calendar 24 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Ogólne zasady udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków


Kto może ubiegać się o dotację?

Dotacje celowe mogą być udzielane na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, spełniając jedno z poniższych kryteriów:

1)     brak istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji sanitarnej, określonej w dokumencie o charakterze prawa miejscowego, na terenie, na którym planowana jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków;

2)     brak możliwości technicznego podłączenia do istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji sanitarnej;

3)     ekonomicznie nieuzasadnione podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej;

Dotacja celowa może być udzielona tylko jeden raz dla danej nieruchomości.

 

Termin składania wniosków.

Wnioski przyjmowane będą od 15 maja do 15 czerwca, bądź do wyczerpania się limitu środków finansowych przeznaczonych na ww. cel.

 

Wysokość dotacji.

Wnioskodawca uzyskuje dofinansowanie wynoszące 50% kosztów zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni, lecz nie więcej niż 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).


Zakres dotacji.

Dotacją objęty będzie zakup i montaż instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą posiadać stosowne atesty lub certyfikaty potwierdzające ich zgodność z normami obowiązującymi w przepisach prawa, w tym normą PN-EN 12566-3+A2:2013 lub PN-EN 12566-3:2016-10

Dofinansowaniu nie podlegają:

1)     koszty wykonania dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa;

2)     koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) oczyszczalni ścieków;

3)     koszty dostawy oczyszczalni;

4)     koszty robocizny wykonanej we własnym zakresie przez wnioskodawcę;

5)     koszty eksploatacji i konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków;

6)     wydatki poniesione przed dniem złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej.


Kwalifikowanie wniosków do realizacji.

Wnioski o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. W przypadku braków formalnych wniosku lub braku wymaganych załączników, Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wezwie wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.


Jak uzyskać dotację?

Po spełnieniu wszystkich wymagań formalnych osoba zamierzająca ubiegać się o dotację na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków powinna złożyć wniosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi załącznikami:

1)     tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy wniosek (w przypadku posiadania innego tytułu prawnego do nieruchomości niż własność, do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę właściciela nieruchomości, a gdy nieruchomość stanowi współwłasność należy dołączyć zgodę na realizację przedsięwzięcia wszystkich współwłaścicieli);

2)     pozwolenie wydane przez Starostę Ostrowskiego na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności powyżej 7,5 m3 na dobę lub kopie zgłoszenia potwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych dotyczących przydomowej oczyszczalni o wydajności do 7,5 m3 na dobę wraz z mapą nieruchomości określającą lokalizację planowanej oczyszczalni;

3)     pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostę Ostrowskiego dla oczyszczalni o przepustowości powyżej 5,0 m3 na dobę;

4)     dokumenty niezbędne do udzielenia pomocy de minimis dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub pomocy de minimis w rolnictwie.

Pozytywnie zweryfikowane wnioski zostaną zakwalifikowane do przyznania dofinansowania.

A

A

- Regulamin udzielania dotacji

- Wniosek o udzielenie dotacji

- Klauzula informacyjna (RODO) do umowy o udzielenie dotacji

- Wniosek o przekazanie dotacji

- Zgłoszenie eskpoatacji przydomowej oczyszczalni ścieków