calendar 27 Wrzesień 2021

12 °C

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Droszew w gminie Nowe Skalmierzyce.


Treść obwieszczenia

Uchwała

Uzasadnienie do uchwały

Załącznik graficzny

Klauzula RODO

Prognoza oddziaływania na środowisko

Prognoza oddziaływania na środowisko - załącznik graficznyOGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 177/8 w obrębie Nowe Skalmierzyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Treść ogłoszenia

Klauzula informacyjna (RODO)OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Śmiłów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Treść ogłoszenia

Klauzula informacyjna (RODO)OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Trkusów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Treść ogłoszenia

Klauzula informacyjna (RODO)
OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kotowiecko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Treść ogłoszenia

Klauzula informacyjna (RODO)
OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gostyczyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Treść ogłoszenia

Klauzula informacyjna (RODO)
OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Głóski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Treść ogłoszenia

Klauzula informacyjna (RODO)
OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Droszew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Treść ogłoszenia

Klauzula informacyjna (RODO)OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Chotów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Treść ogłoszenia

Klauzula informacyjna (RODO)
OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Biskupice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 t.j.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwały nr XXXVIII.333.2021 z dnia 22 kwietnia 2021 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Biskupice wraz ze strategiczną prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do miejscowego planu na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce w terminie do dnia 8 czerwca 2021 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

 

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 w związku z art. 46 pkt 1) i art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 roku, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 247 t.j.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Przedmiotem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Biskupice obejmująca sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Jednocześnie zainteresowani mogą składać wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@noweskalmierzyce.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w terminie podanym powyżej. W temacie wniosku, uwagi do prognozy należy wpisać „Prognoza – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Biskupice”.

Wnioski złożone po upływnie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

                                                                                                      Burmistrz Gminy i Miasta
                                                                                                        Nowe Skalmierzyce
                                                                                                       /-/ Jerzy Łukasz Walczak


Klauzula informacyjna (RODO)
OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dla obrębów: Biskupice, Chotów, Droszew, Gostyczyna, Głóski, Kotowiecko, Ociąż, Skalmierzyce, Śmiłów, Śliwniki, Trkusów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwały Nr  XXXVIII.332.2021 z dnia 22 kwietnia 2021 roku o przystąpieniu do:

 

  1. Sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dla obrębów: Biskupice, Chotów, Droszew, Gostyczyna, Głóski, Kotowiecko, Ociąż, Skalmierzyce, Śmiłów, Śliwniki, Trkusów oraz
  2. przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym prognozy oddziaływania na środowisko do opisanej w pkt 1 studium. Przedmiotem  prognozy będzie ocena skutków realizacji ustaleń studium na środowisko.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany studium na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce w terminie do dnia 8 czerwca 2021 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy na załączniku mapowym. Wnioski mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 w związku z art. 46 pkt 1) i art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 roku, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Przedmiotem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dla obrębów: Biskupice, Chotów, Droszew, Gostyczyna, Głóski, Kotowiecko, Ociąż, Skalmierzyce, Śmiłów, Śliwniki, Trkusów, obejmująca sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Jednocześnie zainteresowani mogą składać wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@noweskalmierzyce.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w terminie podanym powyżej. W temacie wniosku, uwagi do prognozy należy wpisać „Prognoza – zmiana studium”.

Wnioski złożone po upływnie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.                                                                                                                            

Burmistrz Gminy i Miasta
                                                                                                                   Nowe Skalmierzyce
                                                                                                            /-/ Jerzy Łukasz Walczak


Klauzula informacyjna (RODO)OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skalmierzyce w obrębie ulic: Ostrowskiej, Dąbkowej oraz Stanisława Bąka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwały nr XXIX.248.2020 z dnia 22 lipca 2020 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skalmierzyce w obrębie ulic: Ostrowskiej, Dąbkowej oraz Stanisława Bąka ze strategiczną prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do miejscowego planu na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce w terminie do dnia 24 listopada 2020 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię albo nazwę, adres zamieszkania lub siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

 Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 w związku z art. 46 pkt 1) i art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Przedmiotem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skalmierzyce w obrębie ulic: Ostrowskiej, Dąbkowej oraz Stanisława Bąka obejmująca sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Jednocześnie zainteresowani mogą składać wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@noweskalmierzyce.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w terminie podanym powyżej. W temacie wniosku, uwagi do prognozy należy wpisać „Prognoza – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skalmierzyce w obrębie ulic: Ostrowskiej, Dąbkowej oraz Stanisława Bąka”.

Wnioski złożone po upływnie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

                                                                                             

 

                                                                                                       Burmistrz Gminy i Miasta
                                                                                                        Nowe Skalmierzyce
                                                                                                       /-/ Jerzy Łukasz Walczak


Klauzula informacyjna RODO
OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w miejscowości Droszew
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020.283 t.j.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwały nr XXIV.205.2020 z dnia 26 marca 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Droszew wraz ze strategiczną prognozą oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do miejscowego planu na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce w terminie do dnia 30 października 2020 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 w związku z art. 46 pkt 1) i art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020.283 t.j.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Przedmiotem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Droszew obejmująca sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Jednocześnie zainteresowani mogą składać wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@noweskalmierzyce.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w terminie podanym powyżej. W temacie wniosku, uwagi do prognozy należy wpisać „Prognoza – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Droszew”.

Wnioski złożone po upływnie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

 

                                                                                                      Burmistrz Gminy i Miasta
                                                                                                        Nowe Skalmierzyce
                                                                                                       /-/ Jerzy Łukasz Walczak

Klauzula informacyjna RODO


Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Uchwały Nr XXVII.195.2016 z dnia 30.09.2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego zmiany Studium. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce: Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8; 63-460 Nowe Skalmierzyce w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą zgłaszać wnioski z zakresu ochrony środowiska do wyżej wymienionej zmiany Studium. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce: Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8; 63-460 Nowe Skalmierzyce w terminie do dnia 17.11.2016 roku w formie pisemnej, ustnie do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@noweskalmierzyce.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.


Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wschodniej części wsi Ociąż w gminie Nowe Skalmierzyce.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Uchwały Nr XXVII.196.2016 z dnia 30.09.2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wschodniej części wsi Ociąż w gminie Nowe Skalmierzyce.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce: Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8; 63-460 Nowe Skalmierzyce w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą zgłaszać wnioski z zakresu ochrony środowiska do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce: Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8; 63-460 Nowe Skalmierzyce w terminie do dnia 17.11.2016 roku w formie pisemnej, ustnie do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@noweskalmierzyce.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.