calendar 24 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

KARTA INFORMACYJNA URZĄD GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE ul. Ostrowska 8

ROiSO - EWIDENCJA LUDNOŚCI  I pietro, pokój nr 8, tel. 762 97 18


Podstawa prawna:

  • Art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.), ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz.1635), ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

I. Wymagane dokumenty:

  • Podanie z umotywowanym wyjaśnieniem, dlaczego wnioskodawca nie mógł tego obowiązku dokonać, w trybie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z póżn.zm.) oraz:
  • wypełniony formularz (druk) meldunkowy,

II. Miejsce złożenia dokumentów:

  • Dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce (pokój  nr 10 ,  I piętro)

III. Termin i sposób załatwienia:

  • Po złożeniu podania Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich przeprowadza postępowanie wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, ustaleniach organów Policji, przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, wizji lokalnych, itp
  • Termin załatwienia sprawy - wydania decyzji administracyjnej - wynosi do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów (w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu)

IV. Tryb odwoławczy:

  • Od decyzji przysługuje stronom prawo złożenia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia
  • Odwołanie składa się za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta.

Inne informacje:

  • Przy zameldowaniu należy przedstawić dokument stwierdzający tożsamość, wojskowy dokument osobisty, wypełniony druk (zgłoszenie pobytu stałego lub zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące) podpisany przez osobę (osoby) posiadającą (e) tytuł prawny do lokalu, zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego (w sytuacji ubiegania się  o stałe zameldowanie) i do wglądu oryginał tytułu prawnego do lokalu, którego kserokopię należy dołączyć do podania.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 10.04.1974r.o ewidencji ludności i dowodach osobistych (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)