calendar 24 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Informacje o konkursach zewnętrznych

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Konkursu „Społecznie wkręceni” na najciekawsze inicjatywy społeczne z subregionu kaliskiego.

 

Wzorem lat poprzednich, Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości nagrodzi projekty w każdej z czterech kategorii:

 • Wspólnoty lokalne – działania lokalne, związane z integracją środowisk miejskich, osiedlowych, sołeckich, wiejskich itd.;
 • Pomoc społeczna – działania charytatywne, dobroczynne, działania wspierające osoby w trudnej sytuacji życiowej, działania na rzecz seniorów, niepełnosprawnych, chorych i ubogich;
 • Kultura – działania artystyczne, upowszechniające kulturę i dziedzictwo narodowe oraz lokalne;
 • Edukacja i sport – działania edukacyjne, działania związane z dziećmi i młodzieżą, działania sportowe, działania promujące zdrowy tryb życia.

 

Na zgłoszenia, w formie krótkich filmowych prezentacji, czekamy do 12. listopada 2021 r. Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: https://www.inkubator.kalisz.pl/zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie-spolecznie-wkreceni-2021-w-ktorym-nagrodzimy-najciekawsze-inicjatywy-spoleczne-w-poludniowej-wielkopolsce/

 

W Konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe :)

 

Serdecznie zapraszamy!


Fundacja ING Dzieciom zaprasza do udziału w konkursie, w którym można wygrać 12dniowe zimowisko w Wiśle.

Zgłaszać można propozycje zimowisk, które mają na celu kształtowanie umiejętności społecznych u dzieci, budują ich samodzielność oraz rozwijają aktywność ruchową. Wnioskodawcą mogą być organizacje pozarządowe, samorządowe placówki opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży, domy dziecka, które nie gościły na „Turnusach Uśmiechu” w ciągu ostatnich trzech lat.

Do wygrania są 3 turnusy w styczniu i lutym przyszłego roku. Zwycięskie turnusy zostaną zrealizowane na koszt Fundacji ING Dzieciom. Jedynym kosztem po stronie organizacji będzie zapewnienie kadry wychowawczej i kierownika wypoczynku.

Termin składania wniosków upływa 29 września o godz. 12:00 (w południe).

Wszystkie informacje o konkursie dostępne są na stronie: https://www.ingdzieciom.pl/co-robimy/turnusy-usmiechu/aktualny-konkurs-zimowiska-2021


  Nabór do programu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO”

Fundacja Santander ogłasza nabór wniosków do ogólnopolskiego konkursu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO”. W tegorocznej edycji 68 najlepszych projektów może liczyć na dofinansowanie o łącznej wartości 500 tysięcy złotych.

W ramach projektów mogą powstać m.in.:

– parki kieszonkowe lub ogrody deszczowe,

– roślinne murale,

– „zielone” przystanki autobusowe,

– inne ekologiczne projekty, mające na celu wprowadzenie zieleni do naszego otoczenia.

Nabór wniosków trwa do 2 marca.

Źródło i szczegóły: https://fundacja.santander.pl/2020/01/27/nabor-do-programu-grantowego-tu-mieszkam-tu-zmieniam-eko/

 


Konkurs w dziedzinie kultury – Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Konkurs trwa do 24 lutego, Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu: https://bip.umww.pl/artykuly/2825783/pliki/20200131104615_uchwaa1802.pdf


 

Priorytet 1a Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, edycja 2020

Program wspiera:

- działania misyjne – systematyczną realizację celów statutowych organizacji rozumianych jako jej misja;
- rozwój instytucjonalny organizacji, w tym np.: wzmocnienie zaplecza technicznego, rozwój zasobów ludzkich, podnoszenie standardów zarządzania organizacją i pozyskiwanie stabilnych źródeł finansowania;
- rozwój porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego.

Katalog wydatków kwalifikowalnych jest otwarty. Wszystkie wydatki bezpośrednio związane ze specyfiką prowadzonej działalności statutowej i koncepcją rozwoju organizacji w ramach zadania mogą być uznane za kwalifikowalne.

Wartość dotacji wynosi od 100 tys. zł do 700 tys. zł. Wkład własny nie jest wymagany.

 Wnioski można składać od 4 lutego 2020 r. od godz. 15.00 do 4 marca 2020 r. do godz. 12.00

 Źródło i szczegóły: https://www.niw.gov.pl/startuje-priorytet-1a-proo-edycja-2020/


Program Aktywni Obywatele – projekty tematyczne

Fundacja im. Stefana Batorego w konsorcjum z  Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” i Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich zapraszają do składania wniosków na projekty tematyczne w pierwszym konkursie dotacyjnym w programie Aktywni Obywatele –Fundusz Krajowy, finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Kwota przeznaczona na dotacje w pierwszym konkursie: 10455000EUR. Kwoty alokacji na poszczególne obszary wsparcia:

- Obszar 1. Angażowanie obywateli  i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne: 4500000 EUR,

- Obszar 2.Ochrona praw człowieka i równe traktowanie: 2985000 EUR

- Obszar 3.Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie: 2970000 EUR

W konkursie można składać wnioski na małe i duże dotacje.

Małe dotacje:

- minimalna kwota dotacji: 5000 EUR,

- maksymalna kwota dotacji:25000 EUR,

- czas realizacji: od 8 do 24 miesięcy,

- wymagany wkład własny – 10% kosztów całkowitych projektu oraz kosztów dotyczących rozwoju instytucjonalnego; może być  w całości wniesiony w postaci pracy wolontariuszy/ek. 

 Duże dotacje:

 - minimalna kwota dotacji: 25001 EUR,

- maksymalna kwota dotacji: 62500 EUR,

- czas realizacji: od 8 do 24 miesięcy,

- wymagany wkład własny–10% całkowitych projektu oraz kosztów dotyczących rozwoju instytucjonalnego; z czego przynajmniej połowa musi być wniesiona w formie finansowej. Wnioski można składać w Internetowym Systemie Wniosków dostępnym na stronie :https://wnioski.aktywniobywatele.org.pl.

Terminy składania wniosków:

- wnioski wstępne: od 10 lutego od godz. 15.00 do 31 marca 2020r. do godziny 12.00 w południe,

- wnioski pełne: od 1czerwcaod godz. 12.00 w południe do 31 lipca2020r. do godziny 12.00 w południe.

Źródło i szczegóły: http://aktywniobywatele.org.pl/dla-wnioskodawcow/konkurs-na-projekty-tematyczne/Doradztwo księgowe dla Kół Gospodyń Wiejskich z subregionu kaliskiego

 

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza przedstawicieli/-ki Kół Gospodyń Wiejskich z subregionu kaliskiego do udziału w bezpłatnym doradztwie z zakresu prowadzenia uproszczonej księgowości. Na spotkaniu zostaną omówione zagadnienia:

 • Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów
 • Uproszczona księgowość a dotacje
 • Rozliczenie z Urzędem Skarbowym - CIT8

 

Doradztwo odbędzie się 10. lutego br. w godzinach 12:00 – 14:00 w siedzibie Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości.

Zgłoszenia odbywają się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.inkubator.kalisz.pl do 7. lutego br.

Doradztwo jest organizowane w ramach projektu „Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych” dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Zaktualizowany kosztorys 2020 - dotyczy konkursu ofert na rok 2020

w związku z ogłoszeniem wyników otwartego konkursu ofert na rok 2020 - organizacje, którym przyznano mniejsze dofinansowanie zobligowane są złożyć zaktualizowany kosztorys.

Zaktualizowany kosztorys 2020
OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu) w następujących zakresach zadań: 

 

 1. Kultura i sztuka

 

 1. Sport, w tym szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja przedsięwzięć sportowych lub zawodów.

 

 1. Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności.

 

 1. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży.

 

 1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

 1. Działalność na rzecz osób starszych oraz integracji społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

 1. Edukacja, oświata i wychowanie.

 

KRYTERIA OGÓLNE

W pracach komisji konkursowych mogą brać udział przedstawiciele organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w konkursie;
 • w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby, które nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
 • w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby, które przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą oraz nie były członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy;
 • korzystają z pełni praw publicznych.

Zgłoszenia przyjmowane są drogą pocztową lub osobiście w Referacie Kultury, Sportu i Promocji Gminy, ul. Ostrowska 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce, pokój nr 15, I p. w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 17.12.2019 r.

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu - Załącznik Nr 1.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

                                               NOWE WZORY OFERT I SPRAWOZDAŃ DLA NGO


Organizacje pozarządowe składając ofertę w ramach konkursu ofert lub w trybie uproszczonym 19a stosują nowe wzory ofert dostępne w załączeniu:

Dokumenty - konkurs ofert:

Oferta na konkurs ofert

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego

Dokumenty - uproszczona oferta art. 19a

Oferta uproszczona

Sprawozdanie uproszczone
Konkurs Barwy Wolontariatu i zaproszenie na Galę


  


PREZENTACJA Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 21.10.2019


PREZENTACJA Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 21.10.2019

Program grantowy „Tu mieszkam, tu zmieniam”


Chcesz coś zmienić w swojej okolicy? Masz fajny pomysł? Złóż wniosek do programu „Tu mieszkam,  tu zmieniam” ogłoszony przez Fundację Santander.

Szczegóły: https://fundacja.santander.pl/2016/10/24/tu-mieszkam-tu-zmieniam/

Termin składania wniosków: 24.05 – 01.07.2019


Szkolenie pt. "Nowe wzory ofert oraz elementy logiki projektowej w realizacji zadań publicznych”\


Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza na szkolenie pt. "Nowe wzory ofert oraz elementy logiki projektowej w realizacji zadań publicznych”, które odbędzie się 10 maja 2019 r. w godz. 9:00-15:00 w siedzibie Inkubatora (Kalisz, ul. Częstochowska 25, sala seminaryjna).
Organizatorem szkolenia jest Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, a szkolenie poprowadzi Łukasz Waszak - prezes Stowarzyszenia Centrum OPUS z Łodzi, prawnik, posiadający wieloletnie doświadczenie we współpracy z trzecim sektorem.

Szkolenie jest bezpłatne, zaapisy potrwają do 8 maja za pośrednictwem formularza online. 

Zapisy oraz szczegóły związane ze szkoleniem dostępne są https://inkubator.kalisz.pl/2019/04/26/szkolenie-dotyczace-nowych-wzorow-ofert-i-logiki-projektowej-dla-ngo-10-maja-2019-r/

Ilość miejsc jest ograniczona!Program grantowy: „Moja Mała Ojczyzna”

Chcesz w sposób innowacyjny zagospodarować przestrzeń publiczną, poprawić jej estetykę, funkcjonalność lub modernizację? Złóż wniosek w ramach programu: Moja Mała Ojczyzna!

Termin składania wniosków: 16.04.2019 -16.06.2019

Szczegóły: https://www.fundacja.bgk.pl/program/moja-mala-ojczyzna/

 Narodowe Centrum Kultury zaprasza do składania wniosków w ramach programu EtnoPolska.

O środki mogą wnioskować:

 • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
 • organizacje pozarządowe;
 • koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. - Dz.U. z 2018 r. poz. 2212));
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Termin naboru 29 kwietnia 2019 roku

Szczegóły: https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/etnopolska/aktualnosci/nabor-etnopolska-2019

 XX edycja konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił XX edycję konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”

Termin składania wniosków: 31 maj 2019 roku

Szczegóły: https://www.umww.pl/departamenty_departament-srodowiska_konkursy_dzialania-proekologiczne-i-prokulturowe-w-ramach-strategii-rozwoju-wojewodztwa-wielkopolskiego
Nabór wniosków w ramach Priorytetu 5 PROO – Pomoc doraźna

Narodowy Instytut Wolności uruchomił kolejny konkurs w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO. Jeśli twoja organizacja potrzebuje wsparcia doraźnego lub planuje udział w wydarzeniach życia publicznego – ta dotacja jest dla Was!

Termin naboru  - ciągły do wyczerpania środków najpóźniej do 31.12.2019

Pula środków 1.800.000,00 zł

Szczegóły: https://www.niw.gov.pl/wsparcie-dorazne-dla-organizacji-pozarzadowych-startuje-priorytet-5-proo/Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2019


Jesteś młodą organizacją, grupą nieformalną lub grupą samopomocową? Chcesz pozyskać 5000 zł? Masz pomysł na projekt np. w zakresie podejmowania działań na rzecz wspólnego dobra społeczności lokalnej w Wielkopolsce? Złóż wniosek do konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2019. Termin naboru: 16 kwietnia br.

Więcej szczegółów: http://pisop.org.pl/konkurs-mikrodotacji-wielkopolska-wiara-2019/


Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości  zaprasza przedstawicieli NGO do udziału w szkoleniu prawnym "Akademia Stanowienia Dobrego Prawa", które odbędzie się
w dniach 28-29 marca br.

Szkolenie jest bezpłatne, a ponadto jego organizatorzy zapewniają zwrot kosztów i noclegu dla organizacji, które dojadą około 50 km do Kalisza celem udziału w szkoleniu.

Warsztaty będą miały interaktywny charakter i obejmą:

 1.    wprowadzenie do systemu stanowienia prawa
 2.     system konsultacji publicznych w procesie stanowienia prawa;
 3.     konsultacje publiczne w prawie krajowym i unijnym;
 4.     konflikt interesów i sposoby jego rozwiązywania;
 5.     skuteczne sposoby komunikacji z instytucjami publicznymi, błędy w komunikacji;
 6.     współpraca z innymi organizacjami i partnerami społecznymi;
 7.     programy współpracy ministerstw i samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi;
 8.     studia przypadku.

Zapisy trwają do 26 marca, a szczegóły szkolenia dostępne są na stronie: http://www.inpris.pl/co-sie-dzieje-w-inpris/artykul/t/zapraszamy-na-szkolenie-akademii-stanowienia-dobrego-prawa-dla-organizacji-pozarzadowych-w-ka/

Prezentacja ze spotkania "Mikrodotacje na społeczne akcje!" 18.03.2019

Prezentacja ze spotkania


Szczegóły konkursu:  https://inkubator.kalisz.pl/oferta/doradztwo/dla-ngo/mikrodotacje-dla-mlodych-organizacji-pozarzadowych-i-grup-nieformalnych/


AKADEMIA SKUTECZNEGO DZIAŁANIA

Maróz, 23-25 maja 2019

Jesteś przedstawicielem organizacji pozarządowej, sołtysem, radnym? Chcesz działać lepiej, skuteczniej? Chcesz by ludzie lepiej rozumieli twoje intencje, chcesz lepiej rozumieć jak myślą ludzie, jak ich zmobilizować? Chcesz by miejsce, w którym mieszkasz i żyjesz było lepsze?

Zapisz się na spotkanie w Marózie.

Termin zapisów: 20.03.2019

Szczegóły: http://fundacjawspomaganiawsi.pl/activity/spotkania-w-marozie/
Wspólnie dla regionu   

Masz pomysł na inicjatywę dotyczącą:

 • estetycznego i funkcjonalnego zagospodarowania przestrzeni wspólnej.
 • Z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, bezpieczeństwa i aktywnego stylu życia.
 • Z obszaru ochrony środowiska i bioróżnorodności oraz poszerzające wiedzę w tym zakresie
Zgłoś swój projekt!
Termin naboru: 23.04.2019

Szczegóły: http://fundacjawspolnie.pl/program-grantowy/
Program mPotęga    

Fundacja mBank zaprasza szkoły podstawowe, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe, biblioteki publiczne do udziału w projekcie mPotęga

Termin naboru: 8 maj 2019

Szczegóły: https://www.mbank.pl/mfundacja/mpotega/program/
Program szkolenia:

Program szkoleniaKONKURS DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w V edycji konkursu "Bitwa regionów".

Celem konkursu jest promowanie regionalnych potraw przygotowanych z polskich produktów. Nagrodą w konkursie jest sprzęt AGD.

Termin składania wniosków upływa 31 marca 2019 r.

Szczegóły: https://bitwaregionow.pl/

 PROGRAMY NARODOWEGO CENTRUM KULTURY

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabory w ramach programu Kultura – Interwencje 2019 oraz Ojczysty – dodaj do ulubionych 2019.

O dotacje w konkursach mogą wnioskować:

Nabory wniosków trwają do 1 kwietnia 2019 roku. Wnioski należy składać poprzez system EBOI.

Szczegóły: https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/aktualnosci/oglaszamy-nabory-do-programow-nck-2019Bank Młodych Mistrzów Sportu

Fundacja Santander ogłosiła nabór do programu Bank Młodych Mistrzów Sportu

Termin naboru:  do 18 marca br.

Szczegóły: https://fundacja.santander.pl/2019/02/15/nabor-do-programu-bank-mlodych-mistrzow-sportu/

 
LATO W TEATRZE

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego zaprasza organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury do aplikowania o dotacje w ramach programu „LATO W TEATRZE”

Nabór wniosku trwa do 15 marca br.

Szczegóły: http://latowteatrze.pl/konkurs_grantowy,zloz_wniosek.html
Program „Niepodległa 2019”

Samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe zapraszamy do aplikowania w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa 2019”

Nabór wniosków trwa do 26 marca br.

Szczegóły: https://niepodlegla.gov.pl/grants/nabor-do-konkursu-dotacyjnego-niepodlegla-2019/

 
Prezentacja ze spotkania z Kołami Gospodyń Wiejskich 19.02.2019


Prezentacja ze spotkania z Kołami Gospodyń Wiejskich 19.02.2019
Konkurs ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu


Zarząd Powiatu Ostrowskiego ogłosił II konkurs z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Nabór trwa do 28 lutego 2019 r.

Szczegóły: https://www.powiat-ostrowski.pl/artykul/6953
XI edycja programu grantowego „ Patriotyzm Jutra”

Muzeum Historii Polski ogłosiło nabór wniosków do XI edycji ogólnopolskiego programu grantowego „Patriotyzm Jutra” skierowanego do organizacji pozarządowych i samorządowych instytucji kultury.

Nabór trwa do 8 marca

Szczegóły: http://muzhp.pl/pl/c/1966/ruszya-xi-edycja-programu-patriotyzm-jutra

 Ruszył Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO)

 

Narodowy Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO), którego celem jest wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego organizacji pozarządowych (w ramach priorytetu 1a).

 Nabór wniosków trwa do 12 marca. Kwota dotacji od 100 000 do 700 000 zł,

Szczegóły program można znaleźć na stronie NIW-CRSO: https://www.niw.gov.pl/proo-2019-start/
Spotkania organizowane przez Fundację Kaliski Inkubator Przedsiębiorczośći

1. Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza: w dniu 5 marca 2019 r. w Kaliszu odbędzie się spotkanie z pracownikami Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kaliszu. Tematem spotkania będą zagadnienia związane z zakończeniem roku  (m.in. CIT-8, sprawozdanie finansowe). Szczegóły i zapisy online (do 28 lutego br.) dostępne na stronie: https://inkubator.kalisz.pl/2019/02/12/spotkanie-ngo-z-pierwszym-urzedem-skarbowym-w-kaliszu/

2. Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza: w dniach 11-14 marca 2019 r.  odbędzie się cykl spotkań w ramach "Internetowych Rewolucji Google" realizowanych wraz z firmą Google. Spotkania pomogą organizacjom budować ich markę przy pomocy narzędzi internetowych. Doradcy odwiedzą Kalisza, Pleszew, Ostrzeszów, Przygodzice i Baranów. Oprócz warsztatów będzie można omówić się na indywidualną konsultację. Szczegóły oraz zapisy online (do 6 marca br.) dostępne na naszej stronie: https://inkubator.kalisz.pl/2019/02/12/google-internetowe-rewolucje-dla-ngo-wez-udzial-w-bezplatnych-warsztatach-i-dowiedz-sie-jak-wykorzystac-internet-do-rozwoju-swojej-organizacji-2/
Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych

W związku z  trwającymi  w Narodowym Instytucie Wolności  - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ,przygotowaniami   do wdrożenia   Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, w lutym bieżącego roku zostaną ogłoszone otwarte konkursy dotacyjne  w ramach następujących priorytetów Programu:

 • Priorytet 1a   -   Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego;
 • Priorytet 3    -    Rozwój instytucjonalny lokalnych  organizacji strażniczych i mediów obywatelskich;
 • Priorytet  4  -    Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich;
 • Priorytet  5  -   Wsparcie doraźne.

W związku z faktem, że PROO  jest  nowym  instrumentem wsparcia organizacji  społeczeństwa obywatelskiego konieczne jest  możliwie szerokie  informowanie nt działań, które mogą uzyskać  dofinansowanie w ramach Programu.

W dniu 21 lutego 2019 roku w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbędzie się spotkanie dla organizacji pozarządowych działających na terenie województwa wielkopolskiego,
w trakcie którego przedstawiciel Narodowego Instytutu Wolności  przedstawi:

 • założenia Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich,
 • zasady uczestnictwa w poszczególnych konkursach,
 • praktyczne wskazówki, jak wypełniać wnioski o dotacje.

Miejsce spotkania Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/18 , sala Herbowa budynek C, pierwsze piętro .

Czas spotkania  21 lutego 2019 rok, godzina 13.00 -15.00.

Chęć udziału w spotkaniu można zgłaszać pod numerem telefonu 61 8541279, lub na adres mailowy:  krupecka@ poznan.uw.gov.pl .


Konkurs na działania w zakresie Edukacji Ekologicznej 2019

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłosił konkurs w zakresie Edukacji Ekologicznej na rok 2019

Szczegóły: http://www.wfosgw.poznan.pl/nabor-wnioskow-w-zakresie-edukacji-ekologicznej-na-rok-2019/

 
Konkurs im. Jana Dormana

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie zaprasza organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury do konkursu im. Jana Dormana. W ramach dofinansowania należy zrealizować spektakl wraz z działaniami edukacyjnymi dla dzieci i/lub młodzieży.

Szczegóły: http://www.dorman.e-teatr.pl/konkurs,o_konkursie.html

 
„Seniorzy w akcji” Inkubator + dotacje

 

Konkurs organizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności skierowany jest do osób 60+ i do par międzypokoleniowych, które mają pomysł na projekt społeczny, chcą pracować nad jego rozwojem i zrealizować przy wsparciu ekspertów, doświadczonych animatorów i uczestników programu

Szczegóły: http://seniorzywakcji.pl/o-konkursie/„Równać Szanse 2019”


Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2019" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Program skierowany jest do fundacji i stowarzyszeń z miejscowości do
20 000 mieszkańców oraz domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

 

Więcej szczegółów: https://rownacszanse.pl/2019/okg_ogloszenie
Wsparcie na zadania w dziedzinie edukacji – konkurs Urzędu Marszałkowskiego

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs na realizację zdań publicznych w dziedzinie edukacji na rok 2019

 

Szczegóły: https://bip.umww.pl/292---489---k_85---k_82---ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-1-121132037
 

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka

 

https://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/o-programie-1/razem-bezpieczniej-im-w/4209,quotRazem-bezpieczniejquot-im-Wladyslawa-Stasiaka-2018-2020-III-edycja.html

 

 
Spotkanie z organizacjami pozarządowymi 14.01.2019 - prezentacja

Prezentacja ze spotkania z organizacjami pozarządowymi 14.01.2019
Otwarty konkurs ofert 2019 - zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania publicznego

Zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania publicznegoDofinansowanie dla klubów sportowych

Małe i średnie kluby sportowe, które działają min. 3 lata, a ich działalność adresowana jest do dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia mogą ubiegać się o dotację w ramach Rządowego Programu Klub – edycja 2019.

Kwota dofinansowania wynosi:

 • 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych,
 • 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.

Szczegóły: https://msit.gov.pl/pl/aktualnosci/7944,Ruszyl-nabor-wnioskow-do-Rzadowego-Programu-KLUB-edycja-2019.html


przejdź na stronę --> niw.gov.pl  


Szanowni Państwo!

W dniu 26 listopada 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich, którą opublikowano w Dzienniku Ustaw 28 listopada 2018 r. (Dz. U. poz. 2212, http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2212/1). Oznacza to, że od 29 listopada 2018 r. ustawa obowiązuje. Ustawa ma na celu nadanie osobowości prawnej kołom gospodyń wiejskich, zapewnienie możliwości szybkiej ich rejestracji oraz wsparcie ich działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich oraz kultywowania folkloru i polskiej bogatej tradycj

Na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl) opublikowano informacje oraz dokumenty niezbędne do rejestracji KGW i do ubiegania się o pomoc.

Informacje o nowych zasadach rejestracji KGW oraz pomoc w przygotowaniu dokumentów można także uzyskać w Biurze Powiatowym Wielkopolskiej Izby Rolniczej (ul. Wrocławska 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski)

Wielkopolska Izba Rolnicza


Pomoc lokalnym Kołom Gospodyń Wiejskich w zgłoszeniu w Powiatowym Biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Strona www.kobietygospodarnewyjatkowe.pl zawiera wszystkie informacje, m.in. zgłoszenie, wnioski, kontakty do Pełnomocników ds. KGW w Powiatowych Biurach ARiMR.

list pana Premiera Mateusza Morawieckiego

rejestracja KGW - krok po kroku


Poniżej zamieszczamy dokumenty przydatne przy tworzeniu Kół Gospodyń Wiejskich.

Ważne: tylko pierwsze zarejestrowane we wsi koło KGW otrzyma dotacje do 5 tys. zł.

Skrócona instrukcja rejestracji nowego KGW:
1. co najmniej 10 osób /założyciele/ może utworzyć Koło Gospodyń Wiejskich /KGW/.
2. założyciele wybierają sposród siebie komitet założycielski /trzy osoby/.
3. założyciele przyjmują statut. Najwygodniej wykorzystać statut wzorcowy.
4. komitet założycielski składa do właściwego miejscowo kierownika powiatowego biura ARiMR wniosek na formularzu o wpis KGW ze statutem lub oświadczeniem o przyjęciu statutu wzorcowego.
5. walne zebranie KGW wybiera zarząd.
6. walne zebranie podejmuje uchwałę o prowadzeniu uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów.

Więcej informacji w załączeniu.

Zachęcamy do tworzenia kół KGW.

                 
 
Załączniki

informacje_podstawowe_krok_po_kroku.pdf

fragmenty_ustawy.pdf

oswiadczenie_o_przyjeciu_statutu_wzorcowego.pdf

wzorcowy_statut_kgw.pdf

uchwala_zebrania_kola_kgw_w_sprawie_wyboru_skladu_zarzadu_kola.pdf

uchwala_zebrania_kola_kgw_w_sprawie_wyboru_skladu_zarzadu_kola_2.pdf

uchwala_zalozycieli_kgw_w_sprawie_wyboru_komitetu_zalozycielskiego.pdf
Stypendia sportowe Funduszu Natalii Partyki – IV edycja wystartowała

 

Fundusz Natalii Partyki w partnerstwie z siecią sklepów Biedronka uruchomił IV edycję programu stypendialnego dla młodych zdolnych sportowców borykających się
z trudnościami w rozwoju kariery. To wyjątkowy program, który wspiera młodych, utalentowanych ludzi, szukających dofinansowania swojego rozwoju sportowego. Każde stypendium w ramach funduszu to 10 000 zł. na realizację jasno sprecyzowanych celów sportowych.

Natalia Partyka - czterokrotna mistrzyni paraolimpijska, trzykrotna uczestniczka igrzysk olimpijskich, medalista mistrzostw Europy, wielokrotna reprezentantka Polski w tenisie stołowym - utworzyła fundusz stypendialny, który od trzech lat, dzięki partnerstwu z siecią Biedronka, przyznaje stypendia dla zdolnych sportowców.

 

W związku z tym, że w tenisa stołowego gram długo, wiem, z czym wiąże się kariera sportowca. To mnóstwo przeszkód i wyrzeczeń. W czasie swojej kariery spotkałam wiele bardzo życzliwych mi osób, które w różny sposób mi pomagały. Cieszę się, że mój Fundusz pełni podobną rolę dla wielu młodych talentów. – mówi Natalia Partyka.

 

W trzech dotychczasowych edycjach Konkursu stypendia zdobyło 33 sportowców. W III edycji do grona stypendystów dołączyli między innymi Oskar Kwiatkowski, utalentowany snowboardzista i Łukasz Niedziałek – utytułowany młody chodziarz. Dominik Bury – wielokrotny medalista w biegach narciarskich otrzymał wsparcie Funduszu aż dwa razy. Stypendystami Funduszu zbyli również Bartosz Tyszkowski – zdobywca srebrnego medalu w pchnięciu kulą podczas Igrzysk Paraolimpijskich w RIO oraz Maria Andrejczyk, która z sukcesem zakończyła udział w olimpiadzie w Brazylii, zajmując czwartą pozycję w konkursie rzutu oszczepem.

 

Kto może dostać stypendium z Funduszu Stypendialnego Natalii Partyki?

Sportowcy w wieku od 17 do 22 lat, którzy osiągają wysokie wyniki w sporcie na poziomie klasy sportowej odpowiedniej do ich kategorii wiekowej, w dyscyplinach indywidualnych lub grach zespołowych, w dyscyplinach olimpijskich lub paraolimpijskich.

Stypendium otrzymają kandydaci, którzy z różnych przyczyn mają problemy z rozwojem kariery, ale jednocześnie mają sprecyzowane cele sportowe.

Stypendia w wysokości 1000 zł miesięcznie będą wypłacane przez 10 miesięcy. Kandydaci, prócz wypełnionego formularza zgłoszeniowego, muszą przesłać także krótką prezentację wideo. Wnioski stypendialne należy składać do 14 grudnia 2018 r.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów dostępne są na stronie www.fundusznataliipartyki.pl.

***

 

Kontakt: Małgorzata Stradomska-Kalinka

e-mail: stypendium@fundusznataliipartyki.pl

tel: 22 825 70 22

www.fundusznataliipartyki.pl


informacja prasowa w wersji .doc


1. Spotkanie informacyjne ws. programów FIO i PROO - 05.12.2018, godz. 10:00-12:00

Spotkanie z udziałem przedstawiciela Narodowego Instytutu Wolności, w trakcie którego zostaną zaprezentowane szczegóły dot. programów FIO i PROO. Szczegóły oraz zapisy: https://inkubator.kalisz.pl/2018/11/28/program-fundusz-inicjatyw-obywatelskich-fio-spotkanie-informacyjne-5-grudnia-2018-r/

2. Szkolenie dot. zakładania organizacji pozarządowych oraz podstaw projektowych - 10.12.2018, godz. 16:00-19:00

Szkolenie dedykowane osobom planującym założyć działalność oraz młodym organizacjom pozarządowym. Szczegóły i zapisy: https://inkubator.kalisz.pl/2018/11/28/szkolenie-jak-zalozyc-organizacje-pozarzadowa-i-realizowac-pierwsze-projekty-5-grudnia-2018-r/

3. Grupowe doradztwo księgowe - 11.12.2018, godz. 11:30-16:00.

Doradztwo dedykowane osobom specjalizującym się w księgowości dla NGO. Szczegółowy zakres oraz zapisy na spotkanie dostępne na stronie internetowej Inkubatora: https://inkubator.kalisz.pl/2018/11/28/doradztwo-grupowe-dot-wybranych-zagadnien-ksiegowosci-11-grudnia-2018-r/

Spotkania odbywają się w ramach dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich