Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowych Skalmierzycach

Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działają na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.).

W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowych Skalmierzycach,  powołanej przez Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wchodzi 8 osób. Są to przedstawiciele służb z terenu gminy, którzy przeszli szkolenie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana jest do inicjowania działań interwencyjnych i profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

Celem działań profilaktycznych komisji jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zwiększanie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Komisja zajmuje się wspieraniem osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowaniem zdrowego stylu życia oraz pomocą rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Ponadto realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.


INFORMACJA z 30.04.2020 r.

1)     GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W NOWYCH SKALMIERZYCACH W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA PEŁNI DYŻUR TELEFONICZNY  (tel. 664 713 222) W KAŻDY WTOREK W GODZINACH: 16:00 – 19:00 (DO ODWOŁANIA)

2)     Wniosek o leczenie do GKRPA należy złożyć  w formie pisemnej (w zamkniętej kopercie)  w UG  (sekretariat lub pok. 4 na parterze) lub wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8 , z dopiskiem: „DO GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH”

 

3)     Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach zorganizował telefoniczną pomoc psychologiczną:

 

  • DLA OFIAR PRZEMOCY: wtorek i środa (10:00 – 12:00) – tel. 534 990 440
  • DLA SENIORÓW: środa i czwartek (9:00 – 14:00) – tel. 503 727 464

4)     Ważne telefony pomocowe w Polsce:


 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowych Skalmierzycach ma swoje posiedzenia :

-     w pierwszy wtorek każdego miesiąca;

-     następne w ramach potrzeb.

-     wniosek o zobowiązanie do podjęcia leczenia można składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce pokój nr 10 lub w pokoju nr 4 (świadczenia rodzinne)W JAKI SPOSÓB ZGŁOSIĆ KOGOŚ NA LECZENIE ODWYKOWE?

Leczenie osób uzależnionych od alkoholu jest dobrowolne, a przymus leczenia może być jedynie nałożony przez Sąd. Sądami właściwymi do rozpatrywania spraw o zobowiązanie do leczenia odwykowego są wydziały rodzinne i nieletnich w Sądach Rejonowych.

Niniejszą procedurę regulują przepisy ustawy z dnia 26.10.1982 roku  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi .

Do Sądu Rejonowego wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego mogą złożyć wyłącznie
2 instytucje:

1)      Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych.

2)      Prokuratura.

PRZEBIEG PROCEDURY:

W jaki sposób zgłosić kogoś na leczenie odwykowe?

Pierwszym krokiem realizacji procedury zobowiązania do leczenia odwykowego jest złożenie wniosku w stosunku do osoby nadużywającej alkoholu.

Do kogo kierować wniosek?

Wniosek kierujemy do GKRPA w Nowych Skalmierzycach.

Gdzie i w jakiej formie składać wniosek?

Wniosek składamy w formie pisemnej osobiście lub pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8 , z dopiskiem : „DO GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH” (sekretariat lub pok. 4 na parterze)

Przesłanki złożenia wniosku:

W niosek składamy wobec osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują:

a)       rozkład życia rodzinnego,

b)      demoralizację nieletnich,

c)       uchylanie się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny,

d)      systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.

Jakie informacje są potrzebne przy składaniu wniosku?

Wnioskodawca:

- imię i nazwisko,

- adres zamieszkania.

Dane osoby zgłoszonej do leczenia:

- imię i nazwisko,

- adres zamieszkania,

- data urodzenia,

- uzasadnienie.

Kto może złożyć wniosek?

Członek rodziny, krewny, sąsiad lub instytucja (ops, prokuratura, Policja, kurator, itp.)

 

Jaki jest tryb postępowania?

GKRPA:

- rozpatruje zasadność wniosku o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego w stosunku do osób nadużywających alkohol,

- przeprowadza z osobami rozmowy motywujące do podjęcia leczenia,

- zaleca podjęcie leczenia lub spotkań indywidualnych z psychologiem/terapeutą,

- w przypadku odmowy podjęcia leczenia dobrowolnego przez osobę mającą problem alkoholowy, kieruje ją na badania do biegłych sądowych (psychiatra i psycholog), w celu uzyskania stosownej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,

- po uzyskaniu opinii biegłych GKRPA zamyka sprawę w przypadku, gdy nie ma podstaw do leczenia, bądź kieruje osobę na leczenie w warunkach stacjonarnych lub ambulatoryjnych, zgodnie z zaleceniami biegłych,

- w przypadku braku respektowania zaleceń, komisja kieruje wnioski do Sądu o wszczęcie postępowania w sprawie nałożenia obowiązku podjęcia leczenia odwykowego.

 

Gdzie można uzyskać informacje?

GKRPA w Nowych Skalmierzycach -

Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Tel. 62 762 97 48 i 62 762 97 25.

oraz

M-GOPS Nowe Skalmierzyce,  Tel. 62 580 40 21.