calendar 16 Czerwca 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Unia Europejska

Pobierz w wersji pdf

Kompetencje kluczowe szansą lepszego startu uczniów Szkół Podstawowych w Droszewie i Gostyczynie

Projekt realizowany w ramach WRPO 2014+  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Czas trwania: 28.09.2018 do 15.01. 2021.

Cel główny projektu  -  rozwój  155 uczniów szkół podstawowych w Droszewie i Gostyczynie z terenu Miasta i Gminy Nowe Skalmierzyce poprzez nabycie kompetencji kluczowych, które są szansą na rozwój właściwych postaw i umiejętności i stanowią fundament dla podnoszenia kwalifikacji i umiejętności w ramach kształcenia przez całe życie.

 Krótki opis projektu.

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli  dwóch  szkół wiejskich w Droszewie i Gostyczynie. Powstał w wyniku diagnozy przeprowadzonej w wymienionych szkołach. Wyniki diagnoz oraz wyniki sprawdzianu zewnętrznego wskazały na potrzebę wsparcia zarówno nauczycieli jak i uczniów.

W ramach projektu przewidziano:

 1)      Trzy szkolenia w ramach doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli :

  • Tutoring wychowawczo-rozwojowy,
  •  Jak wykorzystać e- podręczniki i e-materiały dydaktyczne,
  •  Jak stymulować rozwój małego dziecka przejawiającego trudności w uczeniu się?

2)      Wyposażenie pracowni przyrodniczej.

3)       Zajęcia  dla uczniów:

  •  Tutoring wychowawczo – rozwojowy, czyli rozwijanie umiejętności uczenia się,
  • zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki
  • zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze przyrody,
  • zajęcia logopedyczne,
  • zajęcia korekcyjno- kompensacyjne,
  • zajęcia przyrodniczo - matematyczne  z realizacją interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych
  • zajęcia  Szkolne Laboratorium (w tym chemia, biologia i fizyka)

  

                            

 

11 grudnia 2018 r. pomiędzy Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce  a Zarządem Województwa Wielkopolskiego została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Stworzenie poczekalni w budynku dworca w Nowych Skalmierzycach na potrzeby osobowego ruchu kolejowego”, realizowanego w ramach Działania 5.2 „Transport kolejowy”, Poddziałania 5.2.1 „Modernizacja regionalnego układu kolejowego oraz poprawa stanu infrastruktury dworcowej”.

Głównym celem projektu jest rewitalizacja kolejowej infrastruktury dworcowej w Nowych Skalmierzycach poprzez przywrócenie zabytkowemu budynkowi dworca funkcji poczekalni dworcowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W ramach projektu nastąpi przywrócenie funkcji użytkowej obiektu poprzez jego kompleksową modernizację z zachowaniem pierwotnego charakteru architektonicznego i zabezpieczenie istniejącej substancji zabytkowej przed dalszą degradacją.

Planowana całkowita wartość projektu, to 469 680,77 zł., natomiast kwota dofinansowania, to 399 228,65 zł.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 

                                                         

 

Inwestycje gminne realizowane przy udziale
 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO)

2014-2020


Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce zakończył realizacje inwestycji pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce”.

Przedmiotowy projekt polegał na dostawie i montażu 187 instalacji kolektorów słonecznych oraz 296 instalacji fotowoltaicznych. Montaże na poszczególnych nieruchomościach mieszkańców zakwalifikowanych do udziału w programie trwały w okresie maj – lipiec br.

Montaże były wykonywane przez dwie nie zależne firmy:

Kolektory słoneczne – Flexipower Group SP. Z o.o. z miejscowości Wola Zaradzyńska,

Instalacje fotowoltaiczne – Hymon Energy SP. z o.o. z miejscowości Tarnów.

Koszt dostawy i montażu kolektorów słonecznych wyniósł łącznie 2 626 831,53 brutto, natomiast instalacji fotowoltaicznych 4 946 964,30 brutto.

Łączna wartość inwestycji to 7 573 795,86 zł brutto.

Wkład mieszkańców wynosił 15% wartości instalacji oraz cały podatek VAT.

Wysokość dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych.

 

 

 

 Przedsięwzięcie pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce”  otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych” w ramach Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.


Umowa z wykonawcą instalacji kolektorów słonecznych podpisana

31 maja 2019 r., w tutejszym magistracie burmistrz Jerzy Łukasz Walczak zawarł umowę na wykonawstwo instalacji kolektorów słonecznych z firmą FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K. ul. Majora Hubala 157, 95 – 054 Wola Zaradzyńska, które zostaną zamontowane w 187 gospodarstwach na terenie gminy.

Projekt pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce” to dofinansowanie ze środków zewnętrznych, które samorząd pozyskał na ww. cel. Będzie ono stanowiło aż 85% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce”  otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych” w ramach Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.


Umowa z wykonawcą instalacji fotowoltaicznych podpisana

14 maja br. w tutejszym magistracie burmistrz Jerzy Łukasz Walczak podpisał umowę z wykonawcą instalacji fotowoltaicznych, które zostaną zamontowane w 296 gospodarstwach na terenie gminy.

Projekt pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce” to dofinansowanie ze środków zewnętrznych w kwocie blisko 5 milionów, które samorząd pozyskał na ww. cel. Będzie ono stanowiło aż 85% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Ta długo wyczekiwana przez naszych mieszkańców inwestycja rusza pełną parą. Cieszę się, że niebawem kilkaset gospodarstw będzie korzystało z odnawialnych źródeł energii. To pierwszy, tak ważny krok w poprawie jakości powietrza na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce – nadmienił burmistrz.

W najbliższym czasie z mieszkańcami uczestniczącymi w projekcie kontaktować się będą przedstawiciele wykonawcy w celu umówienia indywidualnych spotkań, na których zostaną zebrane od nich niezbędne dane do przygotowania projektów technicznych. O wysokości wkładu własnego oraz parametrach instalacji uczestnicy zostaną poinformowani pisemnie i dopiero wtedy będą mogli dokonać wpłaty.

Trwa jeszcze analiza dokumentacji dotyczącej instalacji kolektorów słonecznych. Wykonawca tego zadania zostanie wybrany w terminie późniejszym. 

  

Przedsięwzięcie pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce” otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych” w ramach Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Ostrowskiego

Tytuł projektu: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Ostrowskiego"

Program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Źródło dofinansowania: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Projekt partnerski z Gminą Przygodzice, Gminą Ostrów Wlkp. oraz Gminą i Miastem Odolanów.

Termomodernizowany obiekt na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych gm. Nowe Skalmierzyce  

Wartość projektu w części dot. obiektów na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce (Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych gm. Nowe Skalmierzyce): 2 488 398,21 zł  

Wartość dofinansowania w części dot. obiektów na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce (Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych gm. Nowe Skalmierzyce): 2 088 580,42 zł 

Całkowita wartość projektu: 6 287 958,92 zł,

Kwota kosztów kwalifikowanych: 5 116 687,60 zł,

Kwota dofinansowania: 4 349 184,45 zł

                                                                            
   

TYTUŁ PROJEKTU : PROGRAM REWITALIZACJI GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

OKRES REALIZACJI: 01.08.2016 – 31.07.2017

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Źródło finansowania

kwota

Kwota dofinansowania

 94.284,00 zł

Wkład własny

10.476,00 zł

Łączna wartość projektu

104.760,00 zł

 

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 oraz z budżetu państwa.

 

OPIS:

Projekt polega na przygotowaniu programu rewitalizacji dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wpisuje się  w dokument strategiczny Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce „Plan Odnowy Miejscowości Nowe Skalmierzyce na lata 2012 – 2019”.

DZIAŁANIA PRZYGOTOWAWCZE DO OPRACOWANIA PROGRAMU REWITALIZACJI

Przed przygotowaniem  programu rewitalizacji Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce zamierza przeprowadzić szereg działań pozwalających na opracowanie pełnego programu rewitalizacji. Pierwsze z takich działań podjęte zostało w roku 2015. Po przejęciu terenów po kolejowych przeprowadzone zostały konsultacje społeczne w sprawie zagospodarowania przejętych terenów po kolejowych. Celem opracowania prawidłowego programu rewitalizacji zostanie przeprowadzony szereg analiz zarówno tych społecznych: informacje z MOPSu, Policji, ankiety wśród mieszkańców, wywiady społeczne, ponadto analizie poddane zostaną budynki wskazane do obszaru zdegradowanego pod kątem zniszczenia, konieczności prowadzenia prac budowlanych,  na terenie dworca dokonana zostanie inwentaryzacja całego obiektu. Teren nieużytkowany został już przeanalizowany pod kątem potrzeb społecznych w wyniku przeprowadzonych konsultacji i różnych propozycji zagospodarowania terenu sporządzone został dokumenty i podjęto wstępne prace celem zagospodarowania terenów nieużytkowanych na cele społeczne. Aby zmotywować i zachęcić mieszkańców do udziału
i włączeniu się w analizy planowana jest konferencja oraz konsultacje społeczne. 

WSTĘPNA KONCEPCJA PLANOWANYCH KIERUNKÓW DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH

Na obszarze zdegradowanym planowane są następujące kierunki działania: budowa centrum sportowego na terenach po kolejowych wraz z remontem istniejącej infrastruktury sportowej (stadion z trybunami, sala gimnastyczna), budowa mieszkań socjalnych na terenie po kolejowym. Remont dworca i zagospodarowanie obiektu na cele społeczno – kulturalne. W obiekcie dworca planowane jest uruchomienie poczekalni dla osób korzystających z kolei,  planowane jest stworzenie Sali ślubów, funkcjonować będzie biblioteka Gminna z czytelnią.

W lokalu przy ulicy Mickiewicza 8 Gmina planuje uruchomić Dzienny dom pobytu dla Seniorów z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce jako miejsce spotkań. Na terenie po kolejowym wybudowane zostaną mieszkania socjalne – bloki rozwiązujące problem mieszkaniowy na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

 

EFEKTY PROJEKTU

Przygotowany program rewitalizacji pozwoli określić Gminie dokładne działania jakie należy podjąć celem realizacji zadań własnych. Opracowany program ma służyć Gminie jako dokument pozwalający na aplikowanie o środki unijne, a także do celów własnych działań.  Gmina z własnych środków podejmuje działania na obszarze wskazywanym do rewitalizacji – rozpoczęta zostały prace budowalne w zakresie budowy centrum sportowego. Zamierzamy aplikować o środki unijne celem ochrony i zagospodarowania dworca kolejowego.

PARTYCYPACJA SPOŁECZNA

Partycypacja społeczna zakłada następujące działania wśród interesariuszy: konferencja na temat rewitalizacji na terenie dworca kolejowego dla mieszkańców, stowarzyszeń i innych zainteresowanych, szkolenie dla pracowników na temat rewitalizacji. Ankiety wśród mieszkańców zarówno ogółu , jak i już wyznaczonego obszaru zdegradowanego, uruchomienie maila urzędowego celem zbierania uwag od interesariuszy. Mieszkańcy zostaną zaproszeni do udziału w spacerach studyjnych celem wskazania obszaru do rewitalizacji oraz proponowanych planowanych działań na wskazanym terenie. Celem włączenia jak największej ilości interesariuszy na etapie opracowywania programu rewitalizacji oraz już prac rewitalizacyjnych ogłoszone zostaną konkursy celem pokazania przemian na terenie Miasta Nowe Skalmierzyce. Mieszkańcy zaproszeni zostaną do konkursu fotograficznego pozwalającego uwiecznić proces rewitalizacji na wskazanym obszarze a  najmłodsi mieszkańcy wraz z całymi rodzinami do konkursu plastycznego.


PROW 2014 - 2020


Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Ostrowskiego - II

Tytuł projektu: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Ostrowskiego - II"

Program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Źródło dofinansowania: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Projekt partnerski z Gminą Przygodzice, Gminą Ostrów Wlkp. oraz Gminą i Miastem Odolanów.

Termomodernizowany obiekt na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce: Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgry

Wartość projektu w części dot. obiektów na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

758 147,18 zł

Wartość dofinansowania w części dot. obiektów na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce: 350 318,06 zł 

Całkowita wartość projektu: 10 243 179,94 zł,

Kwota kosztów kwalifikowanych: 6 154 716,32 zł,

Kwota dofinansowania: 4 126 121,82 zł


INNE ŚRODKI FINANSOWE