calendar 24 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Otwarty Konkurs Ofert - 2021

Wyniki otwartego konkursu ofert:


Zarządzenie Nr ROiSP.0050.2.2022

Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z dnia 04 stycznia 2022 roku

 

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)

 

 

Na podstawie:

–    art. 15 ust. 2a, 2b i 2d z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2020 poz. 1057 ze zm.);

–    art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz.U. 2021 poz. 1372 ze zm.);

 

§ 1

Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert opublikowanego w dniu 18 listopada 2021 roku na realizację w 2022 roku zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu) zgodnie z załącznikami do zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję Referat Kultury, Sportu i Promocji Gminy do przygotowania umowy o przyznaniu dotacji.

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                         Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

                                                                                                                               Jerzy Łukasz Walczak

Wyniki otwartego konkursu ofert:

 

 1. Działalność na rzecz kultury oraz sztuki

 

 1. Prowadzenie zespołu muzycznego
 1. Sport, w tym szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja przedsięwzięć sportowych lub zawodów.

 

 

 1. Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności.

 

 1. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży.

 

 1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

 1. Działalność na rzecz osób starszych oraz integracji społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

 1. Edukacja, oświata i wychowanie.

 Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 poz. 1057 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.”

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

 

ogłasza

 

otwarty konkurs ofert

na realizację w 2022 roku zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)

 

I.        Cel konkursu:

 

Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce określonych w „Programie współpracy Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2022 rok.”

 

II.        Opis zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:

Rodzaje zadań:

 1. Działalność na rzecz kultury oraz sztuki

 

45.000 zł

 1. Prowadzenie zespołu muzycznego

70.000 zł

 1. Sport, w tym szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja przedsięwzięć sportowych lub zawodów.

 

430.000 zł

 

 1. Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności.

 

90.000 zł

 1. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży.

 

25.000 zł

 1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

20.000 zł

 1. Działalność na rzecz osób starszych oraz integracji społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

15.000 zł

 1. Edukacja, oświata i wychowanie.

15.000 zł

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań: 710.000 zł

 

 

III.             Podmioty uprawnione do składania ofert:

 

 1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 poz. 1057 ze zm.).
 2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
 3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
 4. Spółdzielnie socjalne.
 5. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, o których mowa w art. 3, ust. 3, pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 poz. 1057 ze zm.).

 

IV.    Zasady przyznania dotacji:

 

Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 poz. 1057 ze zm.).

 

Zasady przyznania dotacji:

 1. Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 poz. 1057 ze zm.) na podstawie otrzymanej oferty złożonej zgodnie z wzorem określonym w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.
 2. Złożenie oferty o dofinansowanie zadania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 3. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W przypadku powierzenia realizacji zadania podmiot zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania. Niedostarczenie korekty w ciągu 7 dni od podania oficjalnych wyników rozumie się jako rezygnację z dotacji.
 4. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce po zapoznaniu się z materiałem pomocniczym przedstawionym przez Komisję powołaną do rozpatrzenia ofert konkursowych.
 5. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

 

V. Termin i rezultaty realizacji zadań:

 

 • Zadanie 1 – od 18 stycznia do 31 grudnia 2022

Celem zadania jest prowadzenie na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce szeroko pojętej działalności na rzecz kultury oraz sztuki.

 

Oczekiwane rezultaty zadania:

-prowadzenie działalności kulturalnej w sposób ciągły lub organizacja min. jednego wydarzenia kulturalnego o zasięgu co najmniej gminnym.

Oferent nie może wykazywać wartości wkładu rzeczowego w części kosztorysowej

Maksymalna wartość jednej oferty: 12.000,00 zł

 

 

 

 • Zadanie 2 – od 18 stycznia do 31 grudnia 2022

Celem zadania jest prowadzenie na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce zespołu muzycznego

 

Oczekiwane rezultaty zadania:

-organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego poprzez naukę oraz doskonalenie gry na instrumentach muzycznych

-realizacja cyklu wydarzeń muzycznych o zasięgu lokalnym- minimum 6 koncertów.

Oferent nie może wykazywać wartości wkładu rzeczowego w części kosztorysowej

 

 • Zadanie 3 – od 18 stycznia do 31 grudnia 2022

 

Oczekiwane rezultaty zadania:

-organizacja procesu szkoleniowego w dyscyplinach mających szczególne znaczenie dla Gminy, tj. piłka nożna, piłka ręczna, piłka koszykowa, piłka siatkowa, lekkoatletyka, sporty walki, badminton, szachy, kolarstwo, gimnastyka, sporty motorowe lub organizacja zawodów sportowych.

 

Koszty administracyjne ogółem nie mogą być większe niż 5% wartości dotacji.

Udział dotacji nie może być większy niż 70% wartości zadania.

Wkład osobowy nie może być mniejszy niż 10% wartości dotacji.

Oferent nie może wykazywać wartości wkładu rzeczowego w części kosztorysowej

 

 • Zadanie 4 – od 18 stycznia do 31 grudnia 2022

Oczekiwane rezultaty zadania:

- organizacja min. jednego wydarzenia o charakterze kulturalnym lub społecznym

- grupa docelowa powinna wynosić nie mniej niż 50 osób.

- integracja mieszkańców poprzez udział w organizowanym przedsięwzięciu

 

Oferent nie może wykazywać wartości wkładu rzeczowego w części kosztorysowej

Maksymalna wartość jednej oferty: 5.000,00 zł

 

 • Zadanie 5 – od 18 stycznia do 31 grudnia 2022

Celem zadania jest organizacja pobytu oraz opieki dla dzieci i młodzieży. W ramach realizacji zadania wspierane będą przedsięwzięcia polegające na zagospodarowaniu czasu wolnego mieszkańców Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Działania planowane w ramach realizacji poszczególnych przedsięwzięć powinny mieć na celu m.in.: działalność integracyjną, działalność prozdrowotną, kulturalną, edukacyjną, sportową oraz propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez organizację kolonii, półkolonii i obozów z uwzględnieniem wytycznych i obostrzeń wprowadzonych na terenie kraju w związku z wystąpieniem zagrożeniem epidemicznym z powodu Covid-19.

 

Oczekiwane rezultaty zadania:

Organizacja pobytu oraz opieki dla dzieci i młodzieży mieszkających na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Dopuszczalne są zarówno kolonie/półkolonie na miejscu jak i wyjazd poza teren samorządu.  Grupa docelowa- minimum 25 osób.

Oferent nie może wykazywać wartości wkładu rzeczowego w części kosztorysowej

Maksymalna wartość jednej oferty: 15.000,00 zł

 

 • Zadanie 6 – od 18 stycznia do 31 grudnia 2022

 

Celem niniejszego konkursu jest wyłonienie ofert w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz organizacja wydarzeń mających na celu integrację osób z niepełnosprawnością.

 

Oczekiwane rezultaty zadania:

- organizacja min. jednego wydarzenia o charakterze społeczno-kulturalnym mającego na celu integrację osób z niepełnosprawnością.

 

Oferent nie może wykazywać wartości wkładu rzeczowego w części kosztorysowej

 

 • Zadanie 7 – od 18 stycznia do 31 grudnia 2022

- organizacja min. jednego wydarzenia o charakterze społeczno-kulturalnym mającego na celu integrację osób 60+.

- grupa docelowa powinna wynosić nie mniej niż 15 osób.

 

Oferent nie może wykazywać wartości wkładu rzeczowego w części kosztorysowej

Maksymalna wartość jednej oferty: 5.000,00 zł

 

 • Zadanie 8 – od 18 stycznia do 31 stycznia 2022

- Celem zadania jest organizacja pobytu oraz opieki dla uczniów szkół podstawowych. W ramach realizacji zadania wspierane będą przedsięwzięcia polegające na zagospodarowaniu czasu wolnego uczniów z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Działania planowane w ramach realizacji poszczególnych przedsięwzięć powinny mieć na celu m.in.: działalność integracyjną, działalność prozdrowotną, kulturalną, edukacyjną, sportową oraz propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez organizację kolonii, półkolonii i obozów z uwzględnieniem wytycznych i obostrzeń wprowadzonych na terenie kraju w związku z wystąpieniem zagrożeniem epidemicznym z powodu Covid-19.

 

Oczekiwane rezultaty zadania:

Organizacja pobytu oraz opieki dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Dopuszczalne są zarówno kolonie/półkolonie na miejscu jak i wyjazd poza teren samorządu.  Grupa docelowa- minimum 40 osób.

Oferent nie może wykazywać wartości wkładu rzeczowego w części kosztorysowej

 

 

VI.    Termin i zasady składania ofert:

 

Oferty należy składać w terminie od godz. 12.00 dnia 19.11.2021 roku do godz. 15.00 dnia 13.12.2021 roku za pomocą platformy Witkac. Dotacja może zostać przyznana oferentowi, który w terminie złoży prawidłowo opracowaną ofertę realizacji zadania publicznego w postaci elektronicznej w systemie Witkac.pl (http://www.witkac.pl) oraz w wersji papierowej stanowiącej podpisany wydruk z systemu. Wnioski złożone w inny niż opisany wyżej sposób nie będą rozpatrywane.

Ofertę w wersji papierowej stanowiącej wydruk z systemu Witkac.pl, zawierający zgodną sumę kontrolną oraz podpisaną przez upoważnione osoby, należy złożyć osobiście do sekretariatu urzędu lub drogą pocztową pod adresem Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, 63-460 Skalmierzyce. ul. Ostrowska 8 w terminie do 16.12.2021 (data stempla pocztowego).

 

 

VII.   Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

 

Wyboru ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w terminie do 21 dni. Oferty będą oceniane w dwóch etapach:

Etap I oceny – zgodność oferty z wymogami formalnymi. Oceny dokonuje komisja konkursowa, która może wezwać organizację do usunięcia lub uzupełnienia braków formalnych lub innych wad oferty w terminie do 7 dni od dnia stwierdzenia uchybień przy pomocy systemu Witkac. Oferta, która nie zostanie uzupełniona nie jest rozpatrywana.

Etap II oceny – do etapu II dopuszczone zostaną oferty, które spełniają wszystkie kryteria formalne. Kryteria II etapu oceny (0 - 100 pkt):

 1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez wnioskodawcę-ocena 0-20 pkt,
 2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - ocena 0-20 pkt,
 3. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone będą realizować zadanie publiczne - ocena 0-30 pkt,
 4. Zadeklarowany udział środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania - ocena 0-10 pkt,
 5. Zadeklarowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków - ocena 0-10 pkt,
 6. Analiza i ocena wykonania zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków - ocena 0-10 pkt

 

Oferty, które otrzymają mniej niż 50 pkt nie zostaną zaproponowane do dofinansowania.

 

VIII.       W latach 2020 i 2021 Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce przekazała na realizację zadań odpowiednio:

 

 

2020

 

2021

Zadanie 1                 

100.000 zł

Zadanie 1                 

45.000 zł

Zadanie 2

380.000 zł

Zadanie 2             

85.000 zł

Zadanie 3

80.000 zł

Zadanie 3

380.000 zł

Zadanie 4

25.000 zł

Zadanie 4

80.000 zł

Zadanie 5

15.000 zł

Zadanie 5

20.000 zł

Zadanie 6

15.000 zł

Zadanie 6

15.000 zł

Zadanie 7

15.000 zł

Zadanie 7

15.000 zł

 

Wszelkie informacje na temat konkursu, w tym formularze wniosków, wzór umowy, formularz sprawozdania można uzyskać pod wyżej wskazanym adresem bądź na stronie internetowej www.noweskalmierzyce.pl (Biuletyn Informacji Publicznej - przetargi 2021/).

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta

Nowe Skalmierzyce

 

Aktualnie ogłoszone konkursy:

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy

Prowadzenie zespołu muzycznego

Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji społeczności

Wspieranie zadań z zakresu sportu

Działalność na rzecz kultury oraz sztuki 

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Działalność na rzecz osób starszych

Edukacja, oświata i wychowanie

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży