calendar 24 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Zwolnienie w podatku rolnym z tytułu utworzenia lub powiększenia gospodarstwa rolnego

KARTA INFORMACYJNA 
URZĄD GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE ul. Ostrowska 8
REFERAT FINANSÓW I BUDŻETU- Wymiar podatków  pok. 24

tel. (62) 762 97 33

 


 

Zwolnienie w podatku rolnym z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenia już istniejącego gospodarstwa rolnego

 


 

 

Podstawa prawna:

 • Art.12 ust. 1 pkt 4 i Art.12 ust. 3-6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. 2020, poz. 333 ze zm.)

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek o przyznanie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym
 • akt notarialny
 • formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę
 • formularz informacji dotyczący podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc publiczna
 • zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomocy
  de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

II. OPŁATY:

 • wolne od opłaty skarbowej

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • miesiąc

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Finansów i Budżetu - Wymiar podatków

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

 • Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w terminie 14 dniu licząc od dnia otrzymania decyzji.


VI. UWAGI:

 • brak