calendar 24 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Działalność GCI

Zadanie GCI

Zadaniem GCI jest zapewnienie dostępu do najnowszej techniki i wyrobienie odpowiednich umiejętności u ludzi, którzy odczuwają brak takich możliwości, poprzez przybliżenie społeczności lokalnej szerokiego wachlarza usług teleinformatycznych oraz ich praktycznego wykorzystania w życiu co­dziennym. Infocentrum to również lokalne centrum informacji, gdzie gromadzone są informacje z terenu oddziaływania takiego centrum.
Zadania realizowane w Gminnym Centrum Informacji będą różnorodne. Założeniem jest, aby funkcjonowanie tego typu placówek w sposób istotny przyczyniło się do:

 • wewnętrznej integracji środowiska wiejskiego oraz integracji środowiska wiejskiego z najbliższym otoczeniem, ze swoim regionem, z krajem i światem,
 • promocji turystycznej terenów wiejskich (rozwój agroturystyki),
 • powstawaniu małych firm, co w efekcie może spowodować spadek stopy bezrobocia,
 • zdobycia nowych rynków zbytu dla lokalnych przedsiębiorców,
 • promocji gminy i działających na jej terenie firm,
 • podnoszenia kwalifikacji,
 • możliwości wykonywania telepracy,
 • pomocy bezrobotnym w poszukiwaniu pracy oraz rozpoczynającym działal­ność gospodarczą,
 • pomoc w organizowaniu lokalnych imprez okolicznościowych,
 • organizowania kursów
 • powstania punktu Informacji Europejskiej.

Głównymi usługami świadczonymi przez GCI jest udostępniane informacji istniejących w sieci oraz tworzenie i umieszczanie w sieci własnych informacji. Głównym celem utworzenia GCI jest:

 • udostępnianie nowoczesnych technologii: komputer, Internet, bazy danych umożliwiające poruszanie się po współczesnym rynku pracy,
 • tworzenie podstaw społeczeństwa informacyjnego na obszarach wiejskich,
 • zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej poprzez przyśpieszenie pro­cesów rozwoju społeczno-gospodarczego w regionach wiejskich,
 • inicjowanie oraz wykorzystanie aktywności lokalnej w celu łagodzenia ne­gatywnych skutków bezrobocia i zapobieganie występowaniu tego typu zja­wiskom,
 • proponowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu,
 • doskonalenie kadr i promocja przedsiębiorczości.

Wymienione cele zostaną zrealizowane poprzez:

 • umożliwienie mieszkańcom terenów wiejskich dostępu do informacji o rynku pracy poprzez wykorzystanie Internetu,
 • uruchomienie poradnictwa dla bezrobotnych i zagrożonych zwolnieniami oraz oferowanie im pomocy w pisaniu dokumentów: życiorysu, podania, listu motywacyjnego,
 • przygotowanie młodzieży szkół średnich do funkcjonowania na lokalnym rynku pracy.
Zakres działalności GCI

Zakres działalności Infocentrum powinien być dość rozległy. W początkowej fazie funkcjonowania GCI świadczonych będzie niewiele usług. Będzie to głównie udostępnianie sprzętu komputerowego i wyszukiwanie drobnych informacji. Infocentrum będzie starało się pomagać mieszkańcom lokalnych społeczności w znalezieniu pracy odpowiedniej do ich kwalifikacji, zarówno w miejscowych firmach, jak i w większych aglomeracjach miejskich oraz w systemie telepracy u pracodawców spoza regionu.
lnfocentrum ma również za zadanie zapoznania miejscowych firm oraz mieszkańców z możliwościami, jakie niesie technika teleinformatyczna. Głów­nym narzędziem wykorzystywanym w działalności Gminnego Centrum Informacji jest Internet, który w praktyce służy do: transmitowania informacji, pozyskiwania informacji i udzielania informacji.
W trakcie działania Infocentrum coraz lepiej pozna potrzeby lokalnej społeczności i dostosuje swoje usługi do jej potrzeb. Oznacza to, że nastąpi wzrost rodzaju i liczby usług świadczonych przez ten ośrodek.

Praktyczny zakres działalności Infocentrum obejmuje:

Usługi w zakresie udostępniania informacji istniejącej w sieci Internet:  

 1. udzielanie informacji dotyczących pracy:
 • szukanie ofert pracy w serwisach internetowych.
 • udostępnianie informacji z zakresu prawa pracy, poradnictwa zawodowego, podnoszenia kwalifikacji
 • wyszukiwanie ofert dla telepracowników
 • udzielanie informacji dotyczących nauki:
  • wyszukanie informacji na temat szkół, uczelni
  • wyszukiwanie informacji na temat organizowanych kursów specjalistycznych, branżowych itd.
  • możliwości edukacji poprzez Internet (korzystanie z literatury, ency­klopedii, słowników itd.)
 • udzielanie informacji dla osób prowadzących działalność gospodarczą
  • wyszukiwanie adresów firm
  • wyszukiwanie towarów, wyrobów i usług
  • wyszukiwanie kontrahentów i kooperantów, rynków zbytu
 • udzielanie informacji w zależności od potrzeb klienta, np.:
  • adresy urzędów; co, jak i w którym urzędzie można załatwić, np. gdzie i kiedy można wymienić dowód, paszport, prawo jazdy itd.
  • drukowanie informacji zawartych w sieci lub nagrywanie na dyskietkę i CD
  • inne usługi w zależności od zapotrzebowania lokalnej społeczności 

  Usługi w zakresie umieszczanie w sieci własnych informacji (e-mail, strony www, fax):

  1. tworzenie i aktualizacja stron www dla:
  • urzędu
  • firm
  • osób prywatnych
 • obsługa poczty internetowej dla małych i średnich firm (wysyłanie i odbieranie e-maili, faxów)
 • umieszczanie ogłoszeń w serwisach oferujących takie usługi np. - kupię sprzedam, wynajmę pokój, szukam pracy itd. 
 • Pomoc bezrobotnym:

  1. w poszukiwaniu pracy
  2. przy przygotowaniu: oferty, CV, podania o pracę itd.

  Pomoc dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

  1. dzielenie informacji: gdzie zarejestrować działalność, gdzie uzyskać nr NIP, Regon itd.
  2. udostępnianie aktualnych przepisów prawa miejscowego i ustaw dostępnych w Internecie

  Udostępnianie sprzętu komputerowego (na miejscu) w celu:

  1. korzystania z Internetu
  2. redagowania pism
  3. drukowania, skanowania, obróbki graficzne

  Udostępniania programów komputerowych:

  1. dla małych firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, np.: Płatnik - program ZUS-u,
  2. rozliczenia roczne z urzędem skarbowym - Pity
  3. prawniczych typu Lex

  Usługi dla małych firm w zakresie:

  1. udostępniania aktualnych przepisów prawa miejscowego i ustaw dostępnych w Intemecie

  Usługi biurowe w zakresie:

  1. redagowania pism
  2. ksero
  3. wysyłania fax

  Kojarzenie kupujących i sprzedających poprzez zbieranie ogłoszeń, np.:

  1. wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń w lokalu lub na zewnątrz lokalu Infocentrum
  2. zamieszczenie informacji na stronie internetowej należącej do Infocentrum

  Pomoc przy realizacji niektórych zadań gminy

  1. promocja gminy:
  • wykonanie i aktualizacja wizytówki gminy w postaci strony www
  • zamieszczanie ofert inwestycyjnych gminy w wydawanych publikacjach i na stronach www
 • z zakresu opieki społecznej:
  • udzielanie informacji (dla zainteresowanych) o formach pomocy społecznej i możliwościach skorzystania z niej
  • pomoc przy wypełnianiu wszelkiego rodzaju wniosków np. o dodatek mieszkaniowy, pisanie podań itd.
 • z zakresu drogownictwa:
  • informowanie w internetowym serwisie Infocentrum np. o zamknięciu drogi lokalnej, o przebudowie drogi i objazdach
  • informacja o planowanych inwestycjach itd.
 • edukacja ekologiczna i ochrona środowiska
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Pomoc w organizacja lokalnych imprez okolicznościowych:

  1. dni miasta
  2. dożynki gminne
  3. festyny
  4. imprezy sportowe

  Pomoc organizacjom pozarządowym:

  1. wyszukiwanie fundacji i instytucji, z których można uzyskać dotację na działalność organizacji
  2. wyszukiwanie programów pomocowych z UE
  3. pomoc przy pisaniu, składaniu i realizacji wniosków na dofinansowanie projektów (np. do wojewódzkiego urzędu pracy, fundacji; funduszy etc.).

  Pośrednictwo w zakupie książek, podręczników szkolnych i innych publikacji w księgarniach internetowych.

  nne usługi, które będą mogły być realizowane w następnej kolejności, np.:

  1. usługi doradcze
  2. jako punkty informacyjne UE
  3. promocja turystyki, agroturystyki

  Reasumując, najważniejszymi usługami świadczonymi przez GI jest udostępniane informacji istniejących w sieci oraz tworzenie i umieszczanie w sieci własnych informacji.

  Pomoc bezrobotnym


      Dzisiejszy rynek pracy stawia coraz to większe wymagania, a znalezienie odpowiedniej pracy bez profesjonalnego przygotowania nie należy do łatwych zadań. Wymaga od potencjalnego kandydata dużego zaangażowania. Nie wystarczy odpowiedzieć na ogłoszenie zamieszczone w prasie i oczekiwać na telefon od przyszłego pracodawcy. Osoby poszukujące pracy muszą wykazać się własną inicjatywą i pomysłowością w wykorzystaniu różnych sposobów poszukiwania pracy, które doprowadzą do spotkania na rozmowie kwalifikacyjnej. Infocentrum może pomóc tym wszystkim, którzy nie potrafią się do takich po­szukiwań umiejętnie przygotować, udzielając fachowych wskazówek m.in. na temat:

  • Jak napisać dobre CV
  • Jak napisać list motywacyjny
  • Na jakim papierze wydrukować i w jakiej kopercie wysłać
  • Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej

  Osoba poszukująca pracy będzie mogła skorzystać z wzorów pism i porad niezbędnych przy poszukiwaniu bądź zmianie pracy takich jak:

  • CV
  • listy motywacyjne i inne pisma
  • listy z podziękowaniami, mało znane i nie doceniane a bardzo istotne

  Ponadto w Infocentrum mogą być dostępne przykładowe pytania z rozmów kwalifikacyjnych, komentarze do pytań i sugerowane odpowiedzi, np.: przykłady testów IQ, logicznych, analitycznych i innych, jakimi mogą zaskoczyć pracodawcy. Pracownik Infocentrum może udzielić wskazówek dotyczących wyglądu i zachowania podczas rozmowy kwalifikacyjnej; porad jak poprawić swój wizerunek, co uwypuklić, a co zatuszować, jak najlepiej się zaprezentować.
  Wszystkie te informacje mogą stanowić o przyszłym sukcesie osoby poszukującej pracy. Należy uzmysłowić bezrobotnemu, iż przyszły pracodawca chce zatrudnić jak najlepszego kandydata. Jeżeli mimo wszystko osoba poszukująca pracy nie czuje się na siłach, aby samemu napisać swoje dokumenty - CV i list motywacyjny, wówczas może skorzystać z profesjonalnej oferty Infocentrum.
  Dobrze napisane i wydrukowane dokumenty kilkakrotnie zwiększają szansę otrzymania zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną, a co za tym idzie szansę otrzymania upragnionej pracy. W Infocentrum bezrobotny będzie mógł uzyskać informacje, gdzie i jak szukać pracy, jak korzystać z serwisów internetowych. W Internecie można znaleźć wiele firm, które oferują usługi rekrutacyjne na stronach WWW, np. JOBS.PL, TOPJOBS itp. Większość serwisów dotyczących pracy przeznaczona jest dla kandydatów, czyli osób poszukujących pracy oraz dla pracodawców. Dzięki obecnym na stronie odnośnikom pracodawcy mogą przeszukiwać bazę kandydatów (służy temu również cały zestaw środków obecnych na podstronach, sortowanie, wyszukiwanie pełnokontekstowe - wg słów kluczowych), Kandydaci zaś w podobny sposób mogą przeglądać oferty pracy zamieszczane przez firmy.
  Ta forma rekrutacji w skuteczny sposób rywalizuje z ogłoszeniami prasowymi, gdyż popularność Internetu w stosunku do prasy, stale rośnie.

  Działania w przyszłości

  Perspektywy wykorzystania Internetu są dość obiecujące. Być może w GCI można będzie wykorzystać Internet w takich dziedzinach jak:

  1. Telepraca.
  2. Nauka na odległość.
  3. Usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw typu: e-mail, itp.
  4. Elektroniczne przetargi.
  5. Sieci opieki zdrowotnej.
  6. Ogólnopolska sieć administracji publicznej