calendar 24 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

OgłoszeniaKonkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2024 rozpoczęty!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XXI Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w nim mogą wziąć zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne. W dwudziestu dotychczasowych edycjach w Konkursie udział wzięło już ponad 24 tysiące gospodarstw indywidualnych.

Współorganizatorami tegorocznego Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia. XXI Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Partnerem Strategicznym jest AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Właściciele gospodarstw rolnych uczestniczący w Konkursie mają okazję do zaprezentowania swojego miejsca pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a przede wszystkim poddania swojego gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który wykonują komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy w ocenianym gospodarstwie stosowane są w praktyce zasady ochrony zdrowia i życia, a także czy wyeliminowane zostały w nim zagrożenia wypadkowe. W skład komisji konkursowych wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ochotniczą Straż Pożarną i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. 

Szczegóły Konkursu w jego Regulaminie.

Ważne terminy: 
25.04.2024 r. – upływa termin zgłaszania udziału w Konkursie
05.07.2024 r. – zakończenie etapu wojewódzkiego 
08-26 lipca 2024 r. – wizytacja gospodarstw finałowych (termin może ulec zmianie).

Relacja z uroczystego finału XX edycji Konkursu w Auli Kryształowej SGGW w Warszawie

Film podsumowujący 20 edycję Konkursu

Filmy wykonane w 2023 r. podczas wizytacji 16 finałowych gospodarstw

Regulamin - pobierz
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik serdecznie zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”.

                               

Konkurs jest jednym z działań prewencyjnych na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym. Celem konkursu kierowanego do uczniów wiejskich szkół podstawowych jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Wydarzenie przebiega pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a współorganizatorami są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Partnerem strategicznym Konkursu jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – Agro Ubezpieczenia. 

Zadaniem konkursowym jest wykonanie dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi sześć kampanii prewencyjnych, których założenia powinny znaleźć odzwierciedlenie w pracach plastycznych biorących udział w XIV edycji konkursu:

 • „Rola rolnika, by upadku unikał”
 • „Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz"
 • „Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz”
 • „Rolniku, nie daj się kleszczom!”
 • „Kości i stawy też rolnika sprawy”
 • „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”.

Pracę konkursową wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przekazać do właściwego dla miejsca zamieszkania Oddziału Regionalnego KRUS w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 kwietnia 2024 roku (decyduje data wpływu pracy do Oddziału). Szczegółowe warunki uczestnictwa określa regulamin.

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać we właściwej dla miejsca zamieszkania jednostce terenowej KRUS – dane kontaktowe

Autorzy najciekawszych prac na każdym etapie konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorów oraz patronów konkursu.

Prace laureatów będą publikowane również w materiałach popularyzatorskich Kasy.

 Zapraszamy do Placówki Terenowej KRUS w Ostrowie Wielkopolskim w celu złożenia prac plastycznych wraz z formularzem zgłoszeniowym.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach informuje o:

 1. Wyniku postępowania zapytania ofertowego z dnia 13.12.2023 r.:

https://mgopsnoweskalmierzyce.naszops.pl/n,informacja-o-wyniku-postepowania-zapytania-ofertowego

 

 1. Ponownym zapytaniu ofertowym dotyczącym wykonania specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci:

https://mgopsnoweskalmierzyce.naszops.pl/n,ponowne-zapytanie-ofertowe-na-wykonanie-specjalistycznych-uslug-opiekunczych-dla-dzieci-z-zaburzeniami-psychicznymi-w-miejscu-zamieszkania

 


Skalmierzyce, 28.12.2023 r.

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego:

1. Fabianów - Osiek - Skalmierzyce
2. Fabianów - Biskupice Ołoboczne - Skalmierzyce

Pobierz w wersji pdf


KIEROWNIK MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH SKALMIERZYCACH

z siedzibą ul. Podkocka 4 Skalmierzyce

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

zaprasza do składania ofert w ramach


ZAPYTANIA OFERTOWEGO na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

 

 Więcej informacji:

https://mgopsnoweskalmierzyce.naszops.pl/n,zapytanie-ofertowe-na-wykonanie-specjalistycznych-uslug-opiekunczych-dla-dzieci-z-zaburzeniami-psychicznymi-w-miejscu-zamieszkania 
KIEROWNIK MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH SKALMIERZYCACH

z siedzibą ul. Podkocka 4 Skalmierzyce

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

 

1.      Wymagania niezbędne:

a)       dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta lub

b)      co najmniej 6- miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu lub

c)      osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego                     (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

d)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych oraz osoba nieskazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e)      cieszy się nieposzlakowaną opinią;

f)        stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

g)        prawo jazdy kat .B;

h)   niefigurowanie w Rejestrze Przestępstw na Tle Seksualnym (dotyczy usług asystencji osobistej na rzecz dzieci).

 

Wymagania dodatkowe:

a)      umiejętność skutecznego komunikowania się z osobą niepełnosprawną;

b)      samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;

c)      umiejętność organizacji pracy z osobą niepełnosprawną/dzieckiem niepełnosprawnym;

d)      odporność  na sytuacje stresowe.

 

3.      Zakres wykonywanych zadań:

Usługa asystencka obejmuje wspieranie osoby niepełnosprawnej w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania:

a)      społecznego:

 • wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych                           i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach;
 • spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych;
 • integracja ze środowiskiem;

b)      zawodowego:

 • wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach i zajęciach;

c)      edukacyjnego:

 • wsparcie w przemieszczaniu się do placówek edukacyjnych i kulturalnych oraz na ich terenie;
 • wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia, gromadzenie materiałów i korzystanie z biblioteki

Asystent nie będzie świadczył usług medycznych, ani specjalistycznych usług opiekuńczych.

4.      Wymagane dokumenty:

a)      list motywacyjny,

b)      życiorys( CV),

c)      kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły) lub doświadczenie zawodowe;

d)      zaświadczenie o niekaralności;

e)      informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;

f)       oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych       w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji,

g)      inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

5.      Warunki pracy na stanowisku:

a)       miejsce pracy: praca w środowisku na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

b)      forma zatrudnienia: umowa zlecenie

Oferty na wolne stanowiska należy przesłać na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach

ul. Podkocka 4,  63-460 Skalmierzyce

lub dostarczyć osobiście do siedziby MGOPS Nowe Skalmierzyce z dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowiska Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością w terminie do dnia 15 grudnia 2023 r.

Ewentualne informacje lub wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu                                          tel. (62 580 40 26).

 

6.      Informacje dodatkowe:

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem.
https://mgopsnoweskalmierzyce.naszops.pl/n,nabor-na-stanowisko-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia

RODOBadanie budżetów gospodarstw domowych stanowi podstawowe źródło informacji o poziomie i strukturze wydatków oraz dochodów badanych gospodarstw domowych, spożyciu podstawowych artykułów żywnościowych, warunkach mieszkaniowych oraz subiektywnej ocenie sytuacji materialnej. Dane uzyskane z badania budżetów gospodarstw domowych umożliwiają analizy warunków życia ludności oraz ocenę wpływu różnych czynników na kształtowanie się poziomu i zróżnicowania sytuacji materialnej podstawowych grup gospodarstw domowych.

 

Termin realizacji badania:

cały rok – badanie ciągłe

 

Metoda realizacji badania:

Badanie prowadzone jest metodą reprezentacyjną na terenie całego kraju wśród wylosowanej grupy gospodarstw domowych w formie:

 • wywiadu bezpośredniego lub telefonicznego przeprowadzanego przez ankietera statystycznego;
 • samodzielnie wypełnianej przez respondentów książeczki budżetu gospodarstwa domowego w formie papierowej lub internetowej albo poprzez zbieranie paragonów otrzymywanych w czasie codziennych zakupów przy wsparciu ze strony ankietera.

Książeczka elektroniczna: https://budzety.stat.gov.pl/ (login i hasło dostępne po kontakcie z ankieterem)
Wersja demo: https://budzety.stat.gov.pl/demo/ (login: demo, hasło: demo)

 

Zakres zbieranych informacji:

 • wydatki i dochody gospodarstw domowych;
 • spożycie ilościowe gospodarstw domowych;
 • charakterystyka gospodarstw domowych i członków gospodarstw domowych;
 • warunki mieszkaniowe;
 • wyposażenie w przedmioty trwałego użytkowania;
 • zasobność gospodarstw domowych;
 • subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych.

 

Co się dzieje z odpowiedziami respondenta?

Do danych jednostkowych uzyskanych od respondenta mają dostęp jedynie pracownicy statystyki publicznej, wyłącznie w celu dokonania zestawień, opracowań i analiz.

 

Gdzie sprawdzić tożsamość ankietera?

 

Dlaczego warto wziąć udział w tym badaniu ankietowym?

Na podstawie uzyskanych w badaniu wyników podejmowane są ważne decyzje z zakresu polityki społecznej, dotyczące wszystkich mieszkańców Polski. Wyniki badania umożliwiają m. in.: analizę poziomu i zróżnicowania warunków życia podstawowych grup społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych oraz przyczyn powodujących te zróżnicowanie; obliczenie wskaźnika inflacji; ustalanie poziomu ubóstwa ekonomicznego oraz sfery niedostatku; ustalanie ubóstwa energetycznego; obliczanie minimalnego wynagrodzenia; ustalanie wysokości zasiłków społecznych; szacowanie obciążeń wydatkowych i podatkowych gospodarstw domowych; ustalanie stawek opłat za odpady komunalne.

 

Zapraszamy na nowy portal dedykowany badaniom ankietowym
https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/

 

 

 

 Badanie Budżetu czasu ludności dostarcza informacji o strukturze dobowego budżetu czasu społeczeństwa, jak również jego zróżnicowaniu w zależności od cech demograficzno-społecznych, ekonomicznych i terytorialnych respondentów. W związku z tym, że badanie prowadzone jest co 10 lat możliwa jest obserwacja zmian w stylu życia społeczeństwa, związanych z zachodzącymi przemianami społeczno-gospodarczymi (np. wykorzystania nowoczesnych technologii - komputera lub smartfona - w codziennym życiu). Jest to źródło podstawowych mierników poziomu i jakości życia ludności, informacji pomocnych przy podejmowaniu działań w zakresie polityki społecznej i rynku pracy.

 

Termin realizacji badania:

cały rok – badanie ciągłe

 

Metoda realizacji badania:

Badanie prowadzone jest metodą reprezentacyjną na terenie całego kraju wśród gospodarstw domowych mieszkających w wylosowanych mieszkaniach w Polsce i obejmuje:

 • wywiad bezpośredni lub telefoniczny przeprowadzany przez ankietera statystycznego;
 • dzienniczki czasu wypełniane samodzielnie przez członków gospodarstwa domowego w wieku 10 lat lub starszych przy użyciu specjalnie zaprojektowanej aplikacji internetowej lub w formie papierowej. Aplikacja jest dostępna na komputery osobiste oraz na urządzenia mobilne (smartfony lub tablety).

 

Zakres zbieranych informacji:

 • czynności wykonywane przez członków gospodarstw domowych;
 • subiektywna ocena wykorzystania czasu;
 • nieodpłatna pomoc otrzymywana od innych gospodarstw domowych;
 • wolontariat oraz nieodpłatna pomoc świadczona innym gospodarstwom domowym;
 • opieka nad dziećmi;
 • charakterystyka gospodarstw domowych i członków gospodarstw domowych;
 • praca główna i dodatkowa członków gospodarstw domowych;
 • dochody gospodarstw domowych;
 • samoocena sytuacji zdrowotnej członków gospodarstw domowych.

 

Co się dzieje z odpowiedziami respondenta?

Do danych jednostkowych uzyskanych od respondenta mają dostęp jedynie pracownicy statystyki publicznej, wyłącznie w celu dokonania zestawień, opracowań i analiz.

 

Gdzie sprawdzić tożsamość ankietera?

 

Dlaczego warto wziąć udział w tym badaniu ankietowym?

Obecnie, gdy brakuje nam czasu wolnego, a w wielu sytuacjach musimy działać w pośpiechu, warto bliżej przyjrzeć się swojemu budżetowi czasu i jego organizacji. Uczestnictwo w badaniu, oprócz tego, że pozwoli na dostarczenie do analiz unikalnych informacji o gospodarowaniu czasem przez Polaków, umożliwi respondentom uczestniczącym w badaniu:

 • spojrzenie na własny sposób zarządzania czasem w dni powszednie i wolne;
 • dokonanie oceny poziomu zadowolenia z wykonywanych czynności;
 • określenie poczucia przeciążenia w codziennych obowiązkach, życia pod presją czasu;
 • dokonanie próby oszacowania wpływu rodzaju wykonywanych zajęć na własne zdrowie lub odwrotnie, wpływu ograniczeń zdrowotnych na podejmowane czynności;
 • dostrzeżenie wagi pomocy udzielanej innym osobom lub otrzymywanej od innych;
 • refleksję nad możliwością zmiany sposobów spędzania czasu w pewnych dziedzinach życia.

 

Zapraszamy na nowy portal dedykowany badaniom ankietowym

https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/Serdecznie zapraszamy na bezpłatne badanie USG aorty brzusznej w Wielkopolskim Programie Zdrowotnym ZDROWA AORTA, które odbędzie się w dniu 20.10.2023r. w Szpitalu w Ostrowie Wlkp przy ul. Limanowskiego 20/22 w Poradni Specjalistycznej, gabinet 38 i 39.

Jest to ostatnia szansa aby się bezpłatnie przebadać pod kątem tętniaka aorty w Ostrowie.

Program badań kierowany jest do mężczyzn w wieku 50–69 lat, mieszkających w województwie wielkopolskim. Badania te są dla pacjenta całkowicie bezpłatne, ponieważ finansowanie odbywa się z funduszy regionalnych Unii Europejskiej.

Badanie USG aorty brzusznej dotychczas wykonano u 10 400 pacjentów. Dzięki programowi ponad 250 pacjentów z tętniakiem aorty brzusznej (potencjalnie śmiertelną chorobą, jeśli nie zostanie wykryta w odpowiednim czasie) zostało objętych programem Zdrowa Aorta, a dzięki inicjatywie twórcy projektu prof. Grzegorza Oszkinisa zostali oni objęci również bezpłatną opieką po zakończeniu udziału w programie, w postaci bezpłatnych badań kontrolnych, których prowadzenie planowane jest przez 3 lata po zakończeniu projektu.

Badanie jest bezbolesne i całkowicie bezpieczne. Nie jest wymagane skierowanie od lekarza rodzinnego.

Zapisy na badanie:

- telefonicznie: 503 075 095 (kontakt od pon. do pt. w godz. 9 - 15)

- e-mail: zdrowaaorta@arterieart.com (proszę podać imię, nazwisko, pesel, numer telefonu kontaktowego oraz miasto, w którym ma być wykonane badanie).

Zapraszamy serdecznie! Zespół Zdrowa Aorta

 

 Urząd Statystyczny w Poznaniu przypomina, że na terenie gminy realizowane jest Badanie budżetu czasu ludności (BCL).

Badanie przeprowadzają ankieterzy statystyczni, których tożsamość można sprawdzić na stronie Urzędu Statystycznego w Poznaniu https://poznan.stat.gov.pl/badania-ankietowe/statystyczne-badania-ankietowe-2023/ oraz na stronie Głównego Urzędu Statystycznego https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/.

 

Więcej informacji o badaniu na stronie https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/1/badanie/40

 


31.07.2023

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce informuje, że dnia 27.07.2023 r. do tutejszego urzędu wpłynął wniosek spółki CORRECT – K. Błaszczyk i Wspólnicy Sp. k., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „Instalacji Odzysku Energii z frakcji energetycznej odpadów komunalnych w Ociążu”. Przedmiotowy wniosek zostanie rozpatrzony w trybie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1094 ze zm.)

Ogłoszenie NFOŚiGW

Sprawdź ofertę na swoje nowe źródło ciepła!

 

24 lipca 2023 r.

Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu  „Czyste Powietrze”.

Płacicie Państwo za zakup i montaż nowego źródła ciepła np. pompy ciepła
– i refinansujecie zrealizowane zadanie z przyznanej i należnej Wam dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”!

Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwy wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny.

Zwracamy uwagę, że wybór firmy sprzedającej urządzenie jak i wykonującej jego montaż należy do Państwa - naszych Wnioskodawców i Beneficjentów.

Prosimy Państwa o ostrożność i rozwagę, w szczególności w przypadku  oferty akwizytorów na instalację źródła ciepła, w tym POMPY CIEPŁA. Nieuczciwi sprzedawcy proponują niedopasowane do Waszego domu i potrzeb - niskiej jakości urządzenia, które w okresie grzewczym zużywają dużo prądu, a ich trwałość i jakość jest słaba.

Prosimy o dokładne i uważne sprawdzenie firmy i jej oferty jeszcze przed podpisaniem umowy, w szczególności jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do:

- oferowanej ceny usługi i produktu,

- oferowanych parametrów urządzenia lub instalacji,

- oferowanych warunków serwisowych i gwarancji.

Prosimy o uważność i podejmowanie decyzji bez pośpiechu, w konsultacji z gminnym punktem konsultacyjno – informacyjnym, sołtysem lub regionalnie funkcjonującym wfośigw. Warto sprawdzić parametry urządzenia i jego rzeczywistą cenę w internecie. Można także porozmawiać ze znajomymi i sąsiadami, którzy taki proces inwestycyjny mają już za sobą. Warto też skorzystać z funkcjonującej w ramach programu „Czyste Powietrze” tzw. listy ZUM (listy zielonych urządzeń i materiałów) - dostępnej online pod adresem https://lista-zum.ios.edu.pl/, która zawiera zweryfikowane urządzenia i materiały o potwierdzonej jakości.

Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.

Prawidłowo zrealizowana inwestycja z dotacją z programu „Czyste Powietrze” to niższe koszty ciepła w Waszych domach, a tym samym niższe wydatki na ogrzewanie.

Zależy nam na Państwa bezpieczeństwie i wyłącznie korzyściach uzyskanych z programu „Czyste Powietrze”.

Życzymy Państwu spotkań wyłącznie z rzetelnymi firmami i satysfakcji ze zrealizowanej inwestycji!

 

uwaga dodatkowa:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm sprzedających urządzenia, instalacyjnych oraz wykonawczych.

Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy na partnerstwo z NFOŚiGW w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska
i gospodarki wodnej (wfośigw) oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 86% gmin
w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl .Udział w warsztatach jest bezpłatny.