Poziomy odzysku 2016

Realizując obowiązki sprawozdawcze nałożone na Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce przez ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r., poz. 250 ze zm.) informujemy, że w roku 2016 osiągnięto następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

  • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 131,485 %
  • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 31,518 %
  • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami  innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 99,796 %.

Sprawozdanie za 2016 r.

Sprawozdanie za 2016 r. - korekta

Poniżej przedstawiamy informację o osiągniętych  przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2 poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2016.

Podmiot

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

F.U.H. JARTEX
Szczepan Jarantowski

ul. Zakopiańska 12,
62-800 Kalisz

54,900 %

50,569 %

100 %

Zakład Oczyszczania
i Gospodarki
Odpadami "MZO"

ul. Wiejska 18,
63-400 Ostrów Wlkp.

73,740 %

11,700 %

100 %

Przedsiębiorstwo Oczyszczania
Miasta EKO Sp. z o.o.

ul. Łódzka 19,
62-800 Kalisz

9,450 %

20,820 %

68,090 %

Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych S.A
w Kaliszu

ul. Bażancia 1a,
62-800 Kalisz

-


16,260 %


100 %

Firma Usługowa
"Kosz" Sp. z o.o.

ul. Wylotowa 57,
63-400 Ostrów Wlkp.

65,310 %

-

-