calendar 16 Czerwca 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

03 Sierpień 2022

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Skalmierzycach

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skalmierzyce w obrębie ulic: Ostrowskiej, Dąbkowej oraz Stanisława Bąka w gminie Nowe Skalmierzyce.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 503) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwały nr nr XXIX.248.2020 z dnia 22 lipca 2020 r. Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skalmierzyce w obrębie ulic: Ostrowskiej, Dąbkowej oraz Stanisława Bąka w gminie Nowe Skalmierzyce wraz ze strategiczną prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do miejscowego planu na piśmie w Urzędzie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce w terminie do dnia 24.08.2022 r.  Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 w związku z art. 46 pkt 1) i art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Przedmiotem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skalmierzyce w obrębie ulic: Ostrowskiej, Dąbkowej oraz Stanisława Bąka w gminie Nowe Skalmierzyce obejmująca sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Jednocześnie zainteresowani mogą składać wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na sekretariat@noweskalmierzyce.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w terminie podanym powyżej. W temacie wniosku, uwagi do prognozy należy wpisać „Prognoza – miejscowy plan zagospodarowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skalmierzyce w obrębie ulic: Ostrowskiej, Dąbkowej oraz Stanisława Bąka w gminie Nowe Skalmierzyce”.

Wnioski złożone po upływnie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Załącznik: