calendar 14 Październik 2019

13 °C

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

03 Lipiec 2019

Wyniki otwartego konkursu ofert 2019

Zarządzenie Nr ROiSP.0050.80.2019

Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z dnia 3 lipca 2019 roku

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych o udzielenie dotacji na wykonanie zleconego zadania w 2019 roku w zakresie „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.

 

 

Na podstawie:

  • art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 poz. 506);
  • art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019 poz. 688);

zarządzam co następuje: 

§ 1

Przyznaję środki finansowe z budżetu Gminy i Miasta na rok 2019 na realizację zadania publicznego wg załącznika nr 1.

rozdział 92105 /Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/

w wysokości  69.500,00 zł.

§ 2

Zobowiązuję Referat Kultury, Sportu i Promocji Gminy do przygotowania umów o przyznaniu dotacji.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Burmistrza

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

 

Agnieszka Sipka