calendar 22 Lipiec 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Dofinansowanie do wymiany pieca

Ogólne zasady udzielania dotacji na trwałą likwidację ogrzewania węglowego i zastąpienia go proekologicznymi systemami grzewczymi


Kto może ubiegać się o dotację?

Do ubiegania się o dotację uprawnione są:

 1. osoby fizyczne,
 2. wspólnoty mieszkaniowe,
 3. osoby prawne,
 4. przedsiębiorcy,
 5. jednostka sektora finansów publicznych będąca gminną lub powiatową osobą prawną;
  posiadające tytuł prawny do władania nieruchomością lub lokalem położonym w granicach administracyjnych Gminy.

Termin składania wniosków

Wnioski przyjmowane będą od 2 do 15 kwietnia 2024 r., bądź do wyczerpania się limitu środków finansowych przeznaczonych na ww. cel.

Wysokość dotacji

Dotacja wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 4500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych) na jednego beneficjenta.

Zakres dotacji

Dotacja obejmuje trwałą likwidację systemów ogrzewania, opartych na paliwie węglowym i ich zamianę na ogrzewanie  proekologiczne (kotły gazowe kondensacyjne, kotły olejowe kondensacyjne, pompy ciepła, kocioł zagazowujący drewno, kocioł na pellet, ogrzewanie elektryczne) w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy. 

Dotacja udzielana jest wyłącznie na dofinansowanie niezbędnych kosztów realizacji przedsięwzięcia (kosztów kwalifikowanych):

 1. koszt demontażu kotłów/pieców/palenisk węglowych;
 2. koszt zakupu i montażu nowego źródła ogrzewania.
 3. koszt wykonania przyłącza gazowego i instalacji od przyłącza do kotła

Dotacja nie może być wykorzystana na:

 1. zakup urządzeń grzewczych niestanowiących trwałego wyposażenia budynku lub kotłów na przepracowany olej;
 2. przygotowania dokumentacji związanej z realizacją przedsięwzięcia, np. projekt budowlany, projekt wykonawczy, uzgodnienia itp.;
 3. instalowanie ogrzewania ekologicznego w nowo budowanych obiektach;
 4. zakup i montaż ogrzewania kominkowego;
 5. zadania, których realizacja nie gwarantuje trwałego efektu ekologicznego;
 6. wymianę systemu ogrzewania ekologicznego na nowe w przypadku, gdy wcześniej lokal lub budynek mieszkalny posiadał system ogrzewania ekologicznego;
 7. modernizację istniejącego ogrzewania proekologicznego;
 8. zakup instalacji towarzyszącej nowemu urządzeniu grzewczemu - nie dotyczy kotła gazowego;
 9. refundację wydatków poniesionych przed datą zawarcia umowy dotacyjnej z Gminą.

Kwalifikowanie wniosków do realizacji

Wnioski o udzielenie dotacji celowej bedą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. W przypadku braków formalnych wniosku lub braku wymaganych załączników, Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wezwie wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 14 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Jak uzyskać dotację?

Po spełnieniu wszystkich wymagań formalnych osoba zamierzająca ubiegać się o dotację na dofinansowanie powinna złożyć wniosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi załącznikami

 1. Dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania nieruchomością.
 2. Dokumentacją fotograficzną pieca/kotła węglowego, który będzie podlegał likwidacji
 3. Zgodą współwłaścicieli, w przypadku gdy tytuł prawny do budynku lub lokalu mieszkalnego przysługuje więcej niż jednemu podmiotowi.
 4. W przypadku, gdy inwestorem będzie wspólnota mieszkaniowa zobowiązana jest ona do załączenia do wniosku kopii uchwały wspólnoty mieszkaniowej wyrażającej zgodę na realizację zadania inwestycyjnego, kopii uchwały o powołaniu zarządu wspólnoty oraz w sytuacji ustanowienia zarządcy wspólnoty - kopii umowy o sprawowaniu zarządu nieruchomością wspólną oraz zestawienie lokali objętych wnioskiem o udzielenie dotacji, ze wskazaniem ich właścicieli, poświadczone przez zarządcę.
 5. Dokumenty niezbędne do udzielenia pomocy de minimis dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Załączniki:

1. Regulamin

2. Wniosek o udzielenie dotacji

3. Klauzula RODO

4. Oświadczenie współwłaściciela

5. Wniosek o rozliczenie dotacji