calendar 24 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Zameldowanie (wymeldowanie) osoby na pobyt stały lub czasowy

KARTA INFORMACYJNA URZĄD GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE ul. Ostrowska 8

ROiSO - EWIDENCJA LUDNOŚCI  I pietro, pokój nr 8, tel. 762 97 18


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)

I. Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz (druk) meldunkowy oraz:

 • tytuł prawny do lokalu, w którym zameldowanie ma nastąpić (do wglądu),
 • dla cudzoziemców przy zameldowaniu na pobyt stały - dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub karta stałego pobytu
 • dokument stwierdzający tożsamość (dokumentem potwierdzającym tożsamość dla osób niepełnoletnich jest odpis skrócony aktu urodzenia),
 • wojskowy dokument osobisty - dla osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony z wyjątkiem funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego
 • zaświadczenie o wymeldowaniu z pobytu stałego w poprzedniej gminie dla osób meldujących się na pobyt stały,
 1. Przy zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy ponad 3 miesiące najemca osoba, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, lub właściciel lokalu jest obowiązany potwierdzić fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące, oraz przedłożyć do wglądu dokument zaświadczający o tytule prawnym do lokalu.
 2. Przy wymeldowaniu należy stawić sie osobiście i przedstawić dokument stwierdzający tożsamość (za osobę niepełnoletnią czynność wymeldowania dokonują osoby sprawujące prawną opiekę),
 3. Zameldowania na pobyt czasowy do 3 miesięcy dokonuje się w obecności najemcy, właściciela lokalu po okazaniu tytułu prawnego do lokalu (do wglądu) na ustny wniosek, zawierający datę przybycia do miejsca pobytu, adres i zamierzony czas trwania pobytu.
 4. Wymeldowania z pobytu czasowego do 3 miesięcy przed upływem zamierzonego czasu pobytu dokonuje się ustnie.

 

II. Opłaty:

 • Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

 

III. Termin i sposób załatwienia:

 • Zameldowania i wymeldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego. Jako potwierdzenie czynności wydaje sie poświadczenie zameldowania lub wymeldowania.

 

Inne informacje:

Ze względu na czas zamierzonego pobytu rozróżnia się następujące formy zameldowania  i wymeldowania:

 1. zameldowanie na pobyt stały lub wymeldowanie z pobytu stałego
 2. zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące, wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 3 miesiące (jeżeli okres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się),
 3. zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy.

 • W przypadku zmiany miejsca pobytu należy dokonać zameldowania przed upływem czwartej doby, po przybyciu na nowe miejsce.
 • Zameldowanie ma charakter rejestracyjny.
 • Osoby posiadające przydział mobilizacyjny, pracowniczy przydział mobilizacyjny lub kartę powołania są zobowiązane do osobistego powiadomienia o zmianie miejsca pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące właściwego WKU, nie później niż w dniu dokonania czynności meldunkowej.