
6) przedstawioną w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej.
 • postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału, termin - 14 dni.

Po przyjęciu operatu do powiatowego zasobu geodezyjnego - II etap:

 1. protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
 2. wykaz zmian gruntowych,
 3. wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej /wykaz zmian gruntowych i wykaz synchronizacyjny mogą być sporządzone jako odrębne dokumenty, stanowiące załączniki do mapy z projektem podziału
  nieruchomości/,
 4. mapa z projektem podziału - mapa z projektem podziału nieruchomości stanowi załącznik do decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.
Mapa z projektem podziału nieruchomości zawiera w szczególności:
1) nazwę jednostki ewidencyjnej, oznaczenie obrębu, numer arkusza mapy;
2) adres nieruchomości podlegającej podziałowi;
3) skalę mapy;
4) granice nieruchomości podlegającej podziałowi;
5) oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku - według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości;
6) oznaczenie nieruchomości sąsiednich według danych z katastru nieruchomości;
7) powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi oraz przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu;
8) przedstawione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu;
9) przedstawione w kolorze czerwonym oznaczenia projektowanych do wydzielenia działek gruntu;
10) szkic orientacyjny w skali umożliwiającej zlokalizowanie nieruchomości podlegającej podziałowi;
11) wykaz zmian gruntowych;
12) wykaz synchronizacyjny, w przypadku gdy w księdze wieczystej - lub w razie jej braku - w innych dokumentach określających stan prawny nieruchomości, nieruchomość podlegająca podziałowi posiada inne oznaczenia i inną powierzchnię niż w katastrze nieruchomości;
13) niezbędne do projektu podziału nieruchomości elementy zagospodarowania terenu, a w szczególności: ogrodzenia, budynki, obiekty małej architektury, studnie, szamba, przyłącza, drzewa stanowiące pomniki przyrody, elementy sieci uzbrojenia terenu przebiegające przez nieruchomość podlegającą podziałowi;
14) datę wykonania mapy oraz imię i nazwisko, numer uprawnień zawodowych i podpis osoby, która wykonała mapę.
 • decyzja zatwierdzająca projekt podziału, termin - 14 dni.

W przypadku podziałów w trybie art. 95 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm./ - komplet dokumentów składa się wraz z wnioskiem o podział nieruchomości.

II. OPŁATY:

 • Nie pobiera się

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 • Referat Geodezji, Budownictwa i Ochrony Środowiska

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

 • Postanowienie - zażalenie do Samorządowego Kolegium Samorządowego w Kaliszu, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od daty otrzymania; Decyzja - odwołanie do Samorządowego Kolegium Samorządowego w Kaliszu,  za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

V. UWAGI:

 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.