calendar 24 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Usuwanie drzew przez osoby fizyczne

Karta Informacyjna

Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ul. Ostrowska 8

Referat Geodezji, Budownictwa i Ochrony Środowiska

tel. 62 762 97 72


Usuwanie drzew przez osoby fizyczne, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

 

Podstawa prawna:

art. 83f ust. 4-15 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.).

 

Właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa do Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

1) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

2) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

3) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

I. Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa, dokonane przez właściciela/współwłaścicieli nieruchomości, na której rosną drzewa.

Zgłoszenie zawiera imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Formularz

Mapę można wygenerować z systemu informacji przestrzennej dostępnego pod linkiem:

https://noweskalmierzyce.e-mapa.net/

 

II. Opłaty:

Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów  zwolnione jest z opłaty skarbowej, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 t.j.).

 

III. Termin załatwienia sprawy:

Organ, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin. Po dokonaniu oględzin organ, w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

Organ, może przed upływem 14 dni od dnia oględzin, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa powyżej, oraz uprawnia do usunięcia drzewa.

 

IV. Jednostka odpowiedzialna:

Referat Geodezji, Budownictwa i Ochrony Środowiska.

 

V. Forma załatwienia

Decyzja administracyjna w przypadku sprzeciwu lub Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

 

VI. Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Samorządowego w Kaliszu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

VI. Uwagi:

W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w ustawie, organ, w drodze postanowienia, nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni.