Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Ogólne zasady udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Kto może ubiegać się o dotację?

Dotacje celowe mogą być udzielane na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, spełniając jedno z poniższych kryteriów:

1)     brak istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji sanitarnej, określonej w dokumencie o charakterze prawa miejscowego, na terenie, na którym planowana jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków;

2)     brak możliwości technicznego podłączenia do istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji sanitarnej;

3)     ekonomicznie nieuzasadnione podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej;

Dotacja celowa może być udzielona tylko jeden raz dla danej nieruchomości.

 

Termin składania wniosków.

Wnioski przyjmowane będą od 1 stycznia do 30 czerwca, bądź do wyczerpania się limitu środków finansowych przeznaczonych na ww. cel.

 

Wysokość dotacji.

Wnioskodawca uzyskuje dofinansowanie wynoszące 50% kosztów zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni, lecz nie więcej niż 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).


Zakres dotacji.

Dotacją objęty będzie zakup i montaż instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dofinansowaniu nie podlegają:

1)     koszty wykonania dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa;

2)     koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) oczyszczalni ścieków;

3)     koszty dostawy oczyszczalni;

4)     koszty robocizny wykonanej we własnym zakresie przez wnioskodawcę;

5)     koszty eksploatacji i konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków;

6)     wydatki poniesione przed dniem złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej.


Kwalifikowanie wniosków do realizacji.

Wnioski o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. W przypadku braków formalnych wniosku lub braku wymaganych załączników, Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wezwie wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.


Jak uzyskać dotację?

Po spełnieniu wszystkich wymagań formalnych osoba zamierzająca ubiegać się o dotację na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków powinna złożyć wniosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi załącznikami:

1)     tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy wniosek (w przypadku posiadania innego tytułu prawnego do nieruchomości niż własność, do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę właściciela nieruchomości, a gdy nieruchomość stanowi współwłasność należy dołączyć zgodę na realizację przedsięwzięcia wszystkich współwłaścicieli);

2)     pozwolenie wydane przez Starostę Ostrowskiego na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności powyżej 7,5 m3 na dobę lub kopie zgłoszenia potwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych dotyczących przydomowej oczyszczalni o wydajności do 7,5 m3 na dobę wraz z mapą nieruchomości określającą lokalizację planowanej oczyszczalni;

3)     pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostę Ostrowskiego dla oczyszczalni o przepustowości powyżej 5,0 m3 na dobę;

4)     dokumenty niezbędne do udzielenia pomocy de minimis dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub pomocy de minimis w rolnictwie.

Pozytywnie zweryfikowane wnioski zostaną zakwalifikowane do przyznania dofinansowania.

- Regulamin udzielania dotacji

- Wniosek o udzielenie dotacji

- Klauzula informacyjna (RODO) do umowy o udzielenie dotacji

- Wniosek o przekazanie dotacji

- Zgłoszenie eskpoatacji przydomowej oczyszczalni ścieków