calendar 22 Lipiec 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Zawarcie związku małżeńskiego

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE ul. Ostrowska 8
URZĄD STANU CYWILNEGO  pok. 7  tel. (062) 762 97 21; fax (062) 762 97 49
 

 
Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego)

Podstawa prawna:

 • art. 1 § 1, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1963 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami) oraz art.12, art. 53-56 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r., Nr 36 poz. 180 z późniejszymi zmianami).

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

W przypadku panny i kawalera:

 • odpisy skrócone aktu urodzenia


Do wglądu:

 • dokumenty stwierdzające tożsamość 


W przypadku osób rozwiedzionych:

 • odpisy skrócone aktu urodzenia,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub odpis prawnego orzeczenia sądu o rozwodzie.


Do wglądu:

 • dokumenty stwierdzające tożsamość


W przypadku wdowców:

 • odpisy skrócone aktu urodzenia,
 • odpis aktu zgonu współmałżonka.


Do wglądu:

 • dokumenty stwierdzające tożsamość

W przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:

 • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
 • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej


Do wglądu:

 • dowody tożsamości (paszport; w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe - karta stałego pobytu; w przypadku pobytu czasowego, ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych).II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

 • za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł. (uiszczana w dniu złożenia zapewnienia)

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • niezwłocznie po wpłynięciu podania

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 • Urząd Stanu Cywilnego (USC).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

 • nie przysługuje

VI. UWAGI:

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński powinny na co najmniej miesiąc przed planowanym terminem ślubu zgłosić się do USC, pokój 7.