calendar 22 Lipiec 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

WYBORY - dopisanie do rejestru wyborców

KARTA INFORMACYJNA URZĄD GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE ul. Ostrowska 8

ROiSO - EWIDENCJA LUDNOŚCI  I pietro, pokój nr 8, tel. 762 97 18


WYBORY- Rejestr wyborców

Wymagane dokumenty

DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW część A
  1. Wyborca stale zamieszkały lub niezamieszkały ale stale przebywający na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały na własny wniosek wniesiony pisemnie do urzędu gminy zostanie umieszczony w rejestrze wyborców właściwym dla wskazanego miejsca zamieszkania lub przebywania. Wniosek można składać cały rok najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania - w godzinach pracy Urzędu.
  2. Wyborca stale zamieszkały na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres jego zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy może być dopisany do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, na własny wniosek wniesiony pisemnie do urzędu gminy. Wniosek można składać cały rok najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania -                 w godzinach pracy Urzędu
  3. Wyborca obywatel Unii Europejskiej nie będący obywatelem polskim, stale zamieszkały na obszarze gminy i uprawniony , na podstawie i w zakresie określonych w innych ustawach, do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej, o ile nie jest już wpisany do rejestru wyborców wpisany jest na własny wniosek , nie później niż 30 dnia po zarządzeniu wyborów, w których na podstawie i w zakresie określonym w innych ustawach zamierza uczestniczyć. Do wniosku muszą być załączone: kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy oraz pisemna deklaracja w której wnioskodawca podaje:
  • swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • nazwę okręgu wyborczego albo miejscowości w państwie członkowskim swojego pochodzenia,
  • gdzie jest umieszczony w rejestrze wyborców,
  • oświadczenie, że zamierza korzystać z czynnego prawa wyborczego tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • oświadczenie, że w państwie członkowskim swojego pochodzenia nie został pozbawiony czynnego prawa wyborczego.