calendar 22 Lipiec 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Dodatek mieszkaniowy

KARTA INFORMACYJNA URZĄD GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE ul. Ostrowska 8 

REFERAT TECHNICZNO- INWESTYCYJNY I ROZWOJU GOSPODARCZEGO tel.  62/  762 97 60;    fax 762 97 49


POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE UBIEGANIA SIĘ O DODATEK MIESZKANIOWY

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21.06.2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 733 i 734 z póź. zm.). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych  (Dz. U. Nr 156, poz. 1817).

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, o których mowa w art. 2 ust. 1 czyli: 1) osobom mieszkającym w lokalach, do których mają tytuł prawny, oraz 2) osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

W przypadku pierwszej grupy osób, zgodnie z art. 2.1. ustawy o dodatkach mieszkaniowych, z dodatku tego mogą skorzystać:

 • najemcy oraz podnajemcy lokali mieszkalnych (dot. lokali komunalnych, mieszkań zakładowych, mieszkań w domu prywatnym czynszowym, mieszkań wynajmowanych na wolnym rynku),
 • członkowie spółdzielni mieszkaniowych zamieszkujący na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu,
 • osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właściciele samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem (np. na skutek umowy użyczenia).
 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu.
 2. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę lub  administrację budynku, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1.
 3. Deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku  załącznik nr 2.
 4. Zaświadczenia o dochodach wszystkich członków rodziny zamieszkujących z wnioskodawcą (dochody z pracy, emerytury, renty, zasiłki chorobowe, zasiłki rodzinne, dodatki pielęgnacyjne, stypendia, alimenty, dochody z prowadzonej działalności gospodarczej, żołd, dochody z pracy dorywczej, świadczenia z tytułu praktyki zawodowej oraz inne dochody - za ostatnie 3 miesiące
 • osoby posiadające dochód z tytułu zatrudnienia (zaświadczenie o dochodach);
 • osoby posiadające świadczenia rentowe i emerytalne (decyzja ZUS, KRUS, trzy ostatnie odcinki od renty lub emerytury za wymagane miesiące);
 • osoby posiadające świadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy zaświadczenie o pobranych świadczeniach;
 • osoby otrzymujące świadczenia z Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (decyzja o przyznaniu świadczenia);
 • uczniowie szkół wyższych (zaświadczenie o wysokości uzyskanych stypendiów, świadczeń z tytułu praktyki zawodowej lub ich braku za wymagane miesiące);
 • uczniowie szkół średnich (zaświadczenie o wysokości uzyskanych świadczeń z tytułu praktyki zawodowej);
 • osoby posiadające gospodarstwo rolne (zaświadczenie z Urzędu Gminy i Miasta o dochodach za wymagane miesiące);
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą (oświadczenie o dochodach brutto z wyszczególnieniem dochodu za poszczególne miesiące);
 • osoby odbywające służbę wojskową (zaświadczenie o wysokości żołdu za wymagany okres);
 • osoby otrzymujące alimenty (wyrok sądu, decyzja o przyznaniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego, odcinki potwierdzające wysokość otrzymanych alimentów lub oświadczenie o wysokości świadczenia uzyskiwanego dobrowolnie);
 • inne dochody;
 • osoby będące bez dochodów (zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu z uwzględnieniem odprowadzanej składki zdrowotnej, oraz oświadczenie z jakich środków się utrzymali za wymagany okres).
 • Wnioskodawca będący właścicielem domu jednorodzinnego powinien złożyć ponadto zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu, a także przedstawić rachunki dotyczące wydatków o których mowa w §2 ust 1 pkt. 4.
 • Właściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych stanowiących ich własność obowiązani są dołączyć kopię aktu notarialnego oraz rachunki dotyczące wydatków w gospodarstwie domowym, tj. za centralne ogrzewanie, ciepła i zimną wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych).
 • Jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub wymagająca zamieszkiwania w oddzielnym pokoju do wniosku należy dołączyć orzeczenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzeczenia o Niepełnosprawności.
 • Aktualny aneks czynszowy.
 • Ostatni rachunek za energię elektryczną zawierający kilowatogodziny.
 • Dowód osobisty (do wglądu).
 • UWAGA:   W przypadku kontynuacji dodatku mieszkaniowego, ponowny wniosek składa się w  miesiącu, w którym upływa termin przyznania dofinansowania.

   

  II. OPŁATY:

  • Nie pobiera się

   

  III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  • 30 dni

   

  IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

  • Referat Spraw Społecznych i Rodziny (RSSiR), parter - pokój nr 4.

   

  V. TRYB ODWOŁAWCZY:

  • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

  VI. UWAGI:

  • Brak