Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Dofinansowanie do wymiany pieca

Ogólne zasady udzielania dotacji na trwałą likwidację ogrzewania węglowego i zastąpienia go proekologicznymi systemami grzewczymi


Kto może ubiegać się o dotację?

Do ubiegania się o dotację uprawnione są:

 1. osoby fizyczne,
 2. wspólnoty mieszkaniowe,
 3. osoby prawne,
 4. przedsiębiorcy,
 5. jednostka sektora finansów publicznych będąca gminną lub powiatową osobą prawną;
  posiadające tytuł prawny do władania nieruchomością lub lokalem położonym w granicach administracyjnych Gminy.

Termin składania wniosków

Wnioski przyjmowane będą od 1 do 30 czerwca, bądź do wyczerpania się limitu środków finansowych przeznaczonych na ww. cel.

Wysokość dotacji

Dotacja wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 4000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) na jednego beneficjenta.

Zakres dotacji

Dotacja obejmuje trwałą likwidację systemów ogrzewania, opartych na paliwie węglowym i ich zamianę na ogrzewanie  proekologiczne (kotły gazowe, olejowe, elektryczne, pompy ciepła, paliwa stałe) w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy. Warunkiem montażu kotła na paliwo stałe, jest brak możliwości technicznych podłączenia do sieci dystrybucji gazu.

Dotacja udzielana jest wyłącznie na dofinansowanie niezbędnych kosztów realizacji przedsięwzięcia (kosztów kwalifikowanych):

 1. koszt demontażu kotłów/pieców/palenisk węglowych;
 2. koszt zakupu i montażu nowego źródła ogrzewania.

Dotacja nie może być wykorzystana na:

 1. zakup urządzeń grzewczych niestanowiących trwałego wyposażenia budynku lub kotłów na przepracowany olej;
 2. przygotowania dokumentacji związanej z realizacją przedsięwzięcia, np. projekt budowlany, projekt wykonawczy, uzgodnienia itp.;
 3. instalowanie ogrzewania ekologicznego w nowo budowanych obiektach;
 4. zakup i montaż ogrzewania kominkowego;
 5. zadania, których realizacja nie gwarantuje trwałego efektu ekologicznego;
 6. wymianę systemu ogrzewania ekologicznego na nowe w przypadku, gdy wcześniej lokal lub budynek mieszkalny posiadał system ogrzewania ekologicznego;
 7. modernizację istniejącego ogrzewania proekologicznego;
 8. zakup instalacji towarzyszącej nowemu urządzeniu grzewczemu, czy pokrycie kosztów przebudowy lub budowy wewnętrznej instalacji;
 9. refundację wydatków poniesionych przed datą zawarcia umowy dotacyjnej z Gminą.

Kwalifikowanie wniosków do realizacji

Wnioski o udzielenie dotacji celowej bedą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Jedna osoba może złożyć tylko jeden wniosek. W przypadku braków formalnych wniosku lub braku wymaganych załączników, Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wezwie wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 14 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Jak uzyskać dotację?

Po spełnieniu wszystkich wymagań formalnych osoba zamierzająca ubiegać się o dotację na dofinansowanie powinna złożyć wniosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi załącznikami

 1. Dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania nieruchomością.
 2. Dokumentacją fotograficzną pieca/kotła węglowego, który będzie podlegał likwidacji
 3. Zgodą współwłaścicieli, w przypadku gdy tytuł prawny do budynku lub lokalu mieszkalnego przysługuje więcej niż jednemu podmiotowi.
 4. W przypadku, gdy inwestorem będzie wspólnota mieszkaniowa zobowiązana jest ona do załączenia do wniosku kopii uchwały wspólnoty mieszkaniowej wyrażającej zgodę na realizację zadania inwestycyjnego, kopii uchwały o powołaniu zarządu wspólnoty oraz w sytuacji ustanowienia zarządcy wspólnoty - kopii umowy o sprawowaniu zarządu nieruchomością wspólną oraz zestawienie lokali objętych wnioskiem o udzielenie dotacji, ze wskazaniem ich właścicieli, poświadczone przez zarządcę.
 5. Dokumenty niezbędne do udzielenia pomocy de minimis dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub pomocy de minimis w rolnictwie.

Załączniki: