calendar 22 Lipiec 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Awans zawodowy nauczycieli

REFERAT OŚWIATY I WYCHOWANIA
tel. 762 97 41 lub 762 97 40
e-mail: oswiata@noweskalmierzyce.pl

Uzyskiwanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. poz. 393),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz.267 ze zm).

 

I. OPIS SPRAWY:
Nauczyciel kontraktowy, który odbył staż zgodnie z zapisem w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.), i uzyskał pozytywną jego ocenę, składa do organu prowadzącego (Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce) wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Po analizie formalnej wniosku i stwierdzeniu, że spełnione zostały przez nauczyciela wymogi przewidziane przepisami wyżej cytowanej ustawy Karta Nauczyciela i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, organ prowadzący zawiadamia nauczyciela o terminie egzaminu. Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dokonuje uzgodnień z Kuratorium Oświaty, ekspertami, i związkami zawodowymi, kto będzie reprezentował ich w komisji egzaminacyjnej. Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce powołuje zarządzeniem komisję egzaminacyjną, która przeprowadza egzamin, po czym jej przewodniczący wydaje nauczycielowi zaświadczenie o zdaniu egzaminu. Na podstawie w/w zaświadczenia organ prowadzący przygotowuje decyzję, w formie Aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego wraz z uzasadnieniem, podpisaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego zostaje przekazany zainteresowanemu nauczycielowi. W wypadku wydania decyzji odmawiającej nadania stopnia nauczyciela mianowanego należy, zgodnie z § 9 b ust.6 Karty Nauczyciela i art. 10, § 1 K.p.a., umożliwić nauczycielowi wgląd do akt sprawy i wypowiedzenie się co do zebranych materiałów. W uzasadnieniu decyzji odmawiającej nadania stopnia nauczyciela mianowanego należy podać, które z wymogów warunkujących nadanie stopnia nauczyciel spełnił, a których nie spełnił.
 
II. KOGO DOTYCZY:
 • Nauczycieli kontraktowych, którzy spełniają wymagania kwalifikacyjne, o których mowa w art.9 ust.1, pkt 1 i ust. 1a- 3 ustawy Karta Nauczyciela i ukończyli staż w wymiarze 2 lata i 9 miesięcy.
 • Nauczycieli kontraktowych posiadających, co najmniej stopień naukowy doktora, po odbyciu stażu trwającego rok i 9 miesięcy.
 • Nauczycieli kontraktowych, którzy uzyskali awans w sposób określony w art. 9a ust.3 ustawy Karta Nauczyciela i którym dyrektor szkoły skrócił staż do roku i 9 miesięcy.
 • Nauczycieli skierowanych do pracy za granicą w celu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w środowiskach polonijnych po powrocie do pracy w polskiej szkole, po odbyciu przez nich stażu w wymiarze rok i 9 miesięcy.
 • Nauczycieli urlopowanych lub zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, posiadający okres urlopowania lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy trwający nieprzerwanie, co najmniej 3 lata, po upływie 5 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.

 

III. WYMAGANE DOKUMENTY:

 
Wniosek o podjecie postępowania egzaminacyjnego wraz z dokumentacją o której mowa w § 9 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z 2004r. Nr 260 poz. 2593 z późniejszymi zmianami) tj:
 1. Dokumenty lub poświadczone kopie tych dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, a także akt nadania stopnia awansu zawodowego.
 2. Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
 • wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,
 • dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
 • dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
 • uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia;
 
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
 • Referat Oświaty i Wychowania w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, tel. 62 762 97 41, 62 762 97 40
 
V. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
 
 • Dokumentację można złożyć osobiście w Referacie Oświaty i Wychowania w Nowych Skalmierzycach ul. Ostrowska  lub za pośrednictwem poczty przesyłając na adres (decyduje data wpływu do Urzedu).

VI. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentacją nie później niż do dnia 30 czerwca organ prowadzący wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.
 • W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentacją do dnia 31 października organ prowadzący wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.
 
VII. DODATKOWE INFORMACJE:
 
Złożenie wniosku
 
Nauczyciel kontraktowy składa do organu prowadzącego szkołę wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w roku otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

 

Zasady pracy komisji egzaminacyjnej
Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę. W skład komisji wchodzą:
 • przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący;
 • przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
 • dyrektor szkoły;
 • dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
Na wniosek nauczyciela w skład komisji wchodzi przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego
Postępowanie egzaminacyjne rozpoczyna się od analizy formalnej dokumentacji załączonej do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego. Jeżeli wniosek oraz dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych organ prowadzący szkołę wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wyznacza termin ich uzupełnienia.
Organ prowadzący szkołę powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęciu postępowania egzaminacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzania egzaminu, co najmniej na 14 dni przed datą posiedzenia komisji.
Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin, w czasie którego nauczyciel kontraktowy ubiegający się o stopień awansu zawodowego:
 • dokonuje prezentacji dorobku zawodowego,
 • odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego okreslonych w §7 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. Nr 260 poz. 2593z późniejszymi zmianami), :
Z przebiegu pracy komisji egzaminacyjnej sporządzany jest protokół zawierający m.in. uzyskane przez nauczyciela oceny punktowe, średnią arytmetyczną punktów, uzasadnienie rozstrzygnięcia komisji oraz pytania zadane nauczycieli w czasie egzaminu wraz z informacją o udzielanych przez nauczyciela odpowiedziach.
Protokoły i dokumentacja komisji egzaminacyjnej przechowywane są przez organ powołujący komisję.
 
Braki w dokumentacji:
 
Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub wymagana dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych organ nadający stopień awansu zawodowego wskazuje stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni. Nie usunięcie braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 
 
VIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
 • Stronie niezadowolonej z wydanej decyzji przysługuje odwołanie do:
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
IX. OPŁATY:
 • bez opłat