calendar 22 Lipiec 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych

Ogólne zasady udzielania dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznych


Kto może ubiegać się o dotację?

Do ubiegania się o dotację uprawnione są:

 1. osoby fizyczne,
 2. wspólnoty mieszkaniowe,
 3. osoby prawne,
 4. przedsiębiorcy,
 5. jednostka sektora finansów publicznych będąca gminną lub powiatową osobą prawną;
  posiadające tytuł prawny do władania nieruchomością lub lokalem położonym w granicach administracyjnych Gminy.

Termin składania wniosków

Wnioski przyjmowane będą od 15 do 30 kwietnia 2024 r.

Wysokość dotacji

Dotacja wynosi 1000,00 zł brutto za pełny 1kW, nie więcej niż 8000,00 zł na jeden podmiot.

Zakres dotacj

 1. Dotacja dotyczy częściowego zwrotu wydatków poniesionych kosztów zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych wraz niezbędnymi urządzeniami, które stanowią integralną całość instalacji odnawialnego źródła energii.
 2. Dotacji będą podlegać wyłącznie fabrycznie nowe wyroby, które zostaną użyte i zamontowane po raz pierwszy, a także spełniają wszelkie konieczne normy i dopuszczone są do stosowania i obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
 3. Dotacja nie jest udzielana do rozbudowy istniejącej instalacji fotowoltaicznej.
 4. Dotacja nie jest udzielana na zakres prac zrealizowanych przed podpisaniem umowy pomiędzy Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce, a Wnioskodawcą

Kwalifikowanie wniosków do realizacji

Wnioski o udzielenie dotacji celowej bedą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. W przypadku braków formalnych wniosku lub braku wymaganych załączników, Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wezwie wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 14 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Jak uzyskać dotację?

Po spełnieniu wszystkich wymagań formalnych osoba zamierzająca ubiegać się o dotację na dofinansowanie powinna złożyć wniosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi załącznikami

 1. Dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania nieruchomością.
 2. Zgodą współwłaścicieli, w przypadku gdy tytuł prawny do budynku lub lokalu mieszkalnego przysługuje więcej niż jednemu podmiotowi.
 3. W przypadku, gdy inwestorem będzie wspólnota mieszkaniowa zobowiązana jest ona do załączenia do wniosku kopii uchwały wspólnoty mieszkaniowej wyrażającej zgodę na realizację zadania inwestycyjnego, kopii uchwały o powołaniu zarządu wspólnoty oraz w sytuacji ustanowienia zarządcy wspólnoty - kopii umowy o sprawowaniu zarządu nieruchomością wspólną oraz zestawienie lokali objętych wnioskiem o udzielenie dotacji, ze wskazaniem ich właścicieli, poświadczone przez zarządcę.
 4. Dokumenty niezbędne do udzielenia pomocy de minimis dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Załączniki:

1. Wniosek o udzielenie dotacji
2. Klauzula Informacyjna
3. Regulamin
4. Wniosek o rozliczenie dotacji