calendar 22 Maj 2022

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

2017

  1. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
- od 1 m2 powierzchni      0,84 zł

 

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych
- od 1 ha powierzchni      4,54 zł  

 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
- od 1 m2 powierzchni      0,20 zł

 

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777 ), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego
- od 1 m2 powierzchni     2,98 zł

 

  1. Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne
- od 1m2 powierzchni użytkowej    0,70 zł


b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
– od 1 m2 powierzchni użytkowej  21,68 zł


c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
- od 1 m2 powierzchni użytkowej  10,24 zł


d)   związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
– od 1 m2 powierzchni użytkowej   4,45 zł


e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
- od 1 m2 powierzchni użytkowej   5,42 zł

 

 

  1. Od budowli - od wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy                      2 %

 

 II. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

 

  1. Grunty, budynki i budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności statutowej służącej ochronie przeciwpożarowej, za wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą.
  2. Grunty, budynki i budowle lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności charytatywnej, za wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą.
  3. Grunty, budynki i budowle lub ich części zajęte na potrzeby działalności w zakresie kultury, za wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą.
  4. Grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby opieki społecznej, za wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą.
  5. Grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby działalności w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, za wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą.

Na podstawie Uchwały nr XXIX.210.2016 z dnia 4 listopada 2016 roku