Rekrutacja do szkół i przedszkoli

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 


Zarządzenie nr ROiSP.0050.13.2019
Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 31 stycznia 2019 roku

 

w  sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2019/2020 do  publicznych  przedszkoli
i  klas I  publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce

 

Na podstawie art. 154 ust. 1. pkt. 1  i  art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U.  z 2018 poz. 996 ze zmianami)  zarządza się co następuje.

§1

Określa  się  terminy  przeprowadzania  postępowania  rekrutacyjnego  i  postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do  publicznych przedszkoli  oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Określa  się  terminy  przeprowadzania  postępowania  rekrutacyjnego  i  postępowania uzupełniającego,  w  tym  terminy  składania  dokumentów,  na  rok  szkolny  2019/2020  do klas  I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

§3

Wykonanie  zarządzenia  powierza  się dyrektorom  przedszkoli oraz    dyrektorom szkół podstawowych

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr ROiSP.0050.13.2019
z dnia 31 stycznia 2019 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce

LP.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

 

 

 

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

1

Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Do 21 lutego 2019

Nie dotyczy

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

1

Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1.03.2019 – 15.03.2019

3.06.2019 – 10.06.2019

2.

Weryfikacja  przez  komisję  rekrutacyjną  wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w  publicznej  szkole  podstawowej  i  dokumentów potwierdzających  spełnianie  przez  kandydata warunków  lub  kryteriów  branych  pod  uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

18.03.2019-19.03.2019

11.06.2019

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

20.03.2019

12.06.2019

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

21.03.2019- 27.03.2019

13.06.2019- 18.06.2019

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

29.03.2019

19.06.2019

Procedura odwoławcza

1

1) W terminie  7  dni  od  dnia  podania  do  publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic   kandydata      może   wystąpić do komisji   rekrutacyjnej   z wnioskiem   o   sporządzenie uzasadnienia  odmowy  przyjęcia  kandydata  do  danego publicznego  przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej;

2) W terminie  5  dni  od dnia wystąpienia przez  rodzica kandydata z wnioskiem, komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia;

3)  W terminie  7  dni  od  dnia  otrzymania  uzasadnienia, rodzic    kandydata        może    wnieść do    dyrektora publicznego przedszkola lub publicznej  szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej;

4)    W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania, dyrektor  publicznego  przedszkola lub publicznej szkoły  rozpatruje  odwołanie  od  rozstrzygnięcia     komisji rekrutacyjnej;

5)  Na  rozstrzygnięcie  dyrektora  danego  publicznego przedszkola lub publicznej szkoły  służy  skarga  do  sądu administracyjnego.

Od 29.03.2019

Od 16.06.2019

 

W roku szkolnym 2018/2019 w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyc beda funkcjonowały następujące placówki przedszkolne oraz oddziały przedszkolne:

 • Publiczne Przedszkole nr 1 "Jarzębinka" w Nowych Skalmierzycach
 • Publiczne Przedszkole nr 2 "Pod Kasztanami" w Nowych Skalmierzycach
 • Publiczne Przedszkole w Kotowiecku
 • Publiczne Przedszkole w Ociążu

 • Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach
 • Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Bł. Księdza Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie
 • Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Biskup[icach Ołobocznych
 • Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Droszewie

Rekrutacja do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych odbywa sie w okresie od 1 do 15 marca 2019 roku. Wniosek o przyjęcie dziecka należy składać w przedszkolach oraz szkołach podstawowych.

Wniosek o przyjecie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego
Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 do szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce


Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr ROiSP.0050.13.2019
z dnia 31 stycznia 2019 r.

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy  składania  dokumentów,  na  rok  szkolny  2019/2020 do  klas I  publicznych  szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce

 

LP.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie w szkole pierwszego wyboru wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1.03.2019 -25.03.2019

6.05.2019 - 17.05.2019

2

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

26.03.2019 -27.03.2019

20.05.2019 – 22.05.2019

3

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

28.03.2019

24.05.2019

4

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

29.03.2019 - 4.04.2019

27.05.2019 – 30.05.2019

5

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

5.04.2019

31.05.2019

Procedura odwoławcza

 

1) W terminie  7  dni  od  dnia  podania  do  publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic   kandydata      może   wystąpić do komisji   rekrutacyjnej   z wnioskiem   o   sporządzenie uzasadnienia  odmowy  przyjęcia  kandydata  do  klasy I danej publicznej szkoły podstawowej

2) W terminie  5  dni  od dnia wystąpienia przez  rodzica kandydata z wnioskiem, komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia;

3)  W terminie  7  dni  od  dnia  otrzymania  uzasadnienia, rodzic    kandydata        może    wnieść do    dyrektora publicznej  szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej;

4)    W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania, dyrektor  publicznej szkoły  podstawowej rozpatruje  odwołanie  od  rozstrzygnięcia  komisji rekrutacyjnej;

5)  Na  rozstrzygnięcie  dyrektora publicznej szkoły podstawowej  służy  skarga  do  sądu administracyjnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 5.04.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 31.05.2019

 

Zasady przyjęć do klas I w Szkołach Podstawowych  w roku szkolny 2019/2020

 

            Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego publiczne szkoły podstawowe są szkołami obwodowymi tzn. każdej z nich przypisany jest pewien obszar danych wsi lub miasta wyznaczony przez określone ulice lub ich części.

            Szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce tworzą tzw. sieć szkół pokrywającą cały obszar Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

            24  marca 2017r. Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce podejmie uchwałę w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.  W uchwale m.in. określone zostaną nowe obwody szkół.

Informacje ogólne

 • Do klas I przyjmowane są:
  • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2012) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2013) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej
 • Dziecko, które w roku szkolnym 2018/2019 realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie  której mieszka, jest przyjmowane na wniosek rodziców do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Wniosek, o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie do 25 marca 2019r.

Zasady przyjęć

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

 

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia (Wzór zgłoszenia określa art. 151 ustawy prawo oświatowe). Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

 Zgłoszenie dziecka do I klasy w obwodzie szkoły

Kandydaci spoza obwodu

 • kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół, układając własną listę preferencji.
 • szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru.
 • niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.
 • kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
 • umieszczenie na liście preferencji (na dowolnej pozycji) szkoły obwodowej oznacza, że dziecko ma w niej zapewnione miejsce w sytuacji, gdy nie zostanie zakwalifikowane do innej szkoły.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020 jest prowadzone w terminach określonych w harmonogramie czynności.

 

Zgłoszenie dziecka spoza obwodu szkoły