calendar 24 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Ulga inwestycyjna

KARTA INFORMACYJNA 

URZĄD GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE ul. Ostrowska 8 
REFERAT FINANSÓW I BUDŻETU- Wymiar podatków 
tel. (62) 762 97 33

 


 

 

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym z tytułu wydatków poniesionych na:

 1. Budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska.
 2. Zakup i zainstalowanie:
  a) deszczowni,
  b) urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
  c) urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)
 • jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

 

Podstawa prawna:

 • Art.13 ust. ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz.333 ze zm.)

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek o przyznanie ulgi w podatku rolnym
 • zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych
 • rachunki lub ich uwierzytelnione odpisy, stwierdzające wysokość wydatków
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 • formularz informacji dotyczący podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc publiczna
 • inne dokumenty mogące stanowić dowód w sprawie np. pozwolenie na budowę , zawiadomienie o zakończeniu budowy, pozwolenie wodno- prawne, dokument z energetyki o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci

II. OPŁATY:

 • wolne od opłaty skarbowej

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • miesiąc

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Finansów i Budżetu- Wymiar podatków

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

 • Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w terminie 14 dniu licząc od dnia otrzymania decyzji.

 

VI. UWAGI:

 • brak

 

 

VII. ZAŁĄCZNIKI