Postęp rzeczowy realizacji projektu

Harmonogram projektu obejmuje dziewięć zadań. W miesiącach maju i czerwcu zostały zrealizowane dwa zadania, tj. zadanie nr 3 – szkolenia specjalistyczne oraz zadanie nr 4 – obsługa trudnego klienta. Stan realizacji przedstawia się następująco.  W maju zakończone zostały procedury przetargowe. Spośród złożonych ofert wybrane zostały najkorzystniejsze oferty. W ramach szkoleń specjalistycznych zrealizowane zostały 3 szkolenia: prawo zamówień publicznych – I grupa, 2 dni szkolenia w wymiarze 10 godzin, kodeks postępowania administracyjnego – 2 grupy po 12 godz. każda grupy oraz ochrona danych osobowych – 2 grupy po 12 godz. każda grupa. W ramach warsztatów: obsługa trudnego klienta szkolenie ukończyły 3 grupy. Każda grupa zrealizowała 3 dniowy program zajęć w wymiarze 15 godz. Uczestnicy szkoleń otrzymali materiały szkoleniowe zapewnione przez wybraną do realizacji firmę. Podczas przerw zapewniony został poczęstunek. Na zakończenie uczestnicy wypełnili ankiety ewaluacyjne. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia.   Zakupiono również z cross-financingu laptop, projektor i ekran, które były wykorzystywane do przeprowadzania szkoleń. W miesiącach letnich dokonana zostanie analiza ankiet ewaluacyjnych. Postęp finansowy określony został na 32,21%.