27 Luty 2019

Otwarty konkurs ofert na realizację programów zdrowotnych

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację programów zdrowotnych w zakresie: 1. Profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dzieci z Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2019-2021 2. Profilaktycznych szczepień przeciw pneumokokom dla osób od 65 roku życia z Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Okres realizacji programu 2019-2021.
 
Załącznik do zarządzenia Nr ROiSP.0050.23.2019 z dnia 26.02.2019 r.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację programów zdrowotnych w zakresie:

 

1. Profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dzieci z Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2019-2021

2. Profilaktycznych szczepień przeciw pneumokokom dla osób od 65 roku życia z Gminy
i Miasta Nowe Skalmierzyce. Okres realizacji programu 2019-2021.

 

I. Przedmiot konkursu i jego cel:

1. Celem konkursu jest wyłonienie realizatora / realizatorów programów zdrowotnych polegających na:

a) przeprowadzeniu profilaktycznych szczepień przeciwko meningokokom dla dzieci urodzonych w 2017, 2018 i następnych latach oraz dzieci od 2 miesiąca życia z grup ryzyka zaburzeń odporności (wymienionych w PSO 2015 ), u których nie występują przeciwwskazania do szczepienia oraz edukacja rodziców ( opiekunów ) tych dzieci, którzy zostaną objęci działaniami informacyjno – edukacyjnymi.

b) przeprowadzeniu profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dla osób od 65 roku życia oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej i podniesienie świadomości pacjentów na temat roli szczepień w profilaktyce chorób zakaźnych.

 

2. Przedmiotem konkursu jest realizacja w latach 2019 – 2021 szczepień ochronnych :

a) przeciwko meningokokom dla dzieci urodzonych w 2017, 2018 i następnych latach oraz dzieci od 2 m.ż. z grup ryzyka zaburzeń odporności w zakresie wszystkich interwencji w nim wskazanych łącznie ( tj. nie ma możliwości złożenia oferty tylko na jedną poniżej wskazaną interwencję );

- zakup szczepionki dostępnej i dopuszczalnej do stosowania w Polsce. Proponowany schemat szczepień to dzieci powyżej 12. m.ż. – 1 dawka, dzieci powyżej 2 m.ż. do 12 m.ż. zgodnie z zaleceniem lekarza,

- każde szczepienie poprzedzić badaniem lekarskim mającym na celu wykluczenie przeciwwskazań i zakwalifikowanie pacjenta do szczepienia,

- wykonanie szczepień z zapewnieniem niezbędnych do tego  celu środków medycznych zgodnie z zasadami określonymi w obowiązującym  rozporządzeniu Ministra Zdrowia

- prowadzenie rejestracji uczestników programu i edukacja rodziców, opiekunów,

- uzyskanie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych dziecka na wykonanie szczepienia oraz oświadczenia o miejscu zamieszkania,

- zgłoszenie ewentualnego niepożądanego odczynu poszczepiennego,

- sporządzić sprawozdanie merytoryczne z realizacji programu zdrowotnego raz na kwartał,

 

 

b) przeciwko pneumokokom dla osób od 65 r.ż. w zakresie wszystkich interwencji w nim wskazanych łącznie ( tj. nie ma możliwości złożenia oferty tylko na jedną poniżej wskazaną interwencję );

- zakup szczepionki 13 – walentnej (PCV 13) dostępnej na polskim rynku i dopuszczonej do stosowania w Polsce, aktualnej w sezonie epidemiologicznym 2019-2021 oraz jej przechowywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta,

- przeprowadzenie lekarskich badań kwalifikacyjnych w celu wykluczenia przeciwwskazań,

- wykonanie szczepień z zapewnieniem niezbędnych do tego celu środków medycznych zgodnie z zasadami określonymi w obowiązującym  rozporządzeniu Ministra Zdrowia

- prowadzenie rejestracji uczestników programu i edukacja pacjentów,

- uzyskanie pisemnej zgody pacjenta na wykonanie szczepienia oraz oświadczenia o miejscu zamieszkania,

- zgłoszenie ewentualnego niepożądanego odczynu poszczepiennego,

- sporządzić sprawozdanie merytoryczne z realizacji programu zdrowotnego raz na kwartał,

 

II. Środki finansowe przeznaczone na realizację programu.

 

1. Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce na realizację programów polityki zdrowotnej przeznacza następujące kwoty:

a) 80.400 zł.  planowany całkowity budżet programu szczepień przeciwko meningokokom,
w tym 25.000 zł. w 2019 r. 27.700 zł. w 2020 r. 27.700 zł. w 2021 r.

b) 412.500 zł. planowany całkowity budżet szczepień przeciw pneumokokom, w tym 137.500 zł. w 2019 r. 137.500 zł. w 2020 r. 137.500 zł. w 2021 r.

2. Finansowanie programu będzie polegało na całkowitym sfinansowaniu kosztów zakupu szczepionki, kosztów przeprowadzenia badania lekarskiego, przeprowadzeniu szczepienia oraz edukacja adresatów programu i wypełnienie niezbędnej dokumentacji medycznej i sprawozdań.  

 3. Planowany budżet zawarty jest w programach polityki zdrowotnej
i prognozie finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

 

III. Termin i warunki realizacji zadań.

 

1. Termin realizacji zadań: od momentu podpisania umowy do 30.11.2021 r.

2. Szczegółowe warunki realizacji zadań, finansowanie i rozliczanie zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce a wybranym oferentem / oferentami.

 

IV. Zasady przygotowania i składania ofert.

 

1. Ofertę należy przygotować na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą Oferenta i jego adresem
z napisem „Konkurs ofert – szczepienia przeciwko meningokokom i pneumokokom”
w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8 Skalmierzyce pok. Nr 10  lub pocztą na adres Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w terminie do
20 marca 2019 r.

 

3. Oferent jest związany ofertą przez 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 

1. Oceny ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Komisja sporządza protokół i wstępnie kwalifikuje podmiot do otrzymania środków finansowych na realizację zadania. Ostateczną decyzję o przyznaniu środków finansowych na realizację programu i ich wysokości podejmuje Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

2. Rozpatrzenie ofert na realizację zadania nastąpi w terminie 30 dni roboczych liczonych od ostatecznej daty składania ofert.

3. Dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji z oferentami w zakresie proponowanej ceny oraz innych składników oferty.

4. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o jego wyniku albo zamknięciu konkursu bez dokonania wyboru.

5. Kryteria formalne wyboru Oferty:

Oferent:

- działa na potrzeby mieszkańców Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

- prowadzi działalność statutową w dziecinie objętej konkursem,

- dysponuje odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania lub współpracuje z odpowiednimi podmiotami,

- posiadanie doświadczenia niezbędnego do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,

- posiada podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,

- spełnia warunki określone w art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

Przedłoży kompletną ofertę na wymaganym druku, podpisaną przez osoby uprawnione, w terminie wskazanym w ogłoszeniu.

6. Kryteria merytorycznego wyboru oferty – do oceny merytorycznej zostaną dopuszczone oferty spełniające wszystkie ww. wymogi formalne:

- ocena przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów zadania,

- ocena zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez oferenta,

- uwzględnienie kwalifikacji osób przy pomocy których oferent ma realizować zadanie,

- uwzględnienie ewentualnego udziału środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł,

 

Wykaz załączników:

  1.     Formularz ofertowy,
  2.     Wzór umowy,
  3.     Karta uodpornienia uczestnika programu
  4.     Sprawozdanie realizatora z przeprowadzonych szczepień
  5.     Ankieta satysfakcji rodzica/opiekuna
  6.   Zgoda rodziców

 

Klauzula informacyjna