calendar 19 Czerwca 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Referat Oświaty i Wychowania

e-mail: oswiata@noweskalmierzyce.pl

II piętro

pok. 17 tel. 762 97 50

pok. 18  tel. 762 97 40

pok. 19  tel. 762 97 41 (kierownik)

Referat prowadzi sprawy związane z zadaniami Gminy jako organu prowadzącego gminne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe a w szczególności:
 • zakładanie, przekształcanie i likwidowanie gminnych jednostek oświatowych,
 • utrzymywanie tych jednostek,
 • przygotowywanie projektu planu sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów,
 • prowadzenie postępowania zmierzającego do wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektorów szkół i przedszkoli,
 • zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
 • zapewnianie dzieciom 6-letnim rocznego przygotowania przedszkolnego, zapewniania bezpłatnego transportu i opieki dzieci do i ze szkoły, jeżeli droga dziecka z domu do szkoły przekracza 3 km w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych lub 4 km w przypadku uczniów klas V-VI szkół podstawowych i uczniów gimnazjów,
 • obsługa ekonomiczno finansowej gminnych jednostek oświatowych i nadzoru nad nimi w tym zakresie,
 • powierzanie stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej i odwoływania z tych stanowisk,
 • ocenianie dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,
 • opiniowanie kandydatów na stanowiska wicedyrektorów,
 • sporządzanie sprawozdawczości statystycznych wynikających z przepisów prawa,
 • dokonywanie wpisów do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
 • współdziałanie z Kuratorium Oświaty w zakresie nadzoru pedagogicznego nad szkołami i przedszkolami,
 • realizowanie obowiązków nałożonych na samorząd Kartą Nauczyciela i ustawą oświatową,
 • prowadzenie postępowania egzekucyjnego w przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki,
pełnienie funkcji doradczych i kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy a w szczególności:
 • okresowa analiza stanu bhp,
 • stwierdzanie zagrożeń zawodowych,
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy,
 • zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bhp,
 • przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń instrukcji dotyczących bhp,
 • rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy,
 • udział w dochodzeniach powypadkowych,
 • współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy,