calendar 24 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Karta Informacyjna Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ul. Ostrowska 8

Referat Geodezji, Budownictwa i Ochrony Środowiska tel. 762 97 70 lub 762 97 00


Wydawanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Podstawa prawna:

 • Art. 7 ust. 1 pkt. 2, art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.).

 

I. Wymagane dokumenty:

 1. Kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów asenizacyjnych oraz dokumenty potwierdzające, że pojazdy asenizacyjne spełniają wymagania o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia12 listopada 2002r.  w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. 193, poz. 1617).
 2. W przypadku dysponowania pojazdem, zarejestrowanym na podmiot inny niż wnioskodawca dokument poświadczający prawo do dysponowania sprzętem samochodowym (np. umowa leasingu, umowa użyczenia, dzierżawy itp.).
 3. Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
 4. Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w płaceniu składek na ubezpieczanie zdrowotne lub społeczne.
 5. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

 

II. Opłaty:

 • Opłata skarbowa w wysokości 107 zł, w dniu składania wniosku.

 

III. Termin załatwienia sprawy:

 • Miesiąc, w sprawie szczególnie skomplikowanej dwa miesiące.

 

IV. Jednostka odpowiedzialna:

 • Referat Geodezji, Budownictwa i Ochrony Środowiska.

 

V. Forma załatwienia

 • Decyzja Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

 

VI. Tryb odwoławczy:

 • Odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Samorządowego w Kaliszu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

VII. Uwagi:

 • W przypadku braku danych we wniosku i wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia.