calendar 27 Lipiec 2021

12 °C

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

01 Lipiec 2021

Skalmierzycki Bon Żłobkowy i pakiet uchwał „żłobkowych”

„Skalmierzycki Bon Żłobkowy” to innowacyjne w regionie świadczenie pieniężne uchwalone przez Radę Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na sesji w dniu 30 czerwca z myślą o dzieciach, które nie dostały się do gminnej placówki i będą korzystały z tej formy opieki w żłobku publicznym lub niepublicznym w innym mieście. 

Choć od momentu utworzenia w Nowych Skalmierzycach żłobka, czyli od roku 2015 liczba miejsc dla dzieci z 30 zwiększyła się do 80, czyli o 166%  (40 miejsc przewidziano do rekrutacji w roku bieżącym), majowy nabór pokazał, że i ta ilość nie jest wystarczająca. Burmistrz Jerzy Łukasz Walczak postanowił więc wyjść naprzeciw rodzicom, którzy zapisali lub zapiszą malucha do innej placówki. Dopłata skalmierzyckiego samorządu wyniesie 350 zł miesięcznie na każde uprawnione dziecko i będzie przysługiwała do dnia objęcia go wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do 31 sierpnia roku, w którym ukończy ono 3 lata. Wniosek na bon żłobkowy trzeba będzie składać co rok, przedstawiając m.in. kopię umowy o objęcie dziecka opieką w żłobku publicznym lub niepublicznym.

Świadczenie będzie wypłacane od września br. Warunkiem jego otrzymania jest m.in. sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, zamieszkiwanie na terenie Gminy i wnoszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za wszystkich członków rodziny, zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej oraz niekorzystanie z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego i bezpłatnego, a kryterium dochodowe na 1 członka rodziny nie przekracza  kwoty 4500 zł brutto – wyjaśnił inicjator uchwały, burmistrz Jerzy Łukasz Walczak.

Skalmierzyccy rajcowie podjęli cały pakiet uchwał „żłobkowych”, wśród nich również uchwalenie statutu placówki, który umożliwi w przyszłości nabór w formie elektronicznej.

Od września zmieni się również opłata za pobyt dziecka w nowoskalmierzyckim żłobku – będzie to ryczałt w wysokości 15% najniższego wynagrodzenia tj. 420 zł za pobyt dziecka do 10 godzin.

Ponadto, w związku z dużym zapotrzebowaniem na sprawowanie opieki nad dziećmi do 3 roku życia, samorząd pragnie zachęcić podmioty mające w planie utworzenie żłobka lub klubu dziecięcego, do ulokowania ich na terenie gminy Nowe Skalmierzyce – tym samym podjęto uchwałę w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej z gminnego budżetu dla takich podmiotów. Kwotę dotacji ustalono na 500 zł miesięcznie na dziecko „żłobkowe” i 250 zł na dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym.

Obserwujemy wzrost zaufania społecznego do tego typu placówek opiekuńczo-wychowawczych, co związane jest z aktywnością zawodową nie tylko rodziców maluszków, ale i ich dziadków. Niewystarczająca ilość miejsc w naszym gminnym żłobku skłoniła mnie więc do podjęcia rozmów z rodzicami, których pociechy znalazły się na liście oczekujących. Uważnie wsłuchałem się w ich problemy oraz potrzeby, by nasza pomoc mogła być dla nich jak najbardziej wymierna, trafiona. Stąd m.in. „bon żłobkowy” oraz chęć wsparcia podmiotów, które uzupełniłyby gminną ofertę opiekuńczo-wychowawczą o kolejne placówki, czy to żłobki, czy kluby – powiedział burmistrz.

Szczegółowych informacji udziela Referat Spraw Społecznych i Rodziny  - parter, pokój nr 4 lub tel. 62 762 97 44.

Magdalena Kąpielska