calendar 22 Lipiec 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych

KARTA  INFORMACYJNA URZĄD GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE ul. Ostrowska 8

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH  tel.  762 97 17  fax 762 97 49


 

I. Podstawa Prawna:

 1. Art. 2, 7, 54 ustawy z dnia 25 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)
 2. Art. 8, 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, z późn. zm.)

II. Wymagane wnioski:

 1. Wniosek, który składa: a) świadczeniobiorca b) świadczeniodawca c) Narodowy Fundusz Zdrowia .
 2. W przypadku gdy wniosek składa świadczeniobiorca należy dodatkowo dostarczyć kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i meldunek (oryginał do wglądu).

Dokumenty uzyskiwane w trakcie prowadzonego postępowania:

 1. Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego.
 2. Zaświadczenie o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc.
 3. Oświadczenie o stanie majątkowym.
 4. Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 5. Inne oświadczenia potwierdzające trudną sytuację życiową.

 

III. Opłaty:

 • brak

IV. Termin załatwienia sprawy:

 • do 30 dni od daty złożenia wniosku  

V. Jednostka odpowiedzialna:

 • Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

VI. Tryb odwoławczy:

 • do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu  za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji 

VII. Opłaty:

 • brak

VIII. Uwagi:

Z wnioskiem o przyznanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mogą wystąpić osoby spełniające łącznie niżej wymienione warunki:

 1. nie ubezpieczone,
 2. posiadające obywatelstwo polskie,
 3. posiadające miejsce zamieszkania na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,
 4. spełniające n/w kryterium dochodowe:
  1. osoby samotnie gospodarujące, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tzn. nie przekracza 477,00 zł netto,
  2. osoby w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tzn. nie przekracza 351,00 zł netto.
  3. w przypadku których nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 12 ustawy o pomocy społecznej.

Decyzja potwierdzająca prawo do świadczeń opieki zdrowotnej obowiązuje:

 1. 90 dni od dnia określonego w decyzji - w przypadku wydania decyzji z urzędu lub na wniosek właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu,
 2. 90 dni od dnia złożenia wniosku przez świadczeniobiorcę,
 3. 90 dni od dnia udzielenia pomocy - w przypadku wniosku złożonego przez świadczeniodawcę, chyba że w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym.

Wywiad środowiskowy przeprowadza Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach