Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowych Skalmierzycach

Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działają na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.).

W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowych Skalmierzycach,  powołanej przez Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wchodzi 8 osób. Są to przedstawiciele służb z terenu gminy, którzy przeszli szkolenie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana jest do inicjowania działań interwencyjnych i profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

Celem działań profilaktycznych komisji jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zwiększanie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Komisja zajmuje się wspieraniem osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowaniem zdrowego stylu życia oraz pomocą rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Ponadto realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.


 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowych Skalmierzycach ma swoje posiedzenia :

-     w pierwszy wtorek każdego miesiąca;

-     następne w ramach potrzeb.

-     wniosek o  zobowiązanie do podjęcia leczenia można składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce pokój nr 10 I piętro.

 

Punkty Konsultacyjne dotyczące problemów alkoholowych czynne:

  •  Nowe Skalmierzyce ul. 3 Maja 11          poniedziałek od 15/00  do 19/oo
  • Skalmierzyce ul. Podkocka 4                 czwartek        od 14/oo do 18/00

 

Punkt Konsultacyjny przeciwko przemocy w rodzinie  czynny:

  • Nowe Skalmierzyce ul. 3 Maja 20                środa            od 17/oo do 21/00