05 Maj 2020

Naukowe, artystyczne, sportowe… - nowości w stypendiach

Stypendia Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce mają sześcioletnią tradycję. Ich rodzaj oraz zasady przyznawania z czasem ewoluowały. Początkowo były to nagrody za osiągnięcia w nauce, później objęły one sportowców a także uzdolnionych artystycznie wychowanków szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu Gminy.

W tym roku system stypendialny ulega dość dużym zmianom. Odrębnymi uchwałami zostały przyjęte regulamin przyznawania stypendiów naukowych i tzw. artystycznych oraz zasady przyznawania stypendiów i nagród sportowych. Najważniejsza wiadomość, którą chcę przekazać młodym jest taka, że stypendia dostaną najlepsi z najlepszych, ale wzrośnie też ich kwota – mówi burmistrz Jerzy Łukasz Walczak.

W pierwszym z przypadków – stypendium naukowego – podwyższone zostały wymogi związane ze średnią ocen za dany rok szkolny. O wsparcie będą mogli ubiegać się uczniowie ze średnią minimum 5,5, która upoważni ich do otrzymania jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 1000 zł. Dla prymusów ze średnią 6,0 przewidziano kwotę o 250 zł wyższą. Jest więc o co walczyć.

Minimum 4,5 musi wynieść średnia, która pozwoli otrzymać uczniowi stypendium artystyczne – warunkiem jest posiadanie udokumentowanych osiągnięć w reprezentowanej przez niego dziedzinie sztuki. Dotyczy to sukcesów w roku szkolnym, za który składany jest wniosek, a są nimi miejsca I-III w przeglądach, festiwalach, konkursach czy olimpiadach artystycznych o zasięgu co najmniej wojewódzkim, promujących jednocześnie Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.

Ten, kto ma prawdziwą pasję, nie uczy się czy nie szlifuje talentu dla materialnych korzyści, wierzę jednak, że wsparcie w postaci stypendium choć w niewielkim stopniu pomaga młodym i zdolnym rozwijać się dalej – wyjaśnia burmistrz, który tłumaczy też powody zmian w zasadach przyznawania i kwotach stypendiów sportowych: Ambitnych i uzdolnionych sportowców w naszej Gminie nie brakuje. Ich sukcesami żyjemy i cieszymy się z nich wszyscy. Z myślą więc o nich wprowadziliśmy zupełnie nowy program stypendialny, obejmujący szerszą niż dotychczas grupę wiekową i skalę finansową – tak, aby przyznana kwota była adekwatna do osiągnięć. Do tej pory mogli je otrzymać tylko uczniowie naszych szkół podstawowych i gimnazjów, a ich maksymalna wysokość nie przekraczała 1 tys. złotych. Teraz górny pułap to 3 tys. złotych, a stypendiami bądź nagrodami burmistrza wspierać będziemy mieszkańców Gminy osiągających wysokie wyniki w sportach indywidualnych i drużynowych do 26 roku życia.

 Intencją wprowadzenia uchwały dot. stypendiów i nagród sportowych była chęć docenienia szerszej niż dotychczas grupy sportowców będących zawodnikami kadry narodowej lub wojewódzkiej a także zdobywających laury w zawodach, turniejach czy rozgrywkach na  arenach wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych w dyscyplinach mających znaczenie dla Gminy. Za takie uznano: piłkę nożną, ręczną, siatkową i koszykową, lekkoatletykę, pływanie, sporty walki, badminton, szachy, kolarstwo, gimnastykę i sporty motorowe. Stypendia mają być wyrazem uznania dla prezentowanego przez  zawodnika poziomu i jego osiągnięć, a zarazem motywacją i formą pomocy umożliwiającą dalszy sportowy rozwój. W zależności od osiągnięć oraz rodzaju konkurencji (indywidualna bądź zespołowa) ten rodzaj gratyfikacji finansowej waha się od kilkuset aż do 3 tys. złotych.  Wysokość nagrody może natomiast wynieść maksymalnie do 1500 zł rocznie i jest ona przyznawana wyłącznie za przygotowanie zawodnika do imprezy sportowej o randze międzynarodowej lub krajowej.

Wnioski o stypendia naukowe i artystyczne należy złożyć w Urzędzie w terminie do 15 września danego roku kalendarzowego, w którym zakończył się rok szkolny. W przypadku stypendium sportowego termin ten upływa 29 maja, a nagrody sportowej – 30 października.

Szczegółowe kryteria przyznawania oraz kwoty stypendiów i nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce można znaleźć w uchwałach opublikowanych na stronie Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej. Tu można również pobrać odpowiednie wnioski.

 

Magdalena Kąpielska