Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

04 Listopad 2020

Sejmowa komisja infrastruktury w kontekście dalszych prac nad modernizacją drogi nr 25

3 listopada br. na wniosek grupy posłów odbyła się zdalna komisja infrastruktury w temacie programu budowy 100 obwodnic, w tym modernizacji drogi krajowej nr 25 i obwodnicy dla Kalisza. Oprócz posłów oraz przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury w spotkaniu uczestniczyli także samorządowcy- Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak, Prezydent Kalisza Krystian Kinastowski oraz Burmistrz Gostynia Jerzy Kulak.

Inicjatorka spotkania poseł Karolina Pawliczak na wstępie zaznaczyła jak ważna jest to inwestycja dla tej części regionu, prosząc jednocześnie o szczegółową informację dotyczącą aktualnego stanu prac przygotowawczych: Kalisz został wreszcie zakwalifikowany do programu 100 obwodnic, jednak niepokój budzi długotrwały proces etapowania tej inwestycji. Obecnie trwa przygotowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, w tym również analiza zmierzająca do wytypowania najkorzystniejszego wariantu przebiegu drogi krajowej nr 25. Podsumowania prac dokonał sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber, który zapewnił, że mimo epidemii program rozbudowy sieci dróg będzie kontynuowany, ponieważ jest to bardzo ważne dla całej gospodarki. Kwestia wyboru wariantu obwodnicy Kalisza budzi duże zainteresowanie społeczne. Do resortu infrastruktury wpływały liczne korespondencje- głosy poparcia oraz sprzeciwu dla rozważanych wariantów. (...) Ostateczny przebieg obwodnicy będzie wynikiem kompromisu pomiędzy optymalnymi rozwiązaniami ze względów technicznych, ekonomicznych, środowiskowych i społecznych. Dzięki opracowanej analizie wielokryterialnej, która obecnie jest na końcowym etapie, będzie można wówczas podjąć decyzję o rekomendowanym do wniosku o decyzję środowiskową wariancie drogi. Wytypowany wariant zostanie wskazany (…) jako wariant preferowany do realizacji. Należy jednak pamiętać, że ostateczna decyzja co do przebiegu obwodnicy Kalisza należy do organu jakim jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. (…) Obwodnica, niezależnie od wariantu, planowana jest do realizacji w latach 2022-2026 w systemie projektuj i buduj. (...) Dotrzymanie tych terminów będzie możliwe, jeżeli nie będą występowały sytuacje związane z odwołaniem. (...). Po ministrze głos zabrał poseł Tomasz Ławniczak, który zaznaczył, że do 2016 roku nie istniały żadne przygotowane plany dotyczące obwodnicy Kalisza. Oznacza to, że przez lata temat takiej drogi nie był brany pod uwagę ani na etapach projektowych, ani na szczeblach ministerialnych.

W kolejnej części dyskusji dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu Marek Napierała wspomniał o kwietniowym posiedzeniu Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych, kiedy to burmistrz Jerzy Łukasz Walczak sprzeciwił się wariantom przecinającym gminę i zaproponował trasę kompromisową- doszliśmy do porozumienia i zgodnie z tym, co ustaliliśmy z burmistrzem podpisałem aneks do umowy na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego i w tym momencie biuro projektów przygotowuje materiały do spotkań z mieszkańcami względem wariantu społecznego. To jest ok. 6 km na trochę zmienionym przebiegu. Planujemy z początkiem grudnia spotkania z mieszkańcami miejscowości, które są najbardziej zainteresowane.

Podsumowując, pojawi się niebawem kolejny tzw. piąty wariant, który uwzględnia wiele uwag zgłaszanych podczas spotkań, a dotyczących całej trasy od Konina począwszy. Trwają także spotkania z właścicielami nieruchomości położonych na trasie od Ostrowa Wielkopolskiego w kierunku Nowych Skalmierzyc, gdzie według pierwotnych planów miało dojść do największej ilości wyburzeń. Pozostaje mieć nadzieję, że czas ten zostanie dobrze spożytkowany przez projektantów, a obwodnica zacznie łączyć zamiast dzielić. 

Aleksander Liebert