calendar 29 November 2023

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym

 

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Producenci rolni mogą ubiegać się zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystywanego do upraw rolnych oraz do chowu i hodowli bydła. Od sierpnia 2023 r. można ubiegać się również o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do posiadanych świń, owiec, kóz i koni.

Rolnik (producent rolny) będący w posiadaniu lub współposiadaniu użytków rolnych, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT i złożyć wniosek:

 

 • w terminie od 1 lutego r. do ostatniego dnia lutego danego roku r. wraz  z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku(tj. w okresie od 1 sierpnia roku poprzedzającego złożenie wniosku do 31 stycznia danego roku)
 • w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okres

-od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. -  do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tj. użytki rolne i bydło)

 • od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. - do wniosku o zwrot  podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r. do owiec, kóz i koni oraz świń.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:

 • 110,00 l  x ilość ha użytków rolnych x  stawka zwrotu na 1 litr oleju napędowego
 • ·         40,00 l x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła x stawka zwrotu na 1 litr oleju napędowego
 • ·         4,00 l x średnia roczna liczba świń x stawka zwrotu na 1 litr oleju napędowego
 • ·         40,00 l x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych owiec x stawka zwrotu na 1 litr oleju napędowego
 • ·         40,00 l x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych kóz x stawka zwrotu na 1 litr oleju napędowego
 • ·         40,00 l x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych koni x stawka zwrotu na 1 litr oleju napędowego

 

W przypadku ubiegania się o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystywanego również do chowu i hodowli bydła, świń owiec i kóz  producent rolny do wniosku powinien dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła owiec i kóz lub średniej licznie świń będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Rolnik ubiegający się w 2023 roku o zwrot podatku za olej napędowy w odniesieniu do koni dołącza oświadczenie producenta rolnego o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu tego producenta w 2022 roku.

 

 

Stawki zwrotu w drugim terminie 2023 roku wynoszą:

-2 zł do 1 litr zakupionego oleju napędowego  w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - do  wysokości niewykorzystanego limitu z I  naboru wniosków na użytki rolne
i utrzymywane bydło;

-1,20 zł do 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia  2022 r. do 31 stycznia 2023 r. - na utrzymywane świnie owce, kozy i konie;

-2 zł do 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - do  wysokości niewykorzystanego limitu  wynikającego z faktur zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.  -  na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.

 

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie:

 • 1-30 kwietnia danego roku w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
 • 3-31 października danego roku w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Poniżej publikujemy informację, jak należy wypełnić wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej: (druki do pobrania na dole strony)

I. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Należy podać nazwę organu nie używamy skrótów:

Właściwa forma: BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

II. DANE EWIDENCYJNE WNIOSKODAWCY

-imię/imiona i nazwisko,

- nr PESEL,

-adres.

III. OŚWIADCZENIE O POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH ORAZ ŚREDNIEJ ROCZNEJ LICZBIE BYDŁA

-powierzchnia posiadanych użytków rolnych położonych na obszarze gminy Nowe Skalmierzyce musi być aktualna na dzień 1 lutego,

-w przypadku dzierżawionych gruntów dołącz umowę dzierżawy

 • DODATKOWO składając oświadczenie o średniej rocznej liczbie bydła dołącz do pierwszego wniosku składanego w danym roku:

Informację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o Dużych Jednostkach Przeliczeniowych za rok poprzedzający złożenie wniosku.

IV. INFORMACJĘ O ZAŁĄCZNIKACH

Integralną częścią wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej są FAKTURY, które powinny:

-być czytelne,

-dotyczyć zakupu oleju napędowego,

-nie zawierać błędów w danych nabywcy:

Przykład prawidłowych danych nabywcy:

Jarosław Nowak

ul. Kaliska 12

63-460 Biskupice Ołoboczne

lub:

Jarosław Nowak

ul. Kaliska 12, Biskupice Ołoboczne

63-460 Nowe Skalmierzyce

- stanowić dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku:

Wszelkie faktury zawierające literówki w danych nabywcy, błędy w adresie (np. skróty w nazwie miejscowości, literówki, zły kod pocztowy); wyblaknięte lub nieczytelne; zostaną przedstawione za zły okres poprzedzający miesiąc złożenia wniosku będą odrzucane.

- paragony z numerem NIP nabywcy (faktura uproszczona) do kwoty 450,00 złotych brutto

(w przypadku gdy producent rolny nie posiada numeru NIP może składać wyłącznie faktur)

V. PODPISY POZOSTAŁYCH WSPÓŁPOSIADACZY  Z WYJĄTKIEM WSPÓŁMAŁŻONKA