calendar 22 Lipiec 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Zaświadczenie z akt ewidencji ludności

KARTA INFORMACYJNA URZĄD GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE ul. Ostrowska 8

ROiSO - EWIDENCJA LUDNOŚCI  I pietro, pokój nr 8, tel. 762 97 18


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.), art.217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (jednolity tekst. Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635).

 

I. Wymagane dokumenty:

  • Podanie od osoby posiadającej interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów (okazanie do wglądu oryginału dokumentu świadczącego o interesie prawnym i dołączenie jego kserokopii do podania) oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 

II. Opłaty:

  • Wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,-zł.
  • Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku).
  • Opłatę skarbową wnosi się w kasie tut. urzędu : 

 

III. Termin i sposób załatwienia:

  • Termin załatwienia sprawy wynosi do 7 dni od daty wpływu podania.
  • Odmowa wydania zaświadczenia bądź odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści następuje  w drodze postanowienia.

 

IV. Tryb odwoławczy:

  • Od postanowienia przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Wielkopolskiego,  w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta.