calendar 24 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

09 Kwiecień 2024

Zapytanie ofertowe na Dni Nowych Skalmierzyc - ogródek piwny, gastronomia oraz stoiska gastronomiczno-handlowe

W związku z organizacją XXVIII Dni Nowych Skalmierzyc w dniu 29 czerwca 2024 roku odbywających się na terenie Stadionu Miejsko-Gminnego mieszczącego się przy ul. Mostowej 1a  organizator zaprasza do złożenia ofert wg podanych kryteriów:

 


1. Ogródek piwny i gastronomia - przygotowanie i sprzedaż potraw z grilla tj. kiełbaski, szaszłyki, golonka itp.  (umowa na wyłączność)

1. Wysokość oferowanej kwoty brutto na rzecz organizatora za wynajem powierzchni

2. Szczegółowy opis oferty, który powinien zawierać:

 • dokładną ilość i specyfikację urządzeń, ilość stolików oraz siedzisk,
 • dokumentację fotograficzną stoisk,
 • zezwolenie na prowadzenie działalności gastronomicznej oraz sprzedaż alkoholi,
 • zapewnienie o udostępnieniu min. 300 miejsc siedzących przy ławostołach,
 • zapewnienie, że stoisko spełnia wymogi ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • zapewnienie, że sprzedaż piwa (do 3,5%) odbywać się będzie zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, w tym dopuszcza się handel tylko i wyłącznie w jednorazowych kubkach,
 • informacje o doświadczeniach w organizowaniu i obsłudze tego typu imprez,
 • zapewnienie o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego,
 • oświadczenie dot. zapotrzebowania na energię elektryczną.

Oferty niepodpisane oraz bez pieczęci firmy nie będą rozpatrywane

 

Organizator dysponuje terenem przeznaczonym na ww. ogródek piwny i gastronomię  zgodnie z przedstawioną mapą.

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 19 kwietnia br. na adres:

 

Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Referat Kultury, Sportu oraz Promocji, pokój nr 15

Ostrowska 8, 63-460 Skalmierzyce

 

Organizator informuje, że oferty, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu i godziny nie będą rozpatrywane.

 

Oferenci wybrani do zawarcia umowy zobowiązani są do zapewnienia obsługi XXVIII Dni Nowych Skalmierzyc w dniu 29 czerwca 2024 roku. Jeżeli żadna z ofert nie będzie spełniała oczekiwań organizatora, zastrzega on sobie prawo do możliwości zamknięcia zapytania ofertowego bez wyłonienia oferenta, ogłoszenia nowego zapytania ofertowego lub zawarcia umowy z dowolnie wybranym przez siebie oferentem bez podania uzasadnienia. Oferent ponosi całkowitą odpowiedzialność za działanie ustawionych przez siebie urządzeń i za wszelkie szkody wywołane przez urządzenie oraz z tytułu świadczonej usługi.

 

Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora. W przypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy wybranego przez organizatora oferenta traci możliwość podpisania umowy a organizator wezwie do zawarcia umowy kolejnego wybranego przez siebie oferenta, który zaproponował najkorzystniejszą ofertę.

 

Informacji telefonicznych udzielamy pod numer 62 762 97 25.
2. Stoiska gastronomiczno-handlowe:

a)    trzy miejsca o wymiarach 5x5m (nr 2-4) - 500 zł brutto;     (dostępne stoisko nr 3)

b)   dziesięć miejsc o wymiarach 5x6m (nr 5-14) - 700 zł brutto;     (brak dostępnych stoisk)

c)    stoiska promocyjne – wg wskazań organizatora nienaniesione na mapę - 300 zł brutto.

Ustala się następujące zasady udostępniania miejsc:

 1. w celu wynajęcia stoiska należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy, stanowiący Załącznik nr 2 i przesłać go na adres: kultura@noweskalmierzyce.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8, 63-460 Skalmierzyce.
 2. zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania miejsc.
 3. decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. rezerwacja będzie dokonana po potwierdzeniu formularza ofertowego przez Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce i odesłaniu potwierdzenia rezerwacji mailowo do oferenta.
 5. oferent, od momentu zatwierdzenia rezerwacji stoiska przez Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ma 14 dni na podpisanie umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do zarządzenia, a następnie 7 dni na dokonanie opłaty na rachunek bankowy nr 61 8431 0008 0000 0693 2000 0007 SBL Skalmierzyce lub bezpośrednio w kasie urzędu z zaznaczeniem w opisie tytułu wpłaty „XXVIII Dni Miasta Nowe Skalmierzyce - stoisko nr…”. Niedokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie skutkuje automatycznym anulowaniem rezerwacji. Opłata nie jest zwracana w przypadku rezygnacji z przyjazdu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia oferty stoiska handlowego w sytuacji zaoferowania powtarzającego się asortymentu. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 7. Stoiska handlowe nie mogą oferować takich produktów jak szaszłyk, kiełbaski, karkówka, golonka lub inne dania z grilla oraz piwa i napojów alkoholowych.
 8. Pod nazwą stoisko promocyjne rozumie się stoisko firm oferujących usługi na rzecz mieszkańców. Zakazuje się prowadzenia agitacji politycznej; rozdawania ulotek lub reklam handlowych poza stoiskiem bez odrębnego zezwolenia; rozdawania ulotek o charakterze politycznym; prezentowania słownie lub pisemnie haseł prawem zabronionych lub sprzecznych z normami moralnymi; rozdawania ulotek o charakterze społecznym bez odrębnego zezwolenia.

Więcej informacji w Zarządzeniu poniżej.